О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                                      2258

 

Гр. Бургас, 25.09.2018 год.

 

Бургаският административен съд, осемнадесети състав, в закрито заседание на двадесет и пети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

        

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.НИКОЛОВА

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова административно дело № 2672 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

Производството е образувано по жалба на „МУЗЕУМ“ ООД, ЕИК 201684813, представлявано от управителя Я. *** Кесаровски, със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. „Сердика“ № 2а срещу Решение по т. 3 от дневен ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.08.2018 год., с което се:

1. Одобрява задание за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ, кв. 123, по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД–14-142/19.04.1989 г. на Председателя на КТСУ към Министерския съвет, изменен със Заповед №1104/30.12.1996 г. на Кмета на Община Бургас, с площ на целия имот 11627 и граници: изток – бул. „Стефан Стамболов“, запад площад „Тройката“, север УПИ І и УПИ ІІІ 2403 и юг – ул. „Цар Аспарух“, отреден за „Универмаг, базар и КОО“ с цел промяна на отреждането му в „Зона за благоустрояване, озеленяване, експозиционен и информационен център и инфраструктура ” и предвиждане на застрояване за осигуряване на възможност за изграждане на публично пространство, с цел провеждане на публични събития, допълване с нови обществени функции, модерен експозиционен център за обслужване гражданите и гостите на гради и озеленяване при изпълнение на действащите нормативни изисквания на ЗУТ, ЗОС и техните подзаконови актове, съгласно приложения проект.    

2. Възлага на общинска администрация да изготви служебно проект  за изменение на ПУП – ПРЗ съобразно одобреното техническо задание, в условията на защита на доказан обществен интерес – за изграждане на обект от първостепенно значение – „Зона за благоустрояване, озеленяване, експозиционен и информационен център и инфраструктура в ПИ с идентификатор  07079.612.332 по КККР на гр. Бургас представлява  УПИ ІІ, кв. 123, по плана на Централна градска част /ЦГЧ/ , гр. Бургас ”

3. Допълва Програмата за управление и разпореждане общинската собственост на Община Бургас за 2018 г., приета с Решение на Общински съвет –Бургас по т.1 от проведеното на 30.01.2018 г. заседание / Протокол №37/, като в раздел VI „Обекти от първостепенно значение“ създава нова т.52 със следното съдържание:  „ т.52 „Зона за благоустрояване, озеленяване, експозиционен и информационен център и инфраструктура“ в ПИ с идентификатор  07079.612.332 по КККР на гр. Бургас представлява  УПИ ІІ, кв. 123, по плана на Централна градска част /ЦГЧ/ , гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД–14-142/19.04.1989 г. на Председателя на КТСУ към Министерския съвет, изменен със Заповед №1104/30.12.1996 г. на Кмета на Община Бургас, с площ на целия имот 11627 и граници: изток – бул. „Стефан Стамболов“, запад площад „Тройката“, север УПИ І и УПИ ІІІ 2403 и юг – ул. „Цар Аспарух“, отреден за „Универмаг, базар и КОО““.

Иска се прогласяване на нищожност на обжалвания акт, съдържащ характеристики на разрешение за одобряване на техническо задание за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на имота и мотивирано предписание, а ако съда не намери основания за това, алтернативно – отмяната му като незаконосъобразен.

С Определение № 2246 от 25.09.2018 г. по адм.дело № 2673/2018 г. по описа на АС – Бургас, същото дело, образувано по жалба на „МАРИЕТА“ ЕООД с ЕИК 123655770 със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ж.к. „Индустриален“, адм. сграда на „Бисер Олива“ АД, офис 15 против Решение на Общински съвет Бургас, прието по т. 3 от дневния ред на проведеното на 28.08.2018 год. заседание на Общински съвет Бургас, обективирано в Протокол № 46 е съединено за  разглеждане в общо производство по адм.дело № 2672/2018 г.

С Определение № 2237 от 20.09.2018 г. по адм.дело № 2674/2018 г. по описа на АС – Бургас, същото дело, образувано по жалба на „Трендекс България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Александровска №2, ет.4 с ЕИК 147023238 и законен представител А. *** Коджабашев против Решение по т.3 от Протокол №46 от проведеното на 28.08.2018г. заседание на общински съвет Бургас.  е съединено за  разглеждане в общо производство по адм.дело № 2672/2018 г.

Ответната страна е представила административната преписка по издаване на оспорения акт, ведно със становище за недопустимост на жалбите като подадени срещу неподлежащ на обжалване индивидуален административен акт.

След преценка на изложените оплаквания и събраните по делото доказателства съдът намира следното:

Предмет на оспорване в посочените по-горе три жалби е Решение по т. 3 от дневен ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.08.2018 год., което има характеристиките на разрешение за одобряване на техническо задание за изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на имота и мотивирано предписание, което не е обжалваем акт по см. на чл. 159, т. 1 АПК и не подлежи на оспорване. Доколкото компетентен да разреши изработването на проект за изменение на ПУП е кметът на общината – чл. 135, ал. 3 вр. ал. 1 ЗУТ, дори и актът на ОС да се приеме за част от фактическия състав на производството, в това си битие той не би бил самостоятелно съдебно атакуем по силата на чл. 21, ал. 5 и чл. 64 АПК. На оспорване по съдебно-административен ред би подлежала заповедта по чл. 135, ал. 3 ЗУТ, която е заключителен акт на първата фаза от производството по изменение на устройствения план. В този смисъл е и съдебната практика - Определение № 10742 от 4.09.2018 г. на ВАС по адм. д. № 7308/2018 г., II о., докладчик съдията Мартин Аврамов.

Предвид изложеното, следва да се посочи, че евентуалните пороци при вземането на Решение от ОС могат да бъдат предмет на съдебен контрол едва при издаването на акт, приключващ започналата процедура по изменение и в този смисъл не следва да се вземат предвид и коментират възраженията, изложени в жалбите, касаещи издаването на оспорваното решение.

Следователно изводът на съда е, че жалбите са недопустими и следва да се оставят без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, ал.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на „МУЗЕУМ“ ООД, ЕИК 201684813, представлявано от управителя Я. *** Кесаровски, със седалище и адрес: гр. Бургас, ул. „Сердика“ № 2а срещу Решение по т. 3 от дневен ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.08.2018 год.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на „МАРИЕТА“ ЕООД с ЕИК 123655770 със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ж.к. „Индустриален“, адм. сграда на „Бисер Олива“ АД, офис 15 срещу Решение по т. 3 от дневен ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.08.2018 год.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на „Трендекс България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. Александровска №2, ет.4 с ЕИК 147023238 и законен представител А. *** Коджабашев срещу Решение по т. 3 от дневен ред на заседанието на Общински съвет – Бургас, проведено на 28.08.2018 год.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2672/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.              

 

СЪДИЯ: