ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                                                          

2283

 

Гр. Бургас, 27.09.2018 год.

 

 

Бургаският административен съд, осемнадесети състав, в закрито заседание на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в състав:

        

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.НИКОЛОВА

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова административно дело № 2663 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

         Производството е по реда на чл.147, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на „ВИЖЕМС 10“ ООД, с ЕИК: 201242204, със седалище и адрес на управление: гр.Поморие, кв. „Свобода“ бл.29, вх.1, ет.2, ап.5 и адрес за призовки и съобщения: гр.Бургас, ул. „Пиротска“ №11, ет.2, чрез В.Г.Т.в качеството си на управител на дружеството против РЕШЕНИЕ № 193 от 30.08.2018г. издадено от главен юрисконсулт в отдел „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, изпълняващ правомощията на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП – Бургас, с което е оставена без разглеждане жалба № 04-В-Ж-156/20.07.2018г. срещу Ревизионен акт № Р-02000217007743-091-001/23.05.2018г., издаден от началник сектор, възложил ревизията и главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията при ТД на НАП – Бургас.

В сезиращата съда жалба се излагат доводи, че не е налице връчване на Ревизионен акт № Р-02000217007743-091-001/23.05.2018г. или същото е нередовно, поради което срокът за оспорването му по административен ред не е изтекъл. Иска се от съда да се отмени оспореното решение, с което е оставена без разглеждане жалбата срещу ревизионният акт и преписката да бъде върбата на компетентния орган, за произнасяне по същество. С молба вх. № 10508/20.09.2018 год., адресирана до Административен съд Бургас са изложени и допълнителни аргументи.

Ответникът – директорът на дирекция “ОДОП” – Бургас, представя  административната преписка по издаване на оспореното решение, както и писмено становище по жалбата.

 

Бургаският административен съд, като прецени доводите на страните и представените по делото доказателства приема за установено от фактическа страна следното:

Производството пред дирекция “ОДОП” – Бургас е образувано по жалба на „ВИЖЕМС 10“ ООД против ревизионен акт № Р-02000217007743-091-001/23.05.2018г., издаден от началник сектор „Ревизии“ - възложил ревизията, и от главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, при ТД на НАП- Бургас, с искане за отмяната му като незаконосъобразен.

Видно от приложено по делото удостоверение за извършено връчване по електронен път в ИС „Контрол“, ревизионният акт е връчен чрез изпращане на електронно съобщение с квалифициран електронен подпис на органа по приходите по реда на чл.29, ал.4 от ДОПК на 25.05.2018г. /л.47 гръб/. Електронната препратка към съобщението за електронно връчване на документи (ревизионният акт и приложенията към него), изпратено на 23.05.2018г., е активирана на 25.05.2018г. от IP 89.252.239.254, като документът е изтеглен от e-mail qandq@abv.bg /л.48/. Съобразно наличната по делото справката за обща регистрация на „ВИЖЕМС 10“ ООД, посоченият имейл е деклариран от дружеството като електронен адрес за кореспонденция с НАП, като същия и е активен.

С оспореното РЕШЕНИЕ № 193/30.08.2018г., главният юрисконсулт в отдел „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, изпълняващ правомощията на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП – Бургас е оставил без разглеждане жалбата на дружеството против ревизионния акт и е прекратил производството по нея. За да постанови този резултат, решаващият орган е приел, че жалбата, с която е сезиран, е подадена след изтичане на срока по чл.152 от ДОПК, тъй като ревизионният акт е редовно връчен, съгласно чл.29, ал.4 от ДОПК по електронен път на 25.05.2018г. на декларирания електронен адрес на „ВИЖЕМС 10“ ООД, а жалбата до решаващия орган, е постъпила в деловодството на ТД на НАП – Бургас, на „гише“ с вх. № ИТ-00-7049/16.07.2018г. /около месец и половина/ след законоустановения преклузивен срок, изтекъл на 08.06.2018г. (петък). Както е посочено и в РЕШЕНИЕТО, това обстоятелство не се отрича от жалбоподателя. Такива възражения не са изложени и в жалбата, сезираща настоящия съдебен състав. По изрично разпореждане на съда, към материалите е приложено копие на жалбата, като в придружителното писмо на НАП - вх. № 10682/26.09.2018 год. по описа на съда, изрично е отбелязано, че жалбата е входирана на „гише“ в сградата на НАП.

         Пред съда е представено и извлечение на удостоверение за извършено връчване по електронен път на оспореното РЕШЕНИЕ № 193/30.08.2018г. на 03.09.2018г., изпратено отново до декларирания от дружеството-жалбоподател електронен адрес, като няма данни за обратно потвърждение за получаване на електронното съобщение. Жалбата до съда против оспореното решение е подадена чрез административния орган до съда на 10.09.2018г., видно от изричното отбелязване за това върху нея (л.8).

При така установеното от фактическа страна, съдът от правна страна приема следното:

Жалбата е процесуално ДОПУСТИМА, като подадена от надлежно легитимирано лице и в законоустановения по чл.147, ал.3 от ДОПК срок предвид липсата на ангажирани доказателства, удостоверяващи датата на връчване на оспореното решение на дружеството-жалбоподател.   

Разгледана по същество, е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Оспореното РЕШЕНИЕ е издадено от компетентен орган, съгласно чл.152, ал.2, вр. чл.147, ал.1 от ДОПК, в изискуемата от закона писмена форма. Посочени са фактическите и правни основания за неговото издаване. Не се установяват допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, нарушаващи правото на защита на лицето, и представляващи пречка да бъде осъществен от съда контрол за законосъобразност на акта.

Относно съответствието на оспореното РЕШЕНИЕ с приложимия материален закон съдът приема следното:

Съгласно разпоредбата на чл.29, ал.4 от ДОПК, съобщенията в административното производство могат да се връчват чрез изпращане по телефакс или с електронно съобщение при използване на квалифициран електронен подпис на органа по приходите. Разпоредбата на чл.30, ал.6 от ДОПК регламентира удостоверяване на връчването, като електронното съобщение се смята за връчено когато адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационната система на компетентната администрация. Съдържанието на електронното съобщение се удостоверява чрез заверена от органа по приходите разпечатка на записа в информационната система. Съгласно чл.28, ал.2 от ДОПК, всяко лице има право да посочи пред органите по приходите електронен адрес за получаване на съобщения.

В случая, посоченият в удостоверението за извършено връчване на ревизионния акт по електронен път имейл е деклариран от жалбоподателя като електронен адрес за кореспонденция с НАП, съобразно чл.28, ал.2 от ДОПК. Ревизионен акт № Р-02000217007743-091-001/23.05.2018г. е изпратен на жалбоподателя по електронен път и електронната препратка към съобщението за електронно връчване на документи е активирана на 25.05.2018г. от IP 89.252.239.254, като документите по списъка, връчвани със съобщението, са изтеглени от e-mail qandq@abv.bg. Чрез същият електронен адрес на жалбоподателя са връчвани и други документи в хода на ревизионното производство – заповедта за възлагане на настоящата ревизия, както и заповедите за изменение на заповедта за възлагане, ревизионен акт за поправка на ревизионен акт с № П-02000217150235-003-001/07.09.2017г., ревизионен акт с № Р-02000217001342-091-001/29.08.2017г., ревизионен доклад с № Р-02000217001342-092-001/01.08.2017г., според приложените в административната преписка удостоверения за извършено връчване по електронен път в ИС „Контрол“ за тях.

При доказания факт на активиране на препратката към съобщението до декларирания от жалбоподателя електронен адрес за кореспонденция с НАП, съдържаща обжалвания по административен ред ревизионен акт, съдът приема, че са изпълнени изискванията на чл.30, ал.6, предл. второ от ДОПК, вр. чл.29, ал.4 от ДОПК, за връчване на електронното съобщение на 25.05.2018г.

Предвид изложеното неоснователни са възраженията в жалбата за липса на връчване или за неправилно връчване на ревизионния акт чрез електронна поща, както и се явява неотносимо към спора представеното пълномощно с нотариална заверка на подписа от 11.07.2014 год. Както вече се посочи, един от начините за връчване на актове на приходната администрация е този по чл.29, ал.4 от ДОПК – чрез изпращане на електронно съобщение на декларирания от жалбоподателя електронен адрес, и законът не изисква получаването му да става единствено лично от лицето адресат или от упълномощен от него представител. С факта на активиране на електронната препратка съобщението се счита връчено, независимо кое физическо лице го е извършило. Следва да се посочи, че органите по приходите са връчили акта чрез изпращане на електронно съобщение на заявения от жалбоподателя електронен адрес за кореспонденция, на който са връчвани по електронен път редица актове в хода на ревизионното производство, поради което не се потвърждава тезата на жалбоподателя, че този начин на връчване на съобщения е неприложим спрямо дружеството.

С оглед изложеното, правилно решаващият орган е приел, че ревизионен акт № Р-02000217007743-091-001/23.05.2018г. е надлежно връчен на жалбоподателя на 25.05.2018г., чрез изпращане на електронно съобщение по реда на чл.29, ал.4 от ДОПК. Съгласно чл.152, ал.1 от ДОПК, ревизионният акт може да се обжалва изцяло или в отделни негови части в 14-дневен срок от връчването му. В случая, 14-дневният срок за обжалване на ревизионния акт пред горестоящия административен орган е започнал да тече от следващия ден и е изтекъл, съгласно чл.22, ал.6 от ДОПК, на 08.06.2018г. (петък, присъствен ден), както е прието и в оспореното решение. Жалбата на „ВИЖЕМС 10“ ООД против ревизионния акт с вх.№ ИТ-00-7049/16.07.2018г. на ТД на НАП- Бургас, е подадена 16.07.2018г., след изтичане на срока за обжалване по чл.152, ал.1 от ДОПК, поради което правилно е оставена без разглеждане, като просрочена, и образуваното административно производство по нея е прекратено поради липса на абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на производството – право на обжалване, което с изтичането на срока е погасено.

По изложените мотиви жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Воден от горното и на основание чл. 147, ал. 3 от ДОПК, Административен съд – гр.Бургас, осемнадесети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВИЖЕМС 10“ ООД, с ЕИК 201242204, със седалище и адрес на управление: гр.Поморие, кв. „Свобода“ бл.29, вх.1, ет.2, ап.5 и адрес за призовки и съобщения: гр.Бургас, ул. „Пиротска“ №11, ет.2, чрез В.Г.Т.в качеството си на управител на дружеството против решение № 193 от 30.08.2018г. издадено от главен юрисконсулт в отдел „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, изпълняващ правомощията на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП – Бургас, с което е оставена без разглеждане жалба № 04-В-Ж-156/20.07.2018г. срещу Ревизионен акт № Р-02000217007743-091-001/23.05.2018г., издаден от началник сектор, възложил ревизията и главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията при ТД на НАП – Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: