ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.12.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На тринадесети декември                                    две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2673 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,31 часа се явиха:

За жалбоподателя Р.Р.Ж., редовно уведомен, се явява адв. Л., с представено по делото пълномощно.

За жалбоподателя И.Т.Ж., редовно уведомена, се явява адв. Л., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник сектор в РУ Несебър при ОД МВР гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 10462/04.10.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателите / от л. 32 до л. 33 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 12947/01.12.2017 г. от ответника / от л. 41 до л. 49, л. 53 от делото/

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Адв. Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Р.Р.Ж. и И.Т.Ж.,*** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0304-000352 от 24.07.2017 г. на началник сектор в РУ Несебър при ОД МВР гр. Бургас, с която на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП е прекратена регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Адв. Л.: Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети представените доказателства. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези постъпили с молба вх. № 10462/04.10.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателите / от л. 32 до л. 33 от делото/ и с молба вх. № 12947/01.12.2017 г. от ответника / от л. 41 до л. 49, л. 53 от делото/.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

адв. Л.: Уважаема г-жо председател, моля на изложените в жалбата основания и доводи да отмените наложената ПАМ спрямо първия жалбоподател Ж. като незаконосъобразна.  Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:39 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: