Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      649                                11.04.2017 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и трети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Г. РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2.АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Д., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 266 по описа за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от адв. П.Щ.- процесуален представител на „Версус 28“ ЕООД с ЕИК *** против решение № 473 от 13.12.2016 г., постановено по НАХ дело № 1800/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона и съществени нарушения на процесуални правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на наказателното постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С обжалваното решение Несебърският районен съд е изменил наказателно постановление № 02-000577/17.08.2016 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от КТ е наложено на касатора „Версус 28“ ЕООД административно наказание имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, като е намалил размера на наказанието на 1500 лева.

За да постанови този резултат, НРС е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Съдът е счел, че са налице елементите от състава на нарушението по чл. 414, ал.3 от КТ и правилно е ангажирана отговорността на търговското дружество, но наложеното наказание не е съобразено с изискванията на чл. 27 от ЗАНН.

Решението е правилно.

С разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда е въведена забрана за работодателя да допуска до работа работник, преди да му предостави копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В случая тази забрана е била нарушена от касатора „Версус 28“ ЕООД. От събраните доказателства по делото е установено по несъмнен начин, че на 14.06.2016 г. в 12.00 часа работникът Т.Щ.К. с ЕГН ********** е полагал труд в обекта на касатора- ресторант в хотел „Съни бюти“ в курортен комплекс „Слънчев бряг“. Установено е също така, че трудовият договор между тях е бил регистриран по-късно- уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ е било депозирано в НАП на 14.06.2016 г. в 13.29 часа. С неизпълнение на задължението да връчи на работника копие от справката, преди постъпването му на работа, работодателят е осъществил състава на административното нарушение по чл. 414, ал.3 от КТ, поради което правилно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност.

При извършената на основание чл. 218, ал.2 от АПК служебна проверка, касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. Не са налице и бланкетно посочените в жалбата касационни основания. Съдът е извършил необходимите процесуални действия за разкриване на обективната истина, при съблюдаване процесуалните норми на чл. 13, чл.14 и чл.107 от НПК и е изяснил делото от фактическа страна. Мотивите на решението разкриват пълен и прецизен анализ на доказателствените материали, а изводите относно обстоятелствата, включени в предмета на доказване, са изложени в решението по начина, указан в процесуалния закон. Ето защо обжалваното решение, като постановено при съблюдаване на съдопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 473 от 13.12.2016 г., постановено по НАХ дело № 1800/2016 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.