ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

   2439                   

 

  10.10.2018 г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на десети октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 2678 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на П.С.Д., ЕГН: **********, Г.П.Д., ЕГН: ********** и И.Х.М., ЕГН: **********, чрез адв. М.С.,***- партер против мълчалив отказ на Кмета на Община Бургас по искане вх. № 94-01-25788 от 02.08.2016 год. да издаде Заповед за изменение на влезлия в сила ПУП за притежавания от жалбоподателите УПИ – 22, кв. 16 по плана на к-с „Изгрев“, гр. Бургас. Жалбата е депозирана, чрез Кмета на Община Бургас, като е постъпила, ведно с административната преписка срещу мълчаливия отказ.

Като доказателство за прилагане към настоящото дело са депозирани административно дело № 1819/2016 г. по описа на Административен съд Бургас и административно дело № 600/2017 г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящият съдебен състав, като прецени събраните доказателства, намира за установени следното:

Производството пред административния орган е започнало по повод депозирано от жалбоподателите П.С.Д., с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, Г.П.Д., с ЕГН **********, с постоянен адрес: *** и И.Х.М. с ЕГН ********** и постоянен адрес: ***, ИСКАНЕ вх.№ 94-01-25788 от 02.08.2016 година до Кмета на Община Бургас, да издаде заповед за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, в частта за притежавания от жалбоподателите УПИ І-22, кв.16 по плана на к-с „Изгрев“, град Бургас, което изменението касае връщане на регулационните граници (уличните регулационни линии от северозапад и югозапад) на имота по имотните такива на бившия имот пл.№22 по КК и КР на кв. Изгрев, гр. Бургас, т.е. за възстановяване границите на имота в първоначалния му вид на възстановяване по ЗСПЗЗ и нанасяне в кадастралната карта с площ от 2 550 кв.м.

Във връзка с подаденото от жалбоподателите ИСКАНЕ вх.№ 94-01-25788 от 02.08.2016 година първоначално не е извършено произнасяне, като по повод подадена до Административен съд жалба против този мълчалив отказ е образувано адм. дело № 1819/2016 г. по описа на Административен съд Бургас. С Решение № 12 от 05.01.2017 год. на Административен съд Бургас по адм. дело № 1819/2016 г. по описа на съда, мълчаливия отказ е отменен и преписката е върната на административния орган за произнасяне по подаденото заявление, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на съдебното решение в 14-дневен срок от получаването му.

В изпълнение на Решението на съда е издадена Заповед № 272/06.02.2017г. на Ч.К.–Заместник кмет на Община Бургас по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, с която органът отказва допускане изменението на ПУП – ПРЗ за УПИ І-22, кв.16 по плана на к-с „Изгрев“, град Бургас, което изменение касае връщане на регулационните граници (уличните регулационни линии от северозапад и югозапад) на имота по имотните такива, т.е. за възстановяване на имота в първоначалния му вид на възстановяване с площ от 2 550 кв.м.

По повод на подадена жалба до Административен съд Бургас срещу тази заповед - Заповед № 272/06.02.2017г. на Ч.К.–Заместник кмет на Община Бургас по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“, е образувано административно дело № 600/2017 г. по описа на Административен съд Бургас.

С Решение № 1446 от 27 юли 2017 година, постановено по адм. дело № 600/2017 година по описа на Административен съд Бургас жалбата е отхвърлена.

С Решение № 9333 от 09.07.2018 год. по адм. дело 12538/2017 год. по описа на ВАС Решение № 1446 от 27 юли 2017 година, постановено по адм. дело № 600/2017 година по описа на Административен съд Бургас е отменено, като е отменена и Заповед № 272/06.02.2017г. на Ч.К.–Заместник кмет на Община Бургас по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“. Административната преписка е върната на кмета на община Бургас за ново произнасяне по искане с вх. № 94-01-25758/02 август 2016 година.

С настоящата жалба Административен съд Бургас е сезиран да се произнесе против мълчалив отказ на Кмета на Община Бургас по ИСКАНЕ вх. № 94-01-25788 от 02.08.2016 год. да издаде Заповед за изменение на влезлия в сила ПУП за притежавания от жалбоподателите УПИ – 22, кв. 16 по плана на к-с „Изгрев“, гр. Бургас.

След анализ на изложеното по-горе, настоящия съдебен състав намира следното:

Жалбата е процесуално недопустима, поради наличие на влязъл в сила съдебен акт за същото искане и въз основа на същите обстоятелства. Процесният така наречен от жалбоподателите „мълчалив отказ“ е между същите страни, със същия предмет и петитум. Ново искане може да бъде направено само при наличието на нови обстоятелства или на друго правно основание, какъвто не е настоящият случай.

Видно от изложеното по-горе е налице хипотезата на чл. 159, т. 6 от АПК. С влязло в сила съдебно решение – Решение № 9333 от 09.07.2018 год. по адм. дело 12538/2017 год. по описа на ВАС, административният орган е бил задължен да се произнесе по ИСКАНЕ вх.№ 94-01-25788 от 02.08.2016 година. Въпреки съдебното решение, административният орган не се е произнесъл, но непроизнасянето не формира мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК. То представлява неизпълнение на съдебно решение. Защитата, която жалбоподателите биха могли да постигнат чрез съда е задължаване на органа да се произнесе, т. е. това, което вече е постигнато с влязлото в сила решение. Жалбоподателите нямат интерес от многократно постановяване на съдебни решения с идентично съдържание, защото не могат да получат като резултат нещо различно и по-благоприятно от ново задължаване на административния орган да се произнесе по заявлението им. Влязлото в сила съдебно решение по същия правен спор преклудира правото на жалба и прави новото съдебно производство недопустимо.

С оглед на изложеното, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, като недопустима, а производството по административното дело прекратено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159, т. 6 от АПК, Административен съд Бургас, осемнадесети състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.Д., ЕГН: **********, Г.П.Д., ЕГН: ********** и И.Х.М., ЕГН: **********, чрез адв. М.С.,***- партер.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2678/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                 СЪДИЯ: