Р Е Ш Е Н И Е

 

           1783                           17.10.2018г.                                        гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на осми октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

при секретаря Ирина Ламбова, като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов административно дело № 2671 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с  чл.172, ал.5 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/.

Административното дело е образувано по жалба от С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0282-000240/23.08.2018г., издадена от К.Г.Б., на длъжност началник група към ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на от С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес: *** на основание чл.171, т.2А, бук.“б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – Прекратяване на регистрацията на ППС ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА, СЧИТАНО ОТ 23.08.2018г., а именно за 365 дни.

Иска се отмяната й като незаконосъобразна или алтернативно намаляване на срока на наложената ПАМ на шест месеца.

В съдебно заседание  жалбоподателят С.Д.Д., редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява процесуален представител адв.К., която поддържа жалбата и представя писмени бележки, в които излага допълнителни съображения в подкрепа на направените с жалбата искания.

Ответната страна – К.Г.Б., на длъжност началник група към ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

         Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите и изразените становища прие за установено следното:

         На 23.08.2018г. около 21.30 часа в гр.Карнобат жалбоподателят С.Д.Д. управлявал собствения си мотоциклет „Хонда ПЦ 34” с рег.№ А 1368 К по бул. „Москва” в посока гр.Сливен, където бил спрян за проверка в близост до бл.85. При проверката, извършена от полицейски служител от РУ Карнобат, било установено, че същият управлява мотоциклета след употреба на алкохол 1.73 промила, който бил измерен с техническо средство Дрегер 7410 с фабр. номер ARSM 0094. На водача бил издаден талон за медицинско изследване с № 0000237.

         За извършеното административно нарушение на С.Д.Д. бил съставен АУАН серия Д № 908151/23.08.2018г. от мл. инспектор Р. Момчев, на длъжност мл. автоконтрольор към ОД МВР  Бургас, РУ Карнобат. АУАН бил връчен незабавно на жалбоподателя, който го подписал без забележки. При връчването му били иззети регистрационните табели на автомобила.

На основание съставения АУАН серия Д № 908151/23.08.2018г. и в съответствие със заповед № 251з-209 от 18.01.2017г. на директора на ОД на МВР гр.Бургас, К.Г.Б. на длъжност началник група към ОДМВР Бургас РУ Карнобат, издал оспорената Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0282-000240/23.08.2018г., с която на от С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес: *** на основание чл.171, т.2А, бук.“б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – Прекратяване на регистрацията на ППС ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА, СЧИТАНО ОТ 23.08.2018г., а именно за 365 дни.

         Заповедта била връчена лично срещу подпис на С.Д. на 24.08.2018г., който я оспорила пред Административен съд – Бургас, чрез административния орган с жалба  вх.№ 282000-4512/03.09.2018г.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Съгласно чл.172, ал.1 от ЗДвП, принудителните административни мерки/ПАМ/ по чл.171, т.1, 2, 2а, 4, т.5, буква „а”, т.6 и т.7 се прилагат с мотивирана заповед от ръководителите на службите за контрол по този закон, съобразно тяхната компетентност или от оправомощени от тях длъжностни лица. Със заповед № 251з-209/18.01.2017г. на директора на ОД на МВР гр.Бургас издадена на основание заповед8121з-1524/09.12.2016г. на министъра на вътрешните работи, са определени длъжностните лица, в т.ч. и полицейските инспектори в РУ при ОДМВР - Бургас, които могат да издават заповеди за прилагане на принудителни административни мерки. В този смисъл процесната заповед се явява издадена от компетентен орган в рамките на неговата правомощия.

С оглед съдържанието на акта съдът счита, че е спазена установената от закона форма - чл.172, ал.1 от ЗДвП и чл.59, ал.2 от АПК. Административният орган е изложил подробно и изчерпателно фактическите и правните основания за издаване на заповедта. В производството по издаване на обжалваната заповед не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, които да са довели до нарушаване правото на защита на санкционираното лице. Обжалваният акт е съобразен и с целта на закона, която най-общо е да се гарантира безопасността на движението по пътищата.

При преценка на материалната законосъобразност на заповедта, съдът взе предвид следното: Съгласно чл.171, т.2а, бук.”б” от ЗДвП за осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прекратява регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява моторно превозно средство, с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози, както и при отказ да му бъде извършена проверка с техническо средство и/или с тест за установяване концентрацията на алкохол и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за извършване на химическо и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употреба на наркотични вещества или техни аналози - за срок от 6 месеца до една година.

Нарушението на водача следва да е констатирано със съставен акт за административно нарушение от компетентните длъжностни лица, който съгласно чл.189, ал.2 от ЗДвП има обвързваща доказателствена сила до доказване на противното. В конкретния случай констатациите в акта за установяване на нарушението не се оспорват от жалбоподателя.

Принудителната административна мярка е с превантивен характер и има за цел да осуети възможността за извършване на други подобни нарушения. ПАМ не е административно наказание. Оспорената заповед има самостоятелни правни последици, различни от административния акт, с който се установява нарушение и се налага административно наказание. Поначало административният акт, с който се прилага превантивна ПАМ, предхожда налагането на адресата на административно наказание с правораздавателен акт на административнонаказателна юрисдикция /НП/. Всеки от тях обаче има различно предназначение и самостоятелни правни последици, ПАМ са форма на изпълнително-разпоредителна дейност, чрез която в предвидените от закона случаи се упражнява държавна принуда, докато административните наказания са израз на държавната наказателна репресия и се налагат по повод извършено административно нарушение. С налагането на подобни мерки се прилага диспозицията на съответната правна норма и затова тя не е средство за реализиране на правна отговорност.

В този смисъл обстоятелството, че Районен съд – Карнобат е одобрил споразумение, с което е наложил на подсъдимия С.Д.Д. наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от четири месеца е неотносимо към настоящото производство, както по отношение на законосъобразността на наложената ПАМ, така и по отношение срокът на прилагането й.

Релевантният за приложението на  чл.171, т.2а от ЗДвП юридически факт е фактът на допуснато административно нарушение, което следва да е установено и подведено под приложимата материалноправна норма за ангажиране на административната отговорност на жалбоподателя.

В конкретния случай органът е посочил правните основания и фактическите обстоятелства, които съставляват основание по закон за издаването на заповедта и е цитирал относимата правна уредба.

По делото се установи по безспорен начин, че жалбоподателят С.Д.Д. е управлявал процесния мотоциклет, негова собственост, след употреба на алкохол 1.73 промила, който бил измерен с техническо средство Дрегер 7410 с фабр. номер ARSM 0094.

Настоящата съдебна инстанция не споделя възражението на жалбоподателя досежно липсата на мотиви в заповедта относно продължителността на срока на наложената ПАМ. Мотиви се съдържат в констативната част на акта и са свързани с тежестта на извършеното нарушение, предвид установеното количество алкохол в кръвта на дееца – 1.73 промила. Видно от представения по делото протокол от съдебно заседание от 11.09.2018г. на Районен съд – Карнобат деянието извършено от С.Д. е престъпление по чл.343б, ал.1 от НК. Именно по-високото количество на алкохол в кръвта обосновава извод за по-високата степен на обществена опасност на извършеното деяние, което от своя страна е и основание за налагане на ПАМ в максималния срок определен в закона.

Предвид горното настоящия съдебен състав приема, че са били налице основанията за издаване на обжалваната заповед, поради което налагането на ПАМ „ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ППС ЗА СРОК ОТ 365 ДНИ е било законосъобразно, с оглед установеното от фактическа страна.

Съобразно изложеното съдът намира, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в рамките на правомощията му, при липса на съществени нарушения на административно-производствените правила, в съответствие с материалните разпоредби и целта  на закона, поради което жалбата против него се явява неоснователна и не следва да бъде уважавана.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, двадесети състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0282-000240/23.08.2018г., издадена от К.Г.Б., на длъжност началник група към ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на от С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес: *** на основание чл.171, т.2А, бук.“бот ЗДвП е наложена принудителна административна мяркаПрекратяване на регистрацията на ППС ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА, СЧИТАНО ОТ 23.08.2018г., а именно за 365 дни.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

         СЪДИЯ: