ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 22.11.                                                                            град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2673 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя Р.Р.Ж., редовно уведомен, се явява адв. Л., с представено по делото пълномощно.

За жалбоподателя И.Т.Ж., редовно уведомена, се явява адв. Л., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на РУ Несебър при ОДМВР - Бургас, редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът констатира, че по делото неправилно като ответник е призoван началникът на РУ Несебър при одмвр гр. Бургас, тъй като издател на акта е началникът на сектор при одмвр - Бургас, ру - Несебър. Ето защо производството  по отношение на началника на РУ - Несебър при одмвр - Бургас следва да бъде прекратено и като ответник следва да бъде конституиран началник сектор при ОДМВР - Бургас, РУ - Несебър.

По тези съображения и на основание чл. 154, ал.1 апк, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Заличава като ответник началника на РУ - Несебър при од мвр - Бургас и прекратява производството по отношение на него.

          Конституира като ответник в производството началник сектор при ОДМВР - Бургас, РУ - Несебър.

 

Определението в прекратителната част подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ:

 

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Адв. Л.: С оглед конституирането на нова страна моля да не се дава ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че за днешно съдебно заседание не е редовно уведомен ответника, намира, че са налице пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Не дава ход на делото.

 

задължава началник сектор при ОДМВР - Бургас, РУ - Несебър П.И.К.да представи удостоверение, в което да е посочена в цялост заеманата от него длъжност, заповед № 251з-209 от 18.01.2017 г., както и заповедта на Министъра на вътрешните работи, въз основа на която е издадена цитираната заповед, в 3-дневен срок от уведомяването.

 

да се уведоми за следващо съдебно заседание началник сектор при ОД МВР - Бургас, РУ - Несебър

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.12.2017 г. от 11:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: