ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 16.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шестнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2676 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и Фамилия“ ЕООД, редовно призован, се представлява от  адв. Д. , c  пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РЗОК – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт К. c  пълномощно от днес.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и Фамилия“ ЕООД против заповед за налагане на санкция №РД-25-1311/28.08.2017 г. на директора на РЗОК – гр.Бургас, издадена на основание Решение № 5/15.08.2017 г. на Арбитражната комисия по чл.75 от ЗЗО, връчена на жалбоподателя на 31.08.2017 г., с която са му наложени 16 санкции финансова неустойка на обща стойност 3200 /три хиляди и двеста/ лева.

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания. С оглед на характера на спора считам, че са необходими специални знания, затова моля да допуснете съдебно-медицинска експертиза с вещо лице травматолог, който да отговори на следните въпроси:

1.  В процесните ИЗ водена ли е правилно медицинската документация?

2.  Спазени ли са изискванията на т.3 от т.ІІІ.1. от клинична пътека № 263, Приложение 16 към Национален рамков договор 2017 г., в история на заболяванията от т.1 до т.11 в поканата и жалбата включително и по клинична пътека № 265 също  в Национален рамков договор, в история на заболяванията т.12 и т.13.

3.  Следва ли да се счита за завършена клинична пътека № 265 от Национален рамков договор 2017 г. , в случаите с ИЗ по т.14 до т.16 включително от поканата и жалбата, с прилагането на фиш за функционално изследване на гръбначния стълб?

Моля вещото лице след запознаване с материалите по делото, да се запознае с наличната документация в лечебното заведение.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ К.:  Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. По отношение на искането за експертиза - оспорвам, тъй като специалисът траввмотолог не е компетентен да отговори на въпросите. Заболяванията, описани в заповедта за налагане на санкция, са свързани с нервната система и опорвно-двигателната система. Поради това считам, че вещото лице трябва да е невролог или специалист, който е завършил рехабилитация и физиотерапия, но не и травматолог.

По въпрос 2 считам, че той е правен.

Въпрос 3 не е конкретизиран, тъй като лечебното заведение е отчело в направленията за хоспитализация код от австрийската класификация 96159-00. Обем на движения или тестване на мускул по съответната клинична пътека се изисква да се извърши със специална медицинска техника. В тази случай отново специалистът, който са поискали, няма да бъде компетентен, за да отговори на този въпрос. Трябва да е невролог или физиотерапевт.

Не се противопоставям по допускането на експертиза, с уточненията за специалността на вещото лице.

Представям доказателства, относими към настоящия спор. Представена е клинична пътека 265 и 266 за 2017 г.

АДВ. Д.: По отношения на двете клинични пътеки – оставям по преценка на съда, обнародвани са в ДВ. По отношение на представените доказателства искам срок да се запозная и да дам отговор.


Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

срок 3 минути за процесуалния представител на жалбоподателя за запознаване с трите заповеди.

АДВ. Д.: Запознах се със заповедиете. Не възразявам същите да бъдат приети.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства съгласно описа, представен от гл.юрисконсулт К..

ПРИЕМА за сведение представените в хартиен вид 2 клинични пътеки.

РЕПЛИКА НА АДВ. Д.: Моля да ми дадете възможност да конкретизирам въпросите. По отношение на забележката за невролог или физиотерапевт нямам възражение. Би могло да се направи от медицинско лице със съответното образование. По отношение на въпрос 3, моля да ми бъде дадена възможност да конкретизирам въпроса, който да се преформулира така: отразява ли този фиш за функционално изследване, извършено със специализирана техника, както са изискванията на клиничната пътека 265?

Съдът СЧИТА, че в този вид процесуалният преставител на жалбоподателя формулирал въпросите си твърде неясно. Съдът е убеден, че за изясняване на фактите по спора е необходимо допускането на експертиза. Във вида, в който са фомулирани тези въпроси, обаче експертиза не може да бъде допусната, въпреки очевиднанта й необходимост. Съдът счита, че следва да даде възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в писмена форма с копие за ответника, да формулира въпроси към вещо лице, като по квалификацията на вещотолице, относимостта на въпросите, самоличността на вещото  лице и размера на възнаграждението му, съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание, след като предостави възможност на ответника да изрази становище по формулираните въпровси.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на делото.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да формулира въпроси към поисканата експертиза в писмена форма – с копие за процесуалния представител на ответника.

След представянето на формулирани в писмена форма въпроси съдът ще се произнесе по назначаването на експертизата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 06.03.2018 г. от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: