ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 13.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На тринадесети ноември                        две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 2667 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:04 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.П.Г.,  редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат К., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР – гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт В., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА исковата молба на Г.П.Г. против Областна дирекция на МВР – гр. Бургас, с правно основание чл. 203, ал. 1 във връзка с чл. 205 АПК във връзка с чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с която се претендира обезщетение за имуществени вреди от незаконосъобразните действия на служител на ОД на МВР – гр. Бургас, в размер на 100 лева, представляващи заплатеното адвокатско възнаграждение за защита в производството по НАХД № 7338/2016 г. на Районен съд – гр. Бургас за отмяна на издаденото срещу него наказателно постановление № 434а-837 от 19.08.2016 г. на началника на Второ районно управление при ОД на МВР – гр. Бургас, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 11.02.2017 г. до окончателното изплащане, както и направените по делото разноски – държавна такса и адвокатско възнаграждение.

Съдът ДОКЛАДВА днес постъпила по делото молба от адвокат К. относно изчакването, ако евентуално закъснее, към която е приложен протокол от съдебно заседание по НАХД № 7338/2016 г. и списък по чл. 80 ГПК.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам исковата молба. Моля да бъдат приети представените с нея писмени доказателства, както и представените такива с днешната молба.

От писмения отговор на ответника намирам, че се оспорва автентичността на договора за правна помощ. Ако ответното учреждение оспорва автентичността на договора, ще направя искане да бъде приложено съответно приключилото НАХД № 7338/2016 г. на Районен съд – гр. Бургас,  където е наличен този договор.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема госпожо съдия, поддържам отговора, с който оспорвам исковата молба като неоснователна и недоказана.

Няма да соча други доказателства. Не възразявам да се приеме приложеният с внесената в днешно съдебно заседание молба протокол от проведено заседание по НАХД № 7338/2016 г. на Районен съд – гр. Бургас.

Не оспорвам автентичността на приложеното копие на договор за правна защита и съдействие от 22.01.2017 г. Не възразявам да бъде приет като доказателство. Носещият в случая доказателствената тежест ищец да прецени следва ли да се изиска от Районен съд – гр. Бургас наказателноадминистративно дело.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Уважаема госпожо председател, жалбата е процесуално допустима.

Нямам доказателствени искания. Да се приемат приложените писмени документи, а досежно изискуемостта на НАХД № 7338/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Бургас, по което е приложен оригиналният екземпляр на договор за правна помощ, предоставям на съда, но считам, че тези материали следва да се приобщят към настоящото производство.

АДВОКАТ К.: С оглед изявлението на процесуалния представител на ответното учреждение, доколкото изрично заяви, че не оспорва автентичността на договора, а са изложени в отговора разсъждения относно  доказаността на изплащането на сумата от 100 лева, в този смисъл считам, че няма основание делото да бъде отлагано, за да бъде изисквано дело, по което аз съм представил заверени копия съгласно Закона за адвокатурата, каквито правомощия са ми предоставени. Аз си нося отговорността за заверените копия, поради което заявявам, че нямам други доказателствени искания, да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените от страните писмени документи и следва да изиска за послужване по настоящото дело НАХД № 7338/2016 г. на Районен съд – гр. Бургас, за да може да се запознае с всички приложени към него доказателства в техния четлив вид и удостоверяванията относно датата на влизане в сила на съдебното решение на Районен съд – гр. Бургас, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към исковата молба до съда и допълнително представените с днес постъпилата молба на адвокат К..

ДА СЕ ИЗИСКА за послужване НАХД №7338/2016 г. по описа на Районен съд – гр. Бургас.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.01.2018 г. от 14:30 часа, за която дата и час страните и Окръжна прокуратура – гр. Бургас са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: