ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 20.11.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесети  ноември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2668 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ П.Т.К.,  редовно и своевременно призован,  не се явява. Изпраща  процесуален представител адв.К., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ОД НА МВР БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща за представител гл.ю.к.Д., надлежно упълномощена с представено пълномощно по делото.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС са явява прокурора Ч..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.Ю.К.Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

           На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по искова молба от П.Т.К., ЕГН ********** ***, чрез адвокат С.К. *** против ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - БУРГАС с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 400.00 лева , представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди за заплатено адвокатско възнаграждение за защита в производството по нахд № 7124/2016г. на РС Бургас и кнахд №1102 по описа на АС Бургас за 2017г., за отмяна на наказателно постановление № 16-0769-003706/23.11.2016г., издадено от началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР- Бургас,  ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 06.07.2017г. до окончателното й плащане.

Указва на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най-късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

                СЪДЪТ докладва, че по делото с входящ № 11207/24.10.2017  година е постъпила писмен отговор на исковата молба от Областна дирекция на МВР Бургас, чрез пълномощника си гл.ю.к.Ана Д., с който изразява  становище по доказателствата и доказателствените искания.

          АДВ.К.: Поддържам исковата молба. Нямам възражения по доклада. Моля да се приемат доказателствата,които са представени по делото и НАХД №7124//16 година. С оглед депозирания от страна на Обастна дирекция на МВР Бургас отговор, позволявам си да посоча, че на първо място в договора, който е представен с исковата молба, както и в самия договор, който се намира в НАХД  7124/16 г. на БРС изрично е посочено, че сумата от 400.00 /четиристотин/ лева е изплатена изцяло и в брой, поради което възражението, че не било устоновено реално заплащане намирам за неоснователно. По отношение на довода, че така договорения размер  надвишава минималния адвокатски хонорар от 300.00 лева, че делото не се отличава с права сложност, позволявам си да посоча, че съгласно материалите   по делото се касае за лишаване от правоуправление за срок от 24 месеца и глоба в размер на 2000 лв. По тази причина считам, че делото съвсем не е така да се каже дреболия и договореното адвокатско възнаграждение си е напълно допустимо, още повече, че съгласно  Наредба №1 за определени минимални размери  няма пречка да се договарят над минималните такива. Позволявам си да заявя, че намирам  исковата молба за допустима, обоснована и доказана и моля да уважите същата и да присъдите на доверителя  ми претендираното    обезщетение, а именно заплатения адвокатски  хонорар по АНХД  № 7124/2016 година  на БРС, както и разноските направени в настоящето съдебно производство, за което представям списък по чл.80 ГПК.

ГЛ.Ю.К. Д.: Моля да отхвърлите исковата молба. Оспорвам исковата молба  като  неоснователна и недоказана. Поддържам и писмения отговор. Няма да соча доказателства.  Моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна и недоказана.

          ПРОКУРОР Ч.: Считам исковата молба  за процесуално допустима. Нямам доказателствени искания.

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания.Да се приключи събирането на докзателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ К.:  Уважаеми господин съдия,  моля да уважите подадената искова молба. Считам, че по делото е несъмнено установено договарянето  и заплащането на адвокатското възнаграждение по НАХД №7124/23017г. в размер на 400.00/четиристотин/ лева, който размер отговаря на правната и фактическа сложност на делото, както и на Наредба №1 за минималните  размери на адвокатските възнаграждения. Плащането на това възнаграждение е несъмнено. Съгласно отбелязването в самия договор за правна защита, доколкото нито в ЗЗД, нито в Закона за адвокатурата, АПК или НПК изискват специална форма за доказване на заплащанията между адвоката и неговия клиент. Уважаването на исковата молба повелява на ищеца да бъдат присъдени и направените в настоящето производство разноски, в който смисъл моля да се произнесете с оглед наличия договор и списък по чл.80 от ГПК.

ГЛ.Ю.К.Д.: Уважаеми господин съдия, моля да отхвърлите исковата молба като неоснователна недоказана. Поддържам и писмения отговор.

ПРОКУРОР Ч.:  Считам, че исковата претенция е частично основателна. Ако приемем довода за договорено  и платено възнаграждение е единствено и абсолютно основание за уважаване на претенцията, то би трябвало  да се направи преценка дали е изискуемо и дали отговаря на реално извършената дейност на защитата. Един от доводите на съда да отмени НП е съществено различие от доводите представени от защита на лицето, не споря че са извършени усилия, но считам, че заявените претенции са прекалени  и указаните минимални възнаграрждения нямат императивност, че те валидизират едно договорено плащане респ. същото да бъде уважено по ЗОДОВ, с оглед на справедливостта каква сума да се присъди от тази част, а предявените такива в настоящето производство считам за прекомерни и моля на тези съображения да прецените по-ниска сума.

АДВ.К.: Позволявам си да не се съглася с прокурора, както  по отношение на размера на адвокатското възнаграждение по наказателното дело, тъй като  както правилно отбеляза прокурора положени са усилия, но важен е резултатът, че съдът е намерил и други основаниея, на които да уважи жалбата една страна на въпроса. Фактът е обаче, че основният въпрос е ползването на тестова касета дали  е лигитимно разрешена от Изпълнителната агенция по лекарствата, извършено е изпробване с негодно техническо  средство. Обикновеният гражданин няма техническите познания и затова си ангажира защитник. Недопустимо е съдът независимо от дадени правомощия по ГПК да намаля размера на адвокатското възнаграждение под минималната граници. В този смисъл е налице многобройна практика на Върховния съд. Не става въпрос за  адвокатско възнаграждение,  които в пъти надминава минималните. Моля да съобразите доводите ми, във връзка с възражението на прокурор Ч..

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: