ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 28.04.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми април                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно  дело номер 266 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.П.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно от днес.

 

За ответника Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на И.П.Д. против Заповед №РД-09-11/11.02.2009 година на Областен управител на област Бургас, с която е отказал да утвърди представената експертна оценка вх. №98-Б-3976/10.03.2008 г. на Областна администрация – гр. Бургас.

 

АДВОКАТ М.: От името на доверителя ми поддържам жалбата така, както е предявена.

Моля да приемете приложените към нея писмени доказателства и доказателствата, които е представил Областният управител.

Поддържаме искането да ни бъде издадено съдебно удостоверение, за което представяме платежно нареждане за платена държавна такса в размер на 5 лева.

Представям за сведение на съда Спогодба за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между Народна република България и Кралство Гърция, като твърдя, че моят доверител е правоимащ, съгласно чл. 1, ал.„в”, т.2.

Моля да ми се предостави възможност за формулиране на задачи към вещо лице, след като обаче се снабдим с необходимите доказателства във връзка със съдебното удостоверение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна.

Моля да приемете представените с административната преписка писмени доказателства.

Не се противопоставям на искането за издаване на съдебно удостоверение.

Към настоящия момент няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ДА СЕ ИЗДАДЕ исканото от жалбоподателя съдебно удостоверение.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 16.06.2009 година от 11.50 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: