ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

2400                     

 

  05.10.2018 г., гр.Бургас,

 

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на пети октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 2667 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по молба вх. № 10186/13.09.2018 год. на К.Е.Т., ЕГН: **********, чрез адв. С.К., със съдебен адрес:***, партер, офис 2 срещу „отказ за промяна собственост“, като се иска от съда „да постанови съдебен акт, с който да спре изпълнението на оспорената ЗПАМ“.

С Разпореждане на съда от 14.09.2018 год. жалбата е оставена без движение, като е указано на К.Е.Т., в 7-дневен срок  от съобщението да отстрани следните нередовности на жалбата, като посочи: обжалвания административен акт, указание в какво се състои незаконосъобразността и в какво се състои искането /изискване на чл. 150, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 7 от АПК/; да посочени доказателствата, които иска да бъдат събрани и да представени всички доказателства, с които разполага – вкл. доказателства за срочността на жалбата /изискване на чл. 150, ал. 2 от АПК/; да приложи преписи от жалбата и от писмените доказателства за ответника /чл. 151, т. 4 от АПК/.

Едновременно с горното, е изискана и пълната административна преписка по оспорения административен акт, ведно със становище за допустимостта и основателността на жалбата. Преписката е постъпила на 25.09.2018 год., без становище на административния орган.

На 18.09.2018 год., във връзка с издаденото Разпореждане на съда е депозирана молба от пълномощника на жалбоподателя, в която е посочено, че се обжалва „поредния мълчалив отказ“ да се „отрази настъпилата промяна в собствеността на МПС“, за което по адм. дело № 1851/2017 г. по описа на Административен съд Бургас е отменен предходен мълчалив отказ и преписката е върната за нова произнасяне на административния орган, който бездейства и не се произнася. Със заявление вх. № 769000-13382/03.08.2018 год. отново е поискано разглеждане на въпроса.

Като доказателство за прилагане към настоящото дело е депозирано и административно дело № 1851/2017 г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящият съдебен състав, като прецени събраните доказателства, намира за установени следното:

Производството пред административния орган е започнало по повод депозирано на 02.05.2017 г. от жалбоподателя К.Е.Т. заявление до директора на ОД на МВР Бургас, в което е заявил, че на 16.03.2016г. е представил в сектор „Пътна полиция” закупения от него товарен автомобил „Ивеко”, модел 35.12, с рег.№ АВ848КN и номер на рама ZCFC 3580002102943, като регистрацията не е извършена, иззети са му документите и оттогава няма резултат по отношение на заявеното на посочената дата желание на жалбоподателя да бъде регистриран на негово име посочения автомобил. Със заявлението е поискал да бъде извършена проверка и да получи писмен отговор какво е движението по случая, на какво основание е отказана регистрацията на автомобила.

На 10.05.2017г. гл.инспектор Л. Паскалев изготвил докладна записка (л.28) до началника на сектор „ПП” при ОД МВР относно извършена проверка по заявлението на жалбоподателя от 02.05.2017г., в която е посочено, че на 10.03.2016г. в сектор „ПП” при ОД МВР Бургас е представено за първоначална регистрация употребявано МПС, внос от Италия марка „Ивеко”, модел 35.12, рама ZCFC 3580002102943, собственост на К. Е.Т.. При проверката на документите е установено, че италианският сертификат за собственост № Н31342616 не реагира на ултравиолетова светлина. По случая е изготвена докладна записка. Представените документи в оригинал са изпратени на началника на отдел „КП” при ОД МВР Бургас за извършване на проверка. По делото е представена и докладна записка от 17.03.2016г. (л.29 от адм. дело 1851/2018 год. по описа на Адм. съд Бургас) на гл.инспектор И. Ишкиев до началника на отдел „КП” при ОД МВР Бургас относно италиански сертификат за собственост. В нея са описани абсолютно същите факти, посочени в докладната записка от 10.05.2017г., като освен тях е приложен опис на документите, които са подадени от жалбоподателя за регистрация на автомобила.

Във връзка с подаденото от жалбоподателя заявление от 02.05.2017г. в.п.д. началник сектор „ПП” при ОД МВР Бургас е изпратил отговор (л.8 от адм. дело 1851/2018 год. по описа на Адм. съд Бургас), обективиран в обжалваното писмо, в който заявява, че преписката ведно с приложените към нея документи, отнасящи се за първоначалната регистрация на МПС „Ивеко 35.12” е изпратена в отдел „КП” при ОД МВР Бургас. Към настоящия момент по случая има образувано досъдебно производство № 434 ЗМ-1022/2016г. по описа на ІІ РУ на МВР.

Жалбоподателят е подал ново заявление на 12.05.2017г. с искане директора на ОД МВР Бургас да разпореди извършване на проверка и да отговори на жалбоподателя какво е движението по преписката и на какво основание е отказано извършването на поисканата регистрация на автомобила.

С писмо до началника на ІІ РУ на МВР, в.п.д. началник сектор „ПП” от 19.05.2017г. е поискал да бъде отговорено на какъв етап е досъдебното производство, има ли произнасяне, насрочени експертизи, указания от прокуратура, удължаване на срокове и др.

В отговор началника на ІІ РУ МВР Бургас с писмо от 15.06.2017г. е заявил, че на основание чл.198, ал.1 от НПК материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на наблюдаващият прокурор. Във връзка с депозирана жалба от К. Е. Т. против отказ за отразяване на настъпила промяна в собственост на МПС и издаване на нови регистрационни номера, в Административен съд Бургас е било образувано адм. дело № 1851/2018 год. по описа на съда. С Определение № 480/28.02.2018 год. по цитираното дело е отменен отказа, обективиран в писмо изх.№251000-10309/10.05.2017г. на в.п.д. началник сектор „ПП” при ОД МВР Бургас и преписката е върната на началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр.Бургас, за изрично произнасяне по искането на К. Е. Т. от 16.03.2016г. относно първоначална регистрация на употребявано МПС, внос от Италия марка „Ивеко”, модел 35.12, рама ZCFC 3580002102943, негова собственост, съобразно указанията на съда дадени в настоящото определение относно тълкуването и прилагането на закона, в срок до един месец от влизане в сила на определението на съда. Определението на съда не е обжалвано и е влязло в сила. Със заявление вх. № 769000-13382/03.08.2018 год. отново е поискано разглеждане на въпроса. Сезиран е и Административен съд Бургас.

След анализ на изложеното по-горе, настоящия съдебен състав намира следното:

С разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от АПК е предвидено, че непроизнасянето на органа в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът. Не всяко непроизнасяне на органа представлява мълчалив отказ. Мълчалив отказ е налице само в случаите, когато овластеният административен орган е задължен да издаде административен акт в законовоопределен срок по отправено до него искане, по което той не се е произнесъл.

В случая жалбата е процесуално недопустима, тъй като не е налице мълчалив отказ на административния орган.

Процесният така наречен от жалбоподателя „пореден отказ за отразяване настъпила промяна собственост на МПС и издаване на нови регистрационни номера“ е между същите страни, със същия предмет и петитум. Ново искане може да бъде направено само при наличието на нови обстоятелства или на друго правно основание, какъвто не е настоящият случай. Видно от по-горе изложеното, с влязъл в сила съдебен акт - Определение № 480/28.02.2018 год. по адм. дело № 1851/2018 год. по описа на Административен съд Бургас, административният орган е бил задължен да се произнесе по искането на К. Е. Т. от 16.03.2016г. относно първоначална регистрация на употребявано МПС, внос от Италия марка „Ивеко”, модел 35.12, рама ZCFC 3580002102943, негова собственост. Въпреки съдебния акт, административният орган не се е произнесъл, но непроизнасянето не формира мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК. То представлява неизпълнение на съдебен акт, като заинтересованото лице може да търси защита по този ред, а не посредством обжалване на мълчалив отказ. Защитата, която жалбоподателят би могъл да постигне чрез съда е задължаване на органа да се произнесе, т. е. това, което вече е постигнато с влязлото в сила определение. Жалбоподателят няма интерес от многократно постановяване на съдебни актове с идентично съдържание, защото не може да получи като резултат нещо различно и по-благоприятно от ново задължаване на административния орган да се произнесе по заявлението му. В този смисъл е и актуалната съдебна практика - ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11649 от 03.10.2018 год. на Върховният административен съд на Република България - Седмо отделение по адм. дело № 10596/2018 г. по описа на съда. 

Неналичието на мълчалив отказ на административния орган обуславя недопустимостта на жалбата и е предпоставка за оставянето й без разглеждане на основание чл. 159, т. 1 от АПК.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 159, т. 1 от АПК, Административен съд Бургас, осемнадесети състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Е.Т., ЕГН: **********, чрез адв. С.К., със съдебен адрес:***, партер, офис 2 срещу „пореден отказ за отразяване настъпила промяна собственост на МПС и издаване на нови регистрационни номера“.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2667/2018 г. по описа на Административен съд - Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

 

                                 СЪДИЯ: