ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 25.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На двадесет и пети юни                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Х.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: ГАЛИНА КОЛЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

административно дело номер 2674 по описа за 2012 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ   М.Д.К., редовно призована, не се явява. За нея - адв. И.В., с представено по делото пълномощно.

ИЩЕЦЪТ   И.К.К., редовно призован, явява се лично и с адв. И.В., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ - Община Бургас, редовно призовани, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас, се явява прокурор Колева.

 

По хода на делото:

         АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ:  Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

         По делото е постъпило искане с вх. № 6274/24.06.2013 г., депозирано от ищеца И.К.К., в което същия е формулирал искане за отвод на председателстващия съдебния състав съдия С. Х., като е заявил твърдение, че в случая са налице обосновани предположения за предубеденост и пристрастност във връзка с множеството издадени в друго качество – прокурор в Окръжна прокуратура - Бургас прокурорски актове.

 

         ИЩЕЦЪТ К.: Поддържам искането си.

         АДВ. А.: Предоставям на съда.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В предходно съдебно заседание беше направено такова искане, като ние се противопоставихме и изразихме становище. Не считам, че има законови предпоставки за отвеждане на настоящия състав. Считам същото за неоснователно.

         ПРОКУРОРЪТ: В предходно съдебно заседание настоящият съдебен състав разгледа искане за отвод направено от страна на ищеца К., като настоящето искане депозирано на 24.06.2013 г. не съдържа нови факти и обстоятелства различаващи се от тези, изложени в предходно съдебно заседание. Противопоставям се на искането за отвод, като считам същото за неоснователно, което и заявих в предходно съдебно заседание.

         РЕПЛИКА НА ИЩЕЦА К.: Не съм съгласен с казаното от прокурора, защото в искането си от 24.06.2013 г. представям решение на БОС № 1 от 04.01.2008 г., удостоверение от 20.06.2013 г. и постановление № 155/2011 г. на Районна прокуратура – Ямбол. 

Във връзка с изказване на уважаемия от мен председател на съдебния състав С. Х. от 09.04.2013 г. отразено в същия протокол, в който той заявява своето основание за несъгласие с първото ни искане в моята молба за неговия отвод, като заявява, че: „ищецът твърди, че е зам.- председател на „Движение – Антимафия”, без да представя доказателства в тази насока.” Цитираните по-горе от мен и представени доказателства с искането ми депозирано на 24.06.2013 г. пред Административен съд – Бургас са именно факти, които по неоспорим начин доказват моето предположение за предубеденост и безпристрастност на уважаемия от мен председател на съдебния състав - С. Х..

 

         Съдът като взе предвид депозираното от ищеца искане с формулирано в същото становище за отвод на председателстващия съдебния състав и представени към него доказателства, както и съобрази заявеното от страните становище, в т.ч. и уточнението направено от ищеца, намира искането за отвод за неоснователно. От приложените към искането писмени доказателства се установява, че ищецът представлява вписано в съответния регистър СНЦ с наименование „Да – Движение Антимафия”. Именно като такъв, както в настоящото искане, така и в депозирано почти идентично такова в предходно съдебно заседание ищецът твърди, че многократно е сезирал прокуратурата, в частност Окръжна прокуратура-Бургас с различни сигнали, при което председателстващия настоящият съдебен състав в друго процесуално качество – прокурор в БОП е взимал отношение по така подадените от ищеца сигнали. С оглед така заявените твърдения съдът намира за необходимо да посочи, че в случая исковата молба е депозирана от ищците М.Д.К. и И.К.К. като и двамата са заявили исковата си претенция в лично качество - т.е., като физически лица.

От така депозираната искова молба по никакъв начин не би могло да се направи връзка с участието на ищеца в регистрираното сдружение с наименование „Да - Движение антимафия”, поради което липсва идентичност между субектите физически лица – ищци по настоящото производство и твърдяните подавани многократно сигнали от страна на ищеца в друго негово процесуално качество.

Не на последно място и за пореден път съдът смята за необходимо да посочи, че както в предходно съдебно заседание самият ищец потвърди липса на произнасяне от председателстващият съдебния състав съдия С. Х. в друго негово процесуално качество по повод сигнал,  жалба, възражение или други касаещи предмета на настоящото дело. В този смисъл и поради липсата на произнасяне от страна на съдия Х. по казус, касаещ предмета на настоящото производство съдът счита, че не са налице основанията регламентирани в чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК обосноваващи необходимостта от отвод на съдебния състав. Фактът, че съдия Х. се е произнасял в качеството на прокурор по множество сигнали - една минимална част от които са и такива подавани от „Да - Движение антимафия” по никакъв начин не може да обоснове извод за неговата предубеденост по настоящия казус.

         Предвид горното, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТХВЪРЛЯ поредното искане за отвод на председателя на съдебния състав.

 

         АДВ. А.: Водим един свидетел – С.Б.Д., който съдът допусна до разпит в предходно съдебно заседание. Моля да пристъпите към неговия разпит.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Предоставям на съда.

ПРОКУРОРЪТ: С оглед на това, че свидетелят е допуснат да се пристъпи към неговия разпит.

 

         Съдът с оглед становището на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на водения от процесуалния представител на ищеца свидетел, на който снема самоличността както следва:

         С.Б.Д. – българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         Обещава да говори истината.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ Д. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. А.: С г-н К. се познавам от 50 години. Поддържаме връзка. Както той ми е помагал, така и аз съм му помагал. Аз съм завършил Полувисш медицински институт, а след това съм завършил магистърска степен „Социална работа” и „Социална педагогика”.

         През 2004 г. мисля, че беше пролетта И. често ме е викал в къщата в кв. Сарафово по повод оплаквания на неговия баща – чичо К.. Той непрекъснато се оплакваше, че съседите са започнали строителство, което ще засенчи неговите стаи и освен това фирмата, която щяла да сключва договор с баща му и майка му се отказали да сключат да изпращат туристи. Той беше много здрав човек, ходеше на бензиностанцията. Там работеше. Изведнъж през 2005 г. той се влоши. Ходих да му измервам кръвно, да му слагам инжекции и си спомням, че през юли месец скоропостижно почина чичо К.. Когато ходих в тях, той се оплакваше, че от това строителство му се е влошило здравето, не можеше да спи, получил е стрес от съседите. След като почина баща му, И. ме е викал и за майка му да й меря кръвно, да й слагам инжекции. Майка му също има няколко заболявания - сърдечна недостатъчност и високо кръвно. Има предсърдно мъждение. Виждал съм документацията от медицинските екипи.

         Баща му се притесняваше с този строеж. Смятам, че получиха стрес и двамата. Все още майка му се държи, но не е така здрава и жизнена. През 2007 г. К. дойде при мен с тумори на главата. Ходихме при д-р Радев, който е хирург-онколог, за да му изреже туморите.

         И. ми е споделял, че непрекъснато е съобщавал до общината, РДНСК, прокуратурата, обръщал се до институциите на Република България и смятам, че много от заболяванията са на стресова основа.

         АДВ. А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

         ВЪПРОС НА ИЩЕЦА К.: Като медицинско лице с над 30 годишен стаж и заемащ различни медицински длъжности счита ли той, че смъртта на баща ми К.И. К. през месец юли 2005 година, заболяванията на майка ми и нейното диспансеризиране, появяването на двата за голяма радост за мен и за семейството ми оказали се доброкачествени тумори след извършената операция през месец август от онкохирурга дали са вследствие от притеснения във връзка с незаконно построената къща на оградата ни, вследствие на многобройните ни дела, сезиране на всички институции в Република България, Гл. прокурор, Окръжна прокуратура, ВСС би ли оказало съществено влияние и дали е основна причина?

         СВИДЕТЕЛЯТ Д.: С оглед обстоятелството, че както ищеца К., така майка му и баща му преди този случай бяха здрави хора може да се предположи, че същите тези заболявания са възникнали на стресова основа.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Знаете ли от какво боледуваше бащата?

         СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Страдаше от сърдечна слабост, беше на легло. Последно преди да почине беше на легло. Това беше през 2005 г. До тогава беше здрав. Не мога да кажа към 2005 г. на каква възраст беше бащата на К.. Беше възрастен, но не мога да отговоря за точната възраст. Може би беше около 70 години, но не съм сигурен.

         Ищецът е женен, има съпруга. Доколкото знам финансовото му състояние е добро. Моите впечатления за физическото и психическото състояние на ищеца К. са добри. Той говори смислено и изразително.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

         ВЪПРОС НА ПРОКУРОРА: Вие заявихте, че когато е започнала реализацията на строежа в съседния имот това е предизвикало негативни емоции у него. От това, че се засенчва имота му и стаите, това ли са били причините за тези негативни емоции?

         СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Доколкото ми е известно, да. Покойният чичо К. ми е обяснявал, че строежа в съседство е бил причината да не бъде сключен и договора с фирмата за осигуряване на туристи.

        

         ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ Д.: На Вас известно ли Ви е, тъй като сте в близки отношения с ищеца дали от този период от 2004 г. насетне г-н К. и неговото семейство да са имали и други дела, административни, граждански, наказателни срещу някой от тримата от семейството?

СВЕИДЕТЕЛЯТ Д.: От И.К. знам за това дело. За други дела не знам.

ВЪПРОС НА СЪДА: Къде се намира строежа?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Строежът се намира в посока гр. Поморие.

 

Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля, освобождава същия.

 

АДВ. В.: Моля съдът да допусне още един свидетел до разпит, който да установи обстоятелството, че представителят на фирмата като видя тази суматоха с този строеж е отказал да сключи договор за осигуряване на туристи и за даване под наем на къщата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Противопоставям се на това искане. Беше предоставена възможност на ответната страна да ангажира доказателства, включително и разпит на свидетели. Такъв беше проведен в това заседание и считам, че предметът на доказване не е относим към предмета на делото.

ПРОКУРОРЪТ: По така направеното искане за допускане до разпит на още един свидетел считам същото за неоснователно предвид факта, че със свидетелски показания е недопустимо да се доказват факти и обстоятелства по друг ред, с оглед на което моля да не уважавате това искане.

 

Съдът с оглед така заявеното доказателствено искане за разпит на свидетел относно предполагаеми договорни отношения между ищците и фирма, осигуряваща туристи за сградата, собственост на ищците, съдът намира същото за неотносимо към предмета на спора предвид обстоятелството, че с протоколно определение от предходно съдебно заседание съдът не допусна допълване на исковата претенция по отношение на претендираните пропуснати ползи с оглед нереализирани договори с туристи.

 

АДВ. В.: Други доказателствени искания нямам. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. В.: Моля да уважите исковата молба по заявените в нея искания. Моля да ми предоставите срок за представяне на подробни писмени бележки.

ИЩЕЦЪТ К.: Уважаеми г-н съдия, считам, че законодателят дава възможност да се доказва чрез свидетели нещо, за което не са налични документи не поради вина и причина на ищците и след като над 10% от собствеността на българските граждани беше доказана със свидетели считам, че липсата на институцията „Кооптурист”, която след 1986 г. моите родители и не половин, а цяло Сарафово отдаваха под наем може да бъде доказано както чрез свидетели, съседи, така и с посочения свидетел в исковата молба и впоследствие второто допълнение към исковата молба. Моля да бъде уважен иска в двете молби.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Освен, че поддържам искането за недопустимост, считам исковата молба за неоснователна и недоказана. Моля да я отхвърлите. Изложили сме подробни аргументи в писмения отговор, който поддържаме. Считаме, че не се събраха доказателства с оглед доказване твърденията на ищеца. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОРЪТ:  Исковата молба, с която е сезиран настоящият съд намирам за неоснователна. Считам, че не са налице предпоставките на чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, тъй като в настоящото съдебно производство ищеца не доказа настъпили неимуществени вреди от такива незаконосъобразни действия. След като искът не е доказан по безспорен начин, същият следва да бъде оставен без уважение, като неоснователен. Моля да постановите решение в този смисъл.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок за изготвяне и представяне на подробни писмени бележки от страните по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: