ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На осми май                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2676 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАБОПОДАТЕЛЯТ Специализирана болница за рехабилитация „Стайков и Фамилия“ ЕООД, редовно призован, се представлява от  адв. Д. ***, c  пълномощно на лист 494 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на РЗОК – гр. Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юрисконсулт К. c  пълномощно на лист 495 по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  д-р А.Г. се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.


           Съдът ДОКЛАДВА постъпило в срока по чл.199 от ГПК заключение по назначената съдебно-медицинска експертиза на вещото лице Г.
(вх. № 4811/26.4.2018г.).

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

А.  К.Г.  – 42 години, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Обещавам да дам безпристрастно заключение.

АДВ. Д.: Съществува ли изрично  нормативно изискване да се използва израза „дава се заключение“ в медицинския лист от приключване на медицинското лечение въз основа на обективни данни, както е изписано в клиничните пътеки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: И в двете клинични пътеки – клинична пътека № 263 и клинична пътека № 265, никъде не е написано изрично изречението, че не съществува риск от приключване на болничното лечение. Искам да вмъкна - касае се за болнично лечение по рехабилитация и там няма какво ново да очакваме, тъй не се касае за операция или следоперационно лечение. Говорим за хронично състояние и тук физикалните фактори за рехабилитация няма как да навредят на човека. Единствено или ще остане на същото положение или може да се подобри. Няма отрицателен ефект при рехабилитацията. Не може да се контузи по време на рехабилитацията.

АДВ. Д.: В конкретната история на заболяванията има ли подобни инциденти, за които казахте?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: В разгледаните истории на заболяванията, които са обект на експертизата, няма инцидент.Навсякъде е изписано „изписан с подобрение”, което означава намаляване на болката.

АДВ. Д.: Може ли в процесните истории и по двете клинични пътеки да се изведе медицинско заключение от наличната документация за риск?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Да, може да се направи такъв извод и аз съм го написал.

АДВ. Д.: От медицинската документация видно ли е, че дейността, оказана на пациентите, е съобразно правилата за добра медицинска практика и съобразно медицинското законодателство?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Във  втория въпрос от експертизата за спазване на изискванията на алгоритъма - спазени са. Никъде не е записано, че трябва да се използва апарат за измерване. Такъв не е съществувал за измерване. Такъв метод за измерване е сантиметрията.  Тези апарати са медицински ъгломер и обикновен шивачки метър.

АДВ. Д.: Този ъгломер абсолютно задължителен ли е за ползване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Да, с него се измерва обема на движението на дадена става. На мануално-мускулно тестуване като се измерва силата на дадения мускул, там се ползват прийомите на мануално мускулно тестуване, които са от 1 до 5  и се отразява дали има потрепване, леко движение.Например, трета степен е когато се преодолява гравитация, 4-та степен е междинна, и 5-та степен съответно - нормална степен на гравитация.

АДВ. Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ К.:  По т.1 и т.2 в заключението си сте записали, че „подобрение” и „медицински риск” са синоними. Хипотетично при пациент, на който се провежда рехабилитация, например страда от детска церебрална парализа (ДЦП), ако е с подобрение и се изпише, не съществува ли медицински риск за здравето му? В смисъл, че е имало някакви подобрения при лечението, но болестта си продължава да съществува. Давате ли по конкретните прегледани от Вас истории на заболяванията становище за идентичност на понятията „липса на медицински риск” и „подобрение”, така както е посочил пациентът?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Никъде не пише,че пациентът е изписан подобрен. Не съм написал, че са еднозначни двата термина никъде. Самото подобрение изключва риск.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: В история на заболяването по т.3, срещнахте ли в история на заболяванията по т.14, т.15 и т.16 от заповедта някъде в документацията да е извършен тестът „обем движение” в градуси? Т. е. ъглометрия извършена ли е от лечебното заведение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Касае се за изследване на гръбначен стълб. Там няма как да се направи измерване с градуси в ъгли. Използват се Брада – акромион, Тестове на Хирц, Ноутхирц 1 и 2, Тест на Форестие. Това е отстояние от дадена стена, при навеждане колко може да се наведе и се мери това със см.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: В направлението забелязахте ли, че лечебното заведение е посочило кода по австралийската класификация за извършването на ъглометрия?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: В случая това са измерените обем движения, когато се касае за става. В случая гръбначният стълб е съставен от много стави, измерва се цялото движение на гръбнака.Не може да се ползва ъглометрията и затова се ползват тези методики. При ставата на ръката може да се използва ъглометрията.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТОЛИЦЕ: Какво представлява теста на От?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Това е отстоянието на главата от стената. Когато пациентът застане опрян с гръб о стената, трябва да е в състояние да опре задната част на главата в стената.

 

Предвид липсата на повече въпроси към вещото  лице, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Г..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит.

/изд.РКО на 08.05.2018 г., сума 295,95 лева, платежно нареждане на лист 556 от делото/

 

АДВ. Д.:  Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ. Д.: В хода на производството беше доказана основателността на жалбата, поради което моля да я уважите изцяло, като Ви моля да ми дадете възможност след запознаване с протокола от днешното съдебно заседание, да представя писмени бележки.

Моля да ми бъдат присъдени направените разноски, за които представям списък.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да оставите жалбата без уважение като недоказана и моля да потвърдите издадената заповед по санкцията като законосъобразна. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

Моля да ми бъде присъдено и юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът ДАВА 10-дневен срок  на страните за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: