ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.10.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми откомври                                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2671 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.Д., редовно и своевременно призован, не се явява. Явява се процесуален представител адв.К., редовно упълномощена, с  представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ К.Б.Началник група към ОД НА МВР БУРГАС- РУ КАРНОБАТ, редовно и своевременно призован,  не се явява и не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0282-000240/23.08.2018г., издадена от К.Г.Б., на длъжност началник група към ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на С.Д.Д., ЕГН **********, с адрес: *** на основание чл.171, т.2А, бук.“б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – Прекратяване на регистрацията на ППС ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА, СЧИТАНО ОТ 23.08.2018г., а именно за 365 дни.

Иска се отмяната й като незаконосъобразна или алтернативно намаляване на срока на наложената ПАМ на шест месеца.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

Съдът докладва, че с писмо вх.№ 11060/08.10.2018 година са представени заверени копия  на документи, както следва: заповед № 251з-209/18.01.2017 година, заповед № 8121в-952/20.07.2017 година и докладна записка.

АДВ.К.: Поддържам жалбата. Съгласна съм с доклада. Моля да приемете представените документи и преписката в нейната цялост, включително и заповедите, които са представени допълнително. Моля да приемете протокол по НОХД №346/2018 година на РС Карнобат, който представям във връзка с размера на наказанието лишаване от право да управлява МПС, във връзка с извършеното  престъпление,  по повод на което е наложена и административната мярка. Нямам други искания.

Съдът намира, че представените  писмени доказателства, както и представения в днешно съдебно заседание протокол от проведено съдебно заседание са относими към предмета на разглеждане, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с писмо .№ 11060/08.10.2018 година писмени доказателства.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от процесуалния представител на жалбоподателя протокол с дата  11.09.2018 година на РС-Карнобат по НОХД 346/2018 година.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 ДАВА ход на делото по същество.

 

 АДВ.К.: Уважаеми господин съдия, моля да уважите жалбата и отмените оспорения административен акт като при евентуалност намалите срока на наложената ПАМ по съображенията, изложени в жалбата и допълнителните писмени бележки.

   Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

   Протоколът изготвен в съдебно заседание.

   Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

 

   СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: