ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На единадесети октомври                        две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2672 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Ж.З.Ж., редовно  и своевременно призован, не се явява.Изпраща  процесуален представител адв.Н., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ БУРГАС , редовно и своевременно призован,  изпраща представител ю.к. Ж., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото

Ю.К.Ж.: Да се даде ход на делото

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Административното производство е образувано по жалба от Ж.З.Ж. с ЕГН **********, в качеството му на ЕТ „Ж.Ж.“ с ЕИК 8120606018 с адрес: *** против Решение №218/07.09.2017 година на Директора на дирекция ОДОП град Бургас, с което е отказано спиране на изпълнението на РА № 02000217000359-091-001/08.08.2017 г.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на жалбоподателя е да установи наличие на предпоставките за поисканото спиране на предварителното изпълнение на оспорения от него ревизионен акт,включително това, че предоставеното опезпечение е допустим по смисъла на ДОПК и, че същото надвишава вземенията, включително начислените лихви към момента на депозиране на искането за спиране на предварителното изпълнение. Отделно от горното в тежест на всяка от страните в процеса в случай, че се позована на позитивни факти и обстоятелства, от които черпи права да установи наличието на същите с допустимите в производството доказателствени средства.

Докладва постъпилата административна преписка, представена в цялост.Част от писмените доказателства, ненадлежно заверени от органа, са били представени повторно от жалбоподателя, ведно с жалбата, сезираща настоящия съдебен състав.

Представени са  и допълнителни доказателства, а именно: Разпечатка от с/ка 205 „Транспортни средст за периода 01.01.2017г.- 31.08.2017г.,  разпечатка на с/ка 2415 „Амортизации на транспортни средства“ за периода 01.01.2017г.- 31.08.2017г., оборотна ведомост на с/ки 20,22 и 241 към 31.08.2017г., данъчен амортизационен план на ЕТ „Ж.Ж.“ към 31.08.2017г., счетоводен амортизационен план на ДМА- Транспортни средства /счет.с/ка 205/ към 31.08.2017г.,протоколи за въвеждане в експлоатация на дълготрайни активи, справка за отчетна стойност   на МПС към 31.08.17г. на лист №6 от настоящето производство.

АДВ.Н.- Поддържам жалбата.Моля да приемете административната преписка и представените  писмени  доказателства.Няма да соча други доказателства.

Ю.К.Ж. – Оспорвам жалбата. Считам, че от представените доказателства отново не се изяснява балансовата стойност,  а именно: В хода на административното обжалване на ревизионния акт лицето е поискало спиране като е представило към жалбата справка за отчетната стойност на МПС към 31.07.2017 година. Подобна справка е представена, ведно с жалбата, но този път към дата 31.08.2017 година, като по отношение  на МПС под №1, което е предложено за обезпечение има разминаване в посочената балансова стойност. Това разминаване не се дължи на амортизации, а именно справката която е представена пред директора с балансовата стойност няма различие, като излиза, че МПС не е използвано.Относно справката представена в жалбата пред съда там има раминаване, като видно от представените  доказателства,  а именно  счетоводен амортизационе план,  явно по отношение на това МПС има начислени амортизации  за два периода.По отношение на втория автомобил в справката, която е представена пред Директора на дирекция ОДОП, относно пътнически микробус „Форд транзит“ балансовата стойност е посочена като размер 24 475.00 лева,а  в справката, която е представена с жалбата балансовата стойност на същото МПС е 54 600.00 лв, което не става ясно как така два пъти е скочила балансовата стойност. Във връзка с представения дъначен амортизационен план и счетоводен амортизационен план има разминаване относно датата на въвеждане в екплоатация на двата автомобила- под №18 и №20, където са посочени процесните МПС, предложени за обезпечение  в колона №1 – дата на въвеждане в експлоатация фигурират дати различни от тези посочени в счетоводния амортизационен план в колона №5, а именно по отношение ред №5 отдолу нагоре „Пътнически  микробус Форд транзит“ и ред №7 отдолу нагоре за „ ТА тристранен самосвал Ивеко“.Към настоящият момент не е  уточнена балансовата стойност на така предложените МПС-та.

АДВ.Н.- Ще започна отзад напред.По отношение на възражението за датите на въвеждане  в експлоатация- датите, от които се започва да се начисляват амортизации  в данъчния амортизационен план и счетоводния амортизационен план са различни, това е законово регламентирано. Амортизацията започва от различни моменти.Почти никога няма такова съвпадение. Само, ако датата на придобиване   съвпада с датата на въвеждане в експлоатация.Също така Закона за счетоводството не въвежда изискане за съставяне на межднни счетоводни отчети, поради което няма пречка текущо, в рамките  на отчетния пероид  на календарната година счетоводството да коригира своите отчетни регистри, поради което бидейки изготвен към резлични дати и тези ведно с жалбата следва да бъдат кредитирани, дори да е имало грешки същите са били изправени. Налице са многобройни писмени доказателства относно стойноста на тези активи и дори елементарното пресмятане на амортизациите, пак би довело до извода, че  балансовата стойност на същите надвишават размера на обжалвания материален интерес. В обжалвания ревизионен акт няма констатации на органа по приходите за нередовно водене на счетоводството Органът по приходите е установил редовно водене  на счетоводството, то е представило счетоводни регистри и следва да бъдат кредитирани в настоящето производство.

Ю.К.Ж. - В хода на ревизионното производство относно счетоводното отразяване на въпросните автомобили, които се предлагат за обезпечение е дали съответстват на това, което е видял органа. По коя стойност, коя е валидната балансова стойност, за да спре изпълнението. За едния автомобил идва неколкократно завишение на стойността.

АДВ.Н. - Има налице официален документ – постановление, където компетентния орган е приел тази стойност, конктретната балансова стойност.

Ю.К.Ж. - Огранът е приел тази балансова стойност, но впоследствие се представят документи, от където се вижда, че балансовата стойнст е съвсем различна.Не ми стана ясно към днешна дата каква е стойността на двата автомобила?

АДВ.Н. - Има постановление, където е приета балансовата стойност.Няма да соча други доказателства.

Ю.К.Ж. - Няма да сочим други доказателства.

Съдът счита, че доколкото представената административна преписка и допълнително представените писмени доказателства са допустими в хода на настоящето производство, те следва да бъдат приети. Що се отнася до относимостта им към предмета на спора, съдът ще обсъди всички доказателства комплексно при постановяване на крайния съдебния акт, поради което и воден от горното

 

                              О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представената административна преписка, както и представените с жалбата писмени доказателства.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Н.- Моля да уважите жалбата.

Ю.К.Ж.-Моля да отхвърлите жалбата. Моля за ю.к. възнаграждение в  размер на 500.00 лева.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: