ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 527              дата 23 март 2016 год.                   Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,       ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 23 март 2016 год., 

в следния състав:

 

                                                                                                        Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 266 по описа за 2016 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Съдът е сезиран с жалба подадена от С.Д.М. *** чрез неговия пълномощник адв.С.К. против мълчалив отказ на началника на Затвора Бургас да издаде заповед, респ. да подпише решението на комисията по чл.35, ал.1 от ППЗИНЗС за преместването на жалбоподателя от ЗООТ „Строител“ в ЗООТ „Житарово“ (неправилно посочено от него ЗООТ „Ветрен“).

Уточнението на предмета на делото е направено с молба вх. № 1549/16.02.2016г.

Съобразно така уточнения предмет на делото, с разпореждане на съда от 23.02.2016г., началникът на Затвора Бургас е бил задължен да посочи налице  ли е решение на комисията да премести осъденото лице от едното затворническо общежитие в другото, както и дали е подписал такова решение, респ. дали е издал заповед за преместването на лицето.

В отговор е постъпило писмо вх. № 2402/10.03.2016г., видно от което за преназначаването на осъденото лице от ЗООТ „Строител“ в ЗООТ „Житарово“ е била издадена Заповед № 134/31.01.2013г. от началника на Затвора Бургас.

Тази заповед се представя за пръв път в съдебното производство, поради което, с разпореждане на съда от 16.03.2016г., адв.К. е уведомен за новопостъпилите доказателства, с указания, съобразно тях да конкретизира предмета на делото.

По повод тези указания пълномощникът е депозирал молба вх. № 2802/21.03.2016г., видно от която, посочил е, че заповедта за преназначаване не отговаря на законовите изисквания, а процедурата по преместването не е била спазена.

С оглед на тези фактически данни следва да се приеме, че настоящото оспорване е лишено от предмет.

Жалбоподателят обжалва мълчалив отказ на началника на Затвора Бургас да издаде заповед, респ. да подпише решението на комисията по чл.35, ал.1 от ППЗИНЗС за преместването на жалбоподателя от ЗООТ „Строител“ в ЗООТ „Житарово“. Обективно, такъв мълчалив отказ, не е налице. Самият факт, че лишеният от свобода е бил преназначен от едно затворническо общежитие в друго, сочи, че такъв отказ не е бил постановяван – нито изричен, нито мълчалив, иначе няма как да се осъществи преместването. Административният орган е издал изричен административен акт – Заповед № 134/31.01.2013г. от началника на Затвора Бургас. Именно с оглед нейното представяне съдът даде указания на жалбоподателя да уточни (отново) предмета на оспорване. В депозираната молба пълномощникът на страната не посочва, че обжалва тази заповед и няма петитум за нейната отмяна. Изразил е само становище, че тя не отговаря на нормативните изисквания. Това изявление съдът не приема като уточняване предмета на оспорване, тъй като няма изрично волеизявление в тази насока. Следва да се има предвид, че в Решение № 976/29.01.2016г. по адм.дело № 1520/2015г. на ВАС касационната инстанция е обезсилила първоначално постановения съдебен акт, като е посочила, че не е изяснен предмета на спора и е дала указания едва след неговото изясняване съдът да процедира. Съобразно мотивите на това решение, при новото разглеждане на делото съдът е оставил жалбата без движение и дал изрични указания с разпореждане от 04.02.2016г. жалбоподателят да посочи точно и ясно кой точно административен акт обжалва, от кой орган е издаден, в какво се състои незаконосъобразността му и какво е искането му до съда. В изпълнение на това разпореждане пълномощникът на страната е депозирал посочената по-горе молба вх. № 1549/16.02.2016г., в която е посочил, че обжалва мълчаливия отказ на началника на Затвора Бургас да издаде заповед за преназначаване на неговия доверител или да подпише решението на комисията за това. Както вече се посочи, такъв мълчалив отказ не е постановен, поради което следва да се приеме, че настоящото оспорване е лишено от предмет.

Жалбата, като процесуално недопустима, следва да се остави без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати, поради което и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане  жалбата подадена от С.Д.М. *** чрез неговия пълномощник адв.С.К. против мълчалив отказ на началника на Затвора Бургас да издаде заповед, респ. да подпише решението на комисията по чл.35, ал.1 от ППЗИНЗС за преместването на жалбоподателя от ЗООТ „Строител“ в ЗООТ „Житарово“.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 266/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: