Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1089                   от 19.06.2014г.,      град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори май две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

      Председател: Станимир Христов

                                                                             Членове:   1. Павлина Стойчева

            2. Любомир Луканов

 

при секретаря С.А. и прокурор Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 266 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на  А.Й. в качеството на ЕТ ”Крони – А.Й.”, ЕИК 103249292; със седалище и адрес на управление гр. ***  против Решение № 2449/06.12.2013г., постановено по НАХД № 4336/2013г. по описа на Районен съд – гр. Бургас. С оспореното решение е потвърдено Наказателно постановление № 40233-О-F042364/22.02.2013г., издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица на основание чл. 355, ал. 1 от КСО на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Касаторът не споделя мотивите на съда довели до потвърждаване на издаденото НП. По същество не оспорва констатациите на административния орган за неподаване в срок на декларация образец 6, но твърди че е налице маловажен случай и липсва умисъл в действията на представителя на дружеството. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание лично поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът по касация – Директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП - гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на ЕТ ”Крони – А.Й.” против Наказателно постановление № 40233-О-F042364/22.02.2013г., издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП-гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО във връзка с чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредба № Н-8 на основание чл. 355, ал. 1 от КСО на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че същото отговаря на изискванията за форма и реквизити, издадено е от компетентен орган при напълно изяснена фактическа обстановка и правилно приложение на материалния закон, при спазване на законоустановените срокове, като е обсъдил всички релевирани от жалбоподателя възражения.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр. Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Въз основа на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, която е подробно описана и не е необходимо повторното нейно възпроизвеждане. Мотивите на Районен съд гр. Бургас за съставомерност на установеното нарушение се споделят и от касационния състав на съда.

От своя страна разпоредбата на чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н-8/29.12.2005год. задължава всеки осигурител да подаде  декларация образец № 6 относно общия размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ. Декларация образец № 6 се подава в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данъкът по  чл. 42 от ЗДДФЛ. Отнесено към настоящия случай, жалбоподателят е следвало да подаде декларация образец № 6 до 31.10.2012г., който е последния работен ден от този месец.

Предвид изложеното се обосновава извод, че за касатора безспорно е налице нормативно задължение за подаване на декларация с данните по чл. 5, ал. 4 от КСО и доколкото в законоустановения срок - до 31.10.2012г. - това не е сторено, като декларация образец № 6 е подадена едва на 28.12.2012год. с вх. № 023581300304141, то напълно законосъобразно е ангажирана отговорността му на соченото основание.

Възраженията за маловажност са коментирани от районната инстанция и съдът намира, че не е налице подобна хипотеза – освен довода на първоинстанционния съд за дългия срок на бездействие следва да се има предвид, че нарушението е формално и на просто извършване, поради което не може да се приложи института на маловажността. Тази инстанция напълно споделя мотивите на районния съд за липсата на основание за прилагане на хипотезата по чл. 28 от ЗАНН тъй като констатираното нарушение не представлява маловажен случай.

 

Предвид гореизложеното, жалбата като неоснователна следва да се отхвърли, а обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно да се остави в сила.

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2449/06.12.2013г., постановено по НАХД № 4336/2013г. по описа на Районен съд – гр. Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                 2.