ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 15.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На петнадесети януари                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2667 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.П.Г.,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт В., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от адвокат К. – процесуален представител на ищеца с вх.№ 350/11.01.2018 г., с която заявява, че  е ангажиран по гражданско дело № 6987/2015 г. в Районен съд – гр. Русе, но не възразява да се даде ход на делото и да се приеме представеното от Районен съд – гр. Бургас НАХД № 7338/2016 г. Изразява становище по същество на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ  намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило по делото от Районен съд – гр. Бургас НАХД № 7338/2016 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА:  Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА за послужване по настоящото дело НАХД № 7338/2016г. по описа на Районен съд – гр. Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема госпожо съдия, моля да оставите без уважение исковата молба, предмет на настоящото производство по съображения, изложени в отговора. В допълнение само следва да добавя, в случай, че приемете исковата молба за основателна и постановите решение, с което уважите исковата претенция в претендирания размер, по отношение на претендираните лихви моля да имате предвид решение №15811/20.12.2017 г. на Върховен административен съд, Трето отделение, по административно дело №10724/2016 г., съобразно което лихви в производство по ЗОДОВ, в което се претендира заплатено адвокатско възнаграждение в производство по обжалване на наказателно постановление, в случай, че искът е основателен, следва да бъдат присъдени считано от датата на постановяване на решението в производството, в което са предявени, а не от датата, на която е постановено съдебното решение по наказателното производство, с което е отменено наказателното постановление. Мотивите са, че те не стават автоматично изискуеми с влизане в сила на решението, с което е отменено наказателното постановление и тъй като заплатеният адвокатски хонорар подлежи на доказване в друго производство по ЗОДОВ, лихви следва да бъдат присъдени от датата на постановяване на решението, с оглед което в случай, че уважите иска при присъждане на лихвите да имате предвид това решение.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че предявеният иск по ЗОДОВ е обоснован и доказан и следва да се уважи в претендирания размер от 100 лева – изплатено в брой адвокатско възнаграждение по договор за оказана правна помощ в административнонаказателно производство пред първата инстанция. Неговата обоснованост и доказаност произтичат от тълкувателно решение № 1/2017 г. по дело № 2/2016 г. на Общото събрание на Върховен административен съд, където безусловно е прието, че адвокатските възнаграждения в административнонаказателни производства са имуществени вреди, които са преки и непосредствени при отмяна на незаконосъобразното наказателно постановление. Считам, че размерът на претенцията отговаря на фактическата и правна сложност на делото.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: