О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                                                      № 2220

        гр. Бургас, 19.09.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на деветнадесети септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

разгледа докладваното от съдията адм. дело № 2668 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.159 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба /молба с вх.№ 10187/13.09.2018г. по описа на съда/ от адвокат С.К.К., в качеството му на пълномощник на Е.Е.М., ЕГН **********.

С разпореждане на съда № 4478/14.09.2018г. на жалбоподателят са дадени указания да посочи означение на обжалвания административен акт и указание в какво се състои незаконосъобразността му.

С молба-уточнение вх.№ 10382/18.09.2018г. е потвърдено, че жалбата е насочена срещу изричния отказ на инспектор Г.  Димитров от РУ МВР Поморие да отмени издадената от него Заповед за налагане на ПАМ № 0320-000030 от 21.02.1018г. Направено е и искане за спиране изпълнението на оспорената ПАМ.

Административният орган представя по делото преписката по издаване на писмо с вх.№10335/17.09.2018г., като моли съда да не уважава жалбата.

Съдът след като се запозна с представената по делото административна преписка намира, че подадената жалба е недопустима поради следните съображения:

По делото се установява, че жалбоподателят е получил лично  Заповед за налагане на ПАМ № 0320-000030 от 21.02.1018г., издадена от инспектор Г. *** Димитров от РУ МВР Поморие, срещу подпис на 21.02.2018г. Същата не е обжалвана и е влязла в законна сила.

В преписката липсва административен акт, представляващ изричен отказ на инспектор Г.  Димитров от РУ МВР Поморие да отмени издадената от него Заповед за налагане на ПАМ № 0320-000030 от 21.02.1018г., каквото твърдение има от страна на жалбоподателя.

Същевременно съдът намира, че не е налице хипотезата на чл.88, ал.3 от АПК, приложима съгласно препращата норма на чл.103, ал.2 от АПК, тъй като видно от заявление вх.№ 769000-13910/13.08.2018г. на Е.М. до началник сектор „ПП“ – Бургас и негова жалба вх.№ 25100-18218/13.08.2018г. до Директора на ОД на МВР – Бургас, няма направено искане за иницииране на производство по реда на Глава седма от АПК по отношение на процесната заповед.

Предвид изложеното съдът намира, че жалбата на С.К.К., в качеството му на пълномощник на Е.Е.М. е недопустима поради липсата на акт, който подлежи на оспорване пред съда.

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адвокат С.К.К., в качеството му на пълномощник на Е.Е.М., ЕГН ********** срещу изричния отказ на инспектор Г.  Димитров от РУ МВР Поморие да отмени издадената от него Заповед за налагане на ПАМ № 0320-000030 от 21.02.1018г.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 2668 по описа на АдмС-Бургас за 2018г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: