ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми ноември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2679 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.С.С., редовно призован, не се явява. За него адвокат Димова, с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Алексиев, с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила е административната преписка с писмо вх.№10954/17.10.2017г. от ответника. В съпроводителното писмо се изразява становище, че производството по делото следва да бъде прекратено, предвид обстоятелството, че на жалбоподателя е издадено удостоверение във връзка с подаденото от него заявление и същото е изцяло уважено.

 

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№11675/03.11.2017г. от жалбоподателя, с което счита за неоснователно възражението за недопустимост на производството.

        

АДВОКАТ ДИМОВА: Уважаема г-жо съдия  поддържам подадената жалба и становището ни. Считам, че действително, въпреки че има извършено удостоверяване, същото на практика само формално изпълнява изискването на необходимостта от такова удостоверяване, но при липсата на акт за общинска собственост, длъжностното лице, което е подписало удостоверението е констатирало собственически права на общината в процесния имот. Съгласно и официална справка от ел.сайт на община Бургас, административната услуга е издаване удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост. Представям разпечатка от сайта на община Бургас за административните услуги изпълнявани от Дирекция „Управление на общинска собственост“ и технологична карта за провеждане на самата процедура, като считам че точно предвид вида на административната услуга, община Бургас е следвало да удостовери само обстоятелството дали има съставен акт за общинска собственост или не. Поради това считам, че на практика, въпреки че има формално удостоверяване, същото не представлява валиден административен акт и следва, ако съдът приеме, че в хода на производството има постановен изричен акт, то производството да продължи по отношение на този административен акт, който оспорваме, като незаконосъобразен. Ако се приеме, че на практика липсва оспорван от нас акт или услуга, моля преписката да бъде върната на общината за произнасяне, с такъв акт, който по закон или съответната процедура предвижда. В случай, че прецените че делото следва да бъде прекратено, моля да ни бъдат присъдени разноските направени по настоящото производство, предвид на това че общината е дала повод за завеждане на делото. Разноските са 10лв. държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 500лева.

 

ЮРИСКОНСУЛТ АЛЕКСИЕВ: Моля да не се дава ход на делото считаме, че жалбата е процесуално недопустима. Видно от представената преписка и писмено становище, административният орган се е произнесъл издавайки исканото удостоверение по подадената молба-декларация и затова предметът на делото е изчерпан, тъй като липсва мълчалив отказ. За жалбоподателя вече не съществува правно обосновано искане, липсва предмет на обжалване, няма правен интерес от настоящото оспорване, тъй като искането му е изпълнено и моля да прекратите производството по делото. Възразявам за прекомерност на адвокатския хонорар, като в случай, че бъде присъден, моля да бъде редуциран на до минималния размер.

 

Съдът счита така направените възражения за недопустимост на производството за основателни по следните съображения:

Заверката на молба-декларация за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка по реда на чл.587 от ГПК, представлява административна услуга по смисъла на §1 т.2 от ДР на Закона за Администрацията и съгласно §8 от ПЗР на АПК, за него се прилагат нормите на кодекса за издаване и обжалване на административни актове. Съгласно чл.156, ал.1 от АПК, при всяко положение на делото със съгласието на останалите ответници, административният орган може да оттегли изцяло или частично оспорения акт или да издаде акта, чиито издаване е отказал. В случая, исканата административна услуга е извършена, доколкото от представената по делото преписка се установява, че е извършена заверка на подадената молба-декларация на 16.10.2017г. и след като това е сторено преди първото по делото заседание не е необходимо съгласието на оспорващия, съгласно чл.156, ал.2 от АПК. След като исканата административна услуга е предоставена са налице основанията на чл.159, т. 3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото. До извод различен от изложения не би могло да се стигне въз основа на извършеното от жалбоподателя оспорване на записванията извършени в молбата-декларация. Съгласно чл.81, ал.2 от АПК, съдържанието на документ може да се оспори по административен ред пред непосредствено по-горестоящия административен орган, като не е предвидена възможност за неговото обжалване по съдебен ред. В случай, че жалбоподателят не е съгласен с така извършеното  удостоверяване, че част от имота е общинска собственост и твърди, че той е собственик на тази част, то се касае за спор за собственост, който подлежи на разглеждане по общия исков ред предвиден в ГПК, по който ред жалбоподателят може да защити своите права. Също така следва да се има предвид и разпоредбата чл.173, ал.3 от АПК, че при незаконосъобразен отказ да се издаде документ, съдът задължава административния орган да го издаде, без да дава указания по съдържанието му, т.е. дори да се приеме, че отказът е незаконосъобразен, съдът не разполага с правомощия да указва на административния орган какво следва да е съдържанието на този документ.

Съдът след като съобрази нормата на чл.143, ал.2 от АПК, съгласно която подателят на жалбата има право на разноските по ал.1 и прекратяване на делото, поради оттегляне на оспорения от него административен акт счита, че направеното искане за присъждане на разноски от жалбоподателя е основателно. Ето защо следва да му се присъдят направените разноски за платена държавна такса в размер на 10 лева, както и разноски за платено адвокатско възнаграждение в размер на 300 лева, представляващи минималното адвокатско възнаграждение, тъй като счита че възражението за прекомерност е основателно, с оглед обстоятелството, че по делото не е проведено съдебно заседание.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.3 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.С. *** против  мълчалив отказ на кмета на Община Бургас за заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка вх.№94-01-27796/11.08.2017г..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2679/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати в полза на Д.С.С., с ЕГН:********** *** разноски по делото в размер на 310 лева (триста и десет лева).

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба  7-дневен срок от днес  пред Върховен административен съд.

  

СЪДИЯ:

 

Протоколът е изготвен съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:59ч.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: