ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,24.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и четвърти октомври             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2677 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.К.Ч., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.С.С., която представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен експерт „АС“ ТД „Изгрев“ при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д..

Юрисконсулт Д.: Представям пълномощни и Заповед № ЧР-702 от 03.07.2017г и Заповед № ЧР-881/02.10.2017г., поради това, че органът, който е издал оспорения акт, лицето което го е издало е различно и на същата длъжност и на същото място длъжността се изпълнява от друго лице. Затова представям и пълномощно от съответното лице.

 

В залата присъства адв.С..

 

Съдът ДОКЛАДВА молба с вх.№ 11675 от 23.10.2018г. от Н.И.Л. и Е.В.Л., с която молят да бъдат конституирани като заинтересовани страни в настоящото дело в качеството си на заявители  в административното производство по издаване на оспорената пред съда скица-виза и като собственици на УПИ Х-372, кв.34, по отношение на което е издадена същата скица.

         Заявяват, че по проведеното производство пред общинската администрация са се легитимирали като възложители с Постановление за възлагане на посочения недвижим имот.

Молбата е придружена с Постановление за възлагане на недвижим имот от 08.06.2009г.; скица на поземлен имот № 15-228645-08.07.2014г.

 

Адв.С.: Депозирали сме молба за конституиране, която поддържам. В тази връзка представям пълномощно за лицата подали молбата за конституиране като заинтересовани страни.

Адв.С.: По искането за конституиране на заинтересовани страни, не възразявам.

Юрисконсулт Д.: Също не възразявам по това искане.

 

Съдът намира, че искането на Н.И.Л. и Е.В.Л.  за конституирането им като заинтересовани страни в процеса е направено своевременно, допустимо, същите имат правен интерес, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като заинтересовани страни в процеса Н.И.Л. и Е.В.Л., двамата с постоянен адрес ***.

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.С.: Предвид това, че заинтересованите страни са конституирани в днешно съдебно заседание, ако  не правят възражение, не намирам процесуални пречки да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Считам, че не са налице пречки за даване ход на делото.

Адв.С.: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на Б.К.Ч. срещу скица-виза за проектиране рег.№ И-83/28.07.2014г. издадена от главен експерт АС, ТД „Изгрев“ при Община Бургас.

 

          ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.С.: Тъй като непосредствено преди днешното съдебно заседание научихме за така образуваното административно дело и нямах възможност да се запозная с материалите по делото и административната преписка. Виждам, че в жалбата се съдържат редица доказателствени искания, както и изрично посочени писмени доказателства, така и искане за допускане на съдебно-техническа експертиза. В тази връзка молим да ни дадете възможност да се запознаем с материалите по делото и доказателствените искания, за да можем своевременно и ние да направим своите за събиране на доказателства като относими за спора.

 

Адв.С.: Смятам, че е основателно искането. Но моля, за процесуална икономия да бъде назначена експертизата с въпросите поставени от нас и да се даде срок на колегата да допълни, ако желае с въпроси, за да не отлагаме делото само за това.

 

Юрисконсулт Д.: Представям и моля да приемете писмо с изх.№ РС-ТИ-00-883/17.10.2018г. на началника на РОНСК – ДНСК, което представям с копие за страната. На основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК и на искането в това писмо, моля съдът да ни снабди с удостоверение относно страните и предмета на производството по настоящото дело.

По отношение на самото производство, считам същото за недопустимо и следва да бъде прекратено, тъй като съм на мнение, че органът е нямал задължение да обявява на това лице. Предметът на производството е по отношение на връчването на оспорения административен акт.

Адв.С.: Ние също сме подали заявление за издаване на съдебно удостоверение, което поддържам.

 

Адв.С.: В писмен вид ще изложа съображения по допустимостта и основателността.

В днешно съдебно заседание не се изразява становище по поддържане и оспорване на жалбата.

Опасявам се, че административната преписка по издаване на скица-виза, както по отношение на допълващо застрояване не е представена в цялост от общината. Затова моля за изрично Ваше разпореждане, с което ТД „Изгрев“ при Община Бургас да изпрати пълната преписка по издаването на така обжалвания административен акт, като за  нейното доказателствено извлечение в цялост и в отделни нейни части следва да следят страните, респективно съда, а не служители на общината, които изготвят чисто фактически копията от самата административна преписка.

Затова моля да задължите административния орган да представи преписката в абсолютната й цялост.

 

 

 

 

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт и като съобрази исканията на всички страни

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИЕМА писмо изх. с изх.№ РС-ТИ-00-883/17.10.2018г. на началника на РОНСК – ДНСК.

 

Да се издадат съдебни удостоверения на адв.С. – пълномощник на жалбоподзателя и на юрисконсулт Д. – процесуален представител на ответната страна, от което да е видно кои са страните по делото и предметът на настоящото производство.

 

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на задачите подробно описани в жалбата при депозит в размер на 200 лева вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ, което да изготви експертизата съдът ще определи в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

ДАВА възможност на ответника и на заинтересованите страни в 7-дневен срок считано от днес да поставят допълнителни задачи към експертизата, ако намерят това за необходимо.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 28.11.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: