О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   2608

Бургас, 31.10.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  тридесет и първи октомври две хиляди и осемнадесета година в състав:

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

след като разгледа докладваното от съдията адм.д. № 2669 по описа за 2018г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.158 от АПК.

Образувано е по жалбите на З.И.С. с ЕГН **********, с адрес: *** и Н.И.И. с ЕГН ********** с адрес: ***  против Заповед № РД-08-453/31.07.2018г. на кмета на Община Руен, с която е разрешено изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план „ПУП“ – план за регулация /ПР/ и план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в териториален обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІV542, V543 и Х548, квартал 17 по плана на с.Планиница, общ.Руен, обл.Бургас с устройствени предвиждания посочени в заявление рег.№ ТСУ-683/06.06.2018г. и скица по чл.135, ал.2 от ЗУТ с предложение за изменение на действащ ПУП.

С Разпореждане на съда от 14.09.2018г. жалбата е оставена без движение като на жалбоподателите е указано, че в 7-дневен срок от получаване на съобщението следва да представят документ за платена държавна такса в размер на 10 /десет/ лева по сметка на Административен съд – Бургас, съгласно чл.151, т.3 от АПК. На същите е разяснено, че при неизпълнение на дадените указания в определения срок жалбата им ще бъде оставена без разглеждане и производството по делото ще бъде прекратено.

Жалбоподателят Н.И.И. е получил лично съобщението за разпореждането на съда на 20.09.2018г.  Жалбоподателят З.И.С. е получил лично съобщението за разпореждането на съда на 19.09.2018г., като разписката за получаването му е постъпила в деловодството на съда на 29.10.2018г. Двамата не са изпълнили дадените им от съда указания в посочения в съобщението 7-дневен срок, поради което жалбите им следва да бъде оставени без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл.158, ал.3, вр. с чл.151, т.3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на З.И.С. с ЕГН **********, с адрес: *** и Н.И.И. с ЕГН ********** с адрес: ***  против Заповед № РД-08-453/31.07.2018г. на кмета на Община Руен, с която е разрешено изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план „ПУП“ – план за регулация /ПР/ и план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в териториален обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІV542, V543 и Х548, квартал 17 по плана на с.Планиница, общ.Руен, обл.Бургас с устройствени предвиждания посочени в заявление рег.№ ТСУ-683/06.06.2018г. и скица по чл.135, ал.2 от ЗУТ с предложение за изменение на действащ ПУП.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 2669 по описа на Административен съд -  Бургас за 2018г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: