О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 2246                 от 25.09.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и пети септември две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 2673 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Образувано е по жалба от „МАРИЕТА“ ЕООД с ЕИК 123655770 със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ж.к. „Индустриален“, адм. сграда на „Бисер Олива“ АД, офис 15 против Решение на Общински съвет Бургас, прието по т. 3 от дневния ред на проведеното на 28.08.2018 год. заседание на Общински съвет Бургас, обективирано в Протокол № 46. Заявено е твърдение, че така приетото решение е нищожно, като прието от некомпетентен орган. Твърди се също, че решението е издадено при грубо нарушение на административнопроцесуалните правила и в противоречие с материалния закон, което обосновава незаконосъобразността му.

Съдът, след извършена служебна проверка констатира, че на производство в Административен съд гр. Бургас е и адм. дело № 2672/2018г., образувано по жалба от „МУЗЕУМ“ ЕООД против Решение на Общински съвет Бургас, прието по т. 3 от дневния ред на проведеното на 28.08.2018 год. заседание на Общински съвет Бургас, обективирано в Протокол № 46.

Съгласно чл. 213 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. В случая между двете дела безспорно има връзка, тъй като и с двете жалбите, по повод на които са образувани двете съдебни производствата, се оспорва един и същ административен акт, а именно - Решение на Общински съвет Бургас, прието по т. 3 от дневния ред на проведеното на 28.08.2018 год. заседание на Общински съвет Бургас, обективирано в Протокол № 46. С оглед на това, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а жалбата да бъде съединена за общо разглеждане с жалбата по повод на която е образувано адм. дело № 2672/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящото определение, като непреграждащо пътя за защита на жалбоподателя и поради липса на законова възможност за инстанционен контрол не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното и на основание чл. 213 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, Административен съд - гр. Бургас:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЪЕДИНЯВА административно дело № 2673/2018г. с административно дело № 2672/2018г. по описа на Административен съд – гр. Бургас, за общо разглеждане на постъпилите жалби от „МАРИЕТА“ ЕООД с ЕИК 123655770 със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ж.к. „Индустриален“, адм. сграда на „Бисер Олива“ АД, офис 15 и „МУЗЕУМ“ ЕООД против Решение на Общински съвет Бургас, прието по т. 3 от дневния ред на проведеното на 28.08.2018 год. заседание на Общински съвет Бургас, обективирано в Протокол № 46, като производството следва да продължи под № 2672/ 2018 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2673/2018г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: