ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.10.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми откомври                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2670 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.С.Я., редовно и своевременно призована, не се явява. За нея се явява процесуален представител адв.А., редовно упълномощен, с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ В.С.ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован,  не се явява и не се представлява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Т.С.Я., ЕГН **********, с адрес: ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-002124/29.08.2018г., издадена от В.Н.С., на длъжност полицейски инспектор към ОДМВР Бургас, Сектор „Пътна полиция“ Бургас, упълномощен със заповед № 251з-209/18.01.2017г., с която на Т.С.Я., ЕГН **********, с постоянен адрес: *** на основание чл.171, т.2А, бук.“б“ от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – Прекратяване на регистрацията на ППС ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА,  А ИМЕННО ЗА 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА, СЧИТАНО ОТ 28.08.2018г.

Иска се отмяната й като неправилна и незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

 

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

                 АДВ.А.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

          О П Р Е Д Е Л И:

 ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 ДАВА ход на делото по същество.

 АДВ.А.: На 28.08.2018 година лицето М.С.М.управлявал л.а. „Мерецедес“, който е спрян за проверка от служители на КАТ-Бургас. Съставили са акта и са му свалили регистрационните табели без да му бъда издаден документ за спиране от движение на МПС. Едва два дни след станалото нарушение е издадена заповед за ПАМ, с която се спира автомобила от движение. На второ място, автомобилът е собственост на моята доверителка, а тя не е предоставила автомобила на лицето, който е спрян и същата не знаела, че той е неправоспособен водач. В обстоятелствената част на издадената ПАМ не е посочено, че лицето М.М. е управлявал МПС и е спрян по път за общeствено ползване т.е. по републиканската пътна мрежа. Считам заповедта за необоснована, а действията по предварителното й изпълнение са незаконосъобразни и като такива следва да бъдат отменени.

Моля да постановите решение, с което да отмените постановената ПАМ като незаконосъобразна.

  Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

  Протоколът изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 14:58 часа.

 

 

  СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: