ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети декември                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор:          ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2666 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:44 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.П.Г., редовно призован, не се явява. За него адвокат К., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ ОД на МВР Бургас, редовно призован, се явява главен юрисконсулт В., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам исковата молба. Да се приемат всички доказателства и изисканото от съда н.а.х.д. Представям списък на разноските по настоящото производство. Няма да правя уточнения към исковата молба и няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам исковата молба, като неоснователна. По отношение на нашия отговор по допустимостта на иска, искам да взема допълнително становище, след представяне на н.а.х.д. и с оглед представянето на делото, намирам исковата молба за допустима, но моля да задължите ищеца да изясни размера на иска, тъй като на две места е поправяно от 100лв. на 300лв. В исковата молба веднъж е записано, че отменено наказателно постановление на началника на ІІ РУ на МВР Бургас, а след това на втора страница е посочен като издател на наказателното постановление началника на сектор „ПП“ КАТ. От представеното дело се установяват тези обстоятелства, но моля процесуалния представител да изясни и той тези факти. От петитума на исковата молба, освен главница, която пак е поправена е посочена и законна лихва върху сумата от 02.08.2017г., без размер, но в разпореждането на докладчика на делото, е посочено, че тя е в размер 3,92лв., като този акцесорен иск определен като размер не го намирам в исковата молба.

 

АДВОКАТ К.: Направили сме уточнение с допълнителна молба, във връзка с дадени ни указания от съда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Не съм запозната с уточнението на исковата молба.

 

АДВОКАТ К.: Предоставям на юрисконсулт В. екземпляр от уточнението на исковата молба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се приемат приложените по делото доказателства. Няма да соча други доказателства и няма да искам събирането на други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Искът е процесуално допустим и моля да се допусне до разглеждане. Няма да соча доказателства. Да се приемат представените по делото доказателства и н.а.х.д.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо председател по отношение направените от процесуалния представител на ответника възражение, моля да съобразите, че действително в исковата молба на две места сумата от 100 лв. е поправяна на 300лв., но това е така, тъй като съм работил върху стара бланка, където съм водил друго дело по друго наказателно постановление и където сумата е била 100лв. адвокатско възнаграждение. Моля да имате предвид, че съм допуснал техническа грешка и претенцията ни е за сумата от 300/триста/лв. На второ място посоченото на л.2, ред първи издател Сектор „Пътна полиция“, действително възражението е основателно, като издателя е началника на Второ РУ на МВР Бургас. Това отново е останало от предходна бланка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Наказателното постановление и номера е цитиран неправилно в петитума.

 

АДВОКАТ К.: На последно място посоченото в петитума наказателно постановление №434А-837, следва да се чете по същия начин с последна цифра 8, както е посечено в мотивната част на ред трети в началото на исковата молба. Относно законната лихва, твърдя че съгласно разпореждането на съда ,съм представил справка за дължимата лихва от 02.08.2017г., когато е влязло съдебното решение за отмяна на оспореното пред съда наказателното постановление, а в т.4 от тълкувателно решение №3 от 2004г. на Общото събрание на съдиите от ВКС, е прието, че законната лихва, т.е. длъжникът изпада в забава и законната лихва се дължи от датата, когато е влязъл в сила отменения административен акт. Независимо от това съгласно указанията на съда, съм представил разпечатка, че размерът на законната лихва, изчислена по програмата за правна информационна система „Сиела“ за периода от 03.08.2017г. до 18.09.2017г. , доколкото исковата молба е подадена на 19.09.2017г. е в размер на 3,92лв.. Периодът за който претендираме лихви е от 03.08.2017г..

 

Съдът, с оглед направените изявления и изясняване на обстоятелствата по делото, на основание чл.145, ал.1 и чл.146 от ГПК във вр. чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОКЛАДВА обстоятелствата по делото:

 

Производството е образувано по искова молба на Г.П.Г., с която на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, се претендира изплащане на обезщетение от ОД на МВР-Бургас в размер на 300лева, представляващи имуществени вреди за платено адвокатско възнаграждение по н.а.х.д. № 2021/2017г. на Районен съд Бургас, по което е отменено наказателно постановление №434а-838/19.08.2016г. на началник на ІІ-ро РУ Бургас. Сумата се претендира ведно със мораторната лихва за периода от 03.08.2017г. до 18.09.2017г. в размер на 3,92лв. и законната лихва за периода от завеждане на исковата молба, до окончателното и́ изплащане. С исковата молба се претендират и направените в настоящото производство разноски.

        

ПОСТЪПИЛО е по делото н.а.х.д.№ 2021/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

 

По делото е постъпил писмен отговор вх.№11121/20.10.2017г. от ответника по исковата молба, в което се изразява становище за допустимост на иска и същия се оспорва, като неоснователен. Иска се присъждане на разноски за настоящото производство и възнаграждение за процесуален представител.

 

Съдът на основание чл.171 ал.4 от АПК, УКАЗВА на страните че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Няма да сочим доказателства. Да се приемат представените по делото доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИОБЩАВА н.а.х.д. № 2021/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите исковата молба и като намерите същата за допустима, основателна и доказана, да постановите решение, с което да осъдите ответната дирекция да заплати претендираната сума от 300лв., представляващи разноски направени от ищеца в хода на н.а.х.д. № 2021/2017г. по описа на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателното постановление издадено от началника на Второ РУ-Бургас, както и присъдите разноски направените по делото, съгласно представения договор за правна защита и списък по чл.80 от ГПК. С оглед изразеното в отговора на исковата молба, доколкото не се оспорва автентичността на договора, а той е наличен в приложеното към настоящото производство н.а.х.д. № 2021/2017г., ще си позволя да посоча, че няма пречка адвокатското възнаграждение да се договоря да бъде заплатено на части, както е настоящия случай, по закон нито ЗДД, нито ГПК и Закона за адвокатурата изискват специална форма на установяване на заплащането и доказване на плащането на парични суми под определения по мерките за изпиране на пари, размери. В настоящия случай, договорът е представен по н.а.х.д. преди приключване на съдебното дирене по същото и надлежно е отразено както изцяло първоначално договорения размер, така и внесената при съставянето му сума от 150лв., така също и внесената впоследствие на 16.04.2017г., още в хода на съдебното дирене разлика от 150лв. По тези съображения считам, че по безспорен и категоричен начин е доказан, както общия размер на сумата, така и нейното изплащане в пълен размер, поради което намирам претенцията за допустима, основателна и доказана. Ако уважите исковата молба, считам че следва да бъдат присъдени на ищеца и разноски в настоящото производство. Моля да се произнесете в горния смисъл.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което приемете исковата претенция за неоснователна и недоказана. По делото не са ангажирани доказателства, които в достатъчна степен да установят заплащането на сумата от 300лева като адвокатско  възнаграждение по приложеното н.а.х.д.. В случай, че приемете исковата молба за основателна, считам, че ако изобщо приемем, че е установено плащане по н.а.х.д. на адвокатско възнаграждение, то е в размер на 150лв. и това е сумата, която е посочена в приложения договор за правна защита и съдействие и под който се намират подписите и на двамата под него. Дописването от 150лв. е подписано единствено от едната страна по договора и това е адвоката, независимо от това, че е направено дописването преди приключване на н.а.х.д., то не удостоверява извършено плащане. Документът е частен, не оспорваме автентичността, но смятам, че няма достоверна дата по отношение на извършеното плащане и не се удостоверява това плащане, като носи един подпис. Считам отделно от това, че платеното по производството по обжалване на наказателното постановление и претендирано адвокатско възнаграждение е прекомерно завишено по размер. За сума посочена в наказателното постановление от 50 лева и претендирано възнаграждение в размер на 300 лв., не съответства на характера и правната сложност на производството и е несъразмерно на стойността на отменената глоба. С оглед на изложеното, ако приемете иска за основателен и доказан, моля да намалите размера.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия, считам че предявеният иск е частично основателен относно сумата от 150лв. вписана в договора за правна защита и съдействие от 21.12.2016г. Действително там е налице дописване към този договор от 16.04.2017г., видно обаче от което дописване упълномощителя не се е подписал. Не е установен и остава въпроса дали тази сума е действително довнесена. Считам, че размерът на претендираните разноски са завишени и по настоящото дело, като с оглед размера на глобата посочен в наказателното постановление, това следва да се каже и за договора за правна защита и съдействие относно н.а.х.д., за което е изплатено възнаграждение от 150лв. от 21.12.2016г. предвид правната и фактическа сложност на самото н.а.х.д.

 

АДВОКАТ К.: На първо място, законът не изисква разписка за довнасянето на сумата. Налице е подпис от мен, което е неблагоприятно за мен обстоятелство, в смисъл че сумата ми е платена и аз не мога да претендирам, въз основа на този договор други парични средства. На второ място за възражението за прекомерност на адвокатското възнаграждение и по двете дела, считам същото за неоснователно изцяло. Има Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждение и норма в Закона за адвокатурата, че адвокатите не могат да договорят под минималните размери по Наредба 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения, защото ще извършват дисциплинарно нарушение. Не може да се говори за прекомерност, тъй като трябваха пет месеца на полицията да намери жалбата, в резултат на три мои молби до съда да изиска административнонаказателната преписка. След това проведохме три съдебни заседания, за да изчистим фактите и обстоятелствата и да се твърди, че е прекомерно адвокатското възнаграждение е меко казано несериозно.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: