ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 07.02                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на седми февруари                                    две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: Христо Колев

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2663 по описа за 2017 година.                 

        На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Н.С.Д., редовно уведомен,  се явява лично и с  адвокат К., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА ОД на МВР Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото на л.22.

За Окръжна прокуратура-гр.Бургас се явява прокурор Христо Колев.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са съгласно указания на съда с писмо вх.№13319/11.12.2017г. от  ответника талон №14719/24.10.2016г. за медицински преглед и извлечение от книга за задържани лица, с екземпляри за страните, които са връчени.

 

АДВОКАТ К.: Да се приемат представените доказателства. Водим свидетеля С.М., която се намира извън съдебната зала и моля да се разпита.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приемат представените доказателства. Ние водим свидетеля Г.Т. и моля да бъде разпитан първи, тъй като е излязъл от работа за да се яви по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат представените доказателства и се разпитат свидетелите.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към  разпит допуснатите свидетели, които бяха въведени в съдебната зала.

Съдът КОНСТАТИРА, че свидетелката М. е на години, като същата е родена на ***година.

АДВОКАТ К.: Ако не допуснете свидетелката до разпит, ще искаме за следващото съдебно заседание да бъде разпитан друг свидетел.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Предоставям на съда относно разпита на свидетеля М., но категорично се противопоставям за ново отлагане на делото. В предходното съдебно заседание ищецът беше предупреден, че последващо искане за отлагане на делото с искане за гласни доказателства няма да бъде кредитирано и делото ще бъде решено с оглед наличните. Възрастта на свидетеля е била известна на страната още в предходното съдебно заседание. Моля да бъде разпитан първо нашия свидетел, тъй като е служебно ангажиран.

ПРОКУРОРЪТ: Не са налице основания да бъде разпитана свидетелката М. в днешното съдебно заседание.

 Съдът допуска до разпит свидетелката М. и снема самоличността на двамата свидетели, както следва:

          САВКА РАДКОВА М. –., българска гражданка, неосъждана

          Г.И.Т. - 46г., български граждани, неосъждани, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНИ  за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Т., като  свидетелят М. беше изведен от съдебната зала.

           ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да предявите на свидетеля, заповедта за задържане, която той е издал, за да мога да задам въпроси?

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля Т. заповед за полицейско задържане находяща се на л.4 по адм.д.№2059/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Тази заповед е издадена от Вас като полицейски орган? Спомняте ли си за случая? Какво знаете за декларацията на задържаното лице дали желае да ползва адвокатска защита и дали беше осигурена такава?

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Колегата Г.Д., който присъстваше при личния обиск обясни на г-н Д., че след като желае адвокатска защита, както е записал в декларацията, трябва да запише име и мобилен номер на адвоката си.  Д. тогава се двоумеше и не знаеше на кой да се обади и каза, че на по-късен етап ще го направи. В мое присъствие телефонът беше в него, имаше желание, но когато му обясни колегата за телефон и име, той не посочи такива. Такава е и практиката в декларацията се посочва име  и мобилен номер на телефон на адвоката. Беше му обяснено от колегата, че трябва да посочи име и телефон на адвоката. Аз докато бях там не посочи адвокат.

 

АДВОКАТ К.: Г.Д. фигурира ли в документацията и както какъв  е присъствал на обиска и посочено ли е това в документите? Ако трябва да дойде и той да го заяви?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Противопоставям се на този въпрос, издателя е тук.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Колегата ми помагаше при личния обиск. Това е Георги Деянов Димитров и е отразен в протокола за личен обиск, където присъстваше и ми стана свидетел.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ИЩЕЦЪТ Д.: Към заповедта е приложена една декларация от национално бюро за правна помощ в нея съм закръглил, че желая да ползвам адвокатска защита по мой избор и смятате ли, че не съм знаел име и телефон на адвоката?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Противопоставям се на този въпрос? Как да знае, като не е посочено това в декларацията.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Т.: Не мота да знам кой ще му е  адвоката. В последствие научихме, по- късно научихме.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Задържан съм, че държа в себе си наркотици? Открихте ли такива?

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Противопоставям се на този въпрос, неотносим е към предмета на спора. Заповедта за полицейско задържане е обжалвана, имаше образувано дело, което към настоящия момент е приключило.

 

Съдът оставя без уважение въпроса зададен от жалбоподателя Д. като неотносим към предмета на спора,

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Нямам други въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелят Т., който напусна съдебната зала и пристъпва към разпит на свидетелката М., която влезе в съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛКАТА М.:  Н. е приятел на баща ми. Спряха ни края на ноември месец 2016г. полицейски органи, но не помня датата. Спря ни полицейски автомобил, от който слязоха трима полицая и изкараха П. и Н..  Когато ме изкара и мен, видях как П. беше с глава към полицейския автомобил на капака, а Н. вадеше нещата от джобовете си. Тогава Н. искаше да му съставят протокол за претърсването на колата, но единия полицай му отказа, много искал и с престъпниците правили така и няма да му съставят този протокол. Н. го задържаха. Не знам какъв е бил повода за задържането. След като го задържаха, аз си тръгвах с майка ми от полицейското управление и видях  двама полицаи обикаляха около колата на Н.. Бяха и сложени вече лепенки. Мен също ме задържаха. Като се видяхме с Н. след това, той имаше отпечатъци и белези от белезниците, синьо- червени. Сподели, че никакво отношение не е имало към него, каквото е поискал са му отказвали. Все едно не е човек. Това ми го разказа след като го пуснаха и аз го възприех. На майка ми също са казали лоши работи за Н.  и тя ми забрани съответно да се виждам с него. Една съученичка е викана също за случая. Тя живее до блока, до който ни спряха и са я питали дали продава трева Н.. Баба и забрани да се вижда с него. Това според мен се отрази отрицателно на Н..

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелката М., която напусна съдебната зала.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата с писмо вх.№13319/11.12.2017г. от  ответника талон №14719/24.10.2016г. за медицински преглед и извлечение от книга за задържани лица.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите исковете, ведно с направените уточнения по изложените в исковата молба съображения и ни присъдите разноските по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.:  Моля да уважите изцяло исковата молба. Поддържам казаното от адвокат К.. Моля да ми присъдите разноските по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите обективно-съединените искове, предмет на настоящото производство по съображения изложени в отговора ни на исковата молба, приложен по делото. В допълнение искам да кажа, че по отношение на предявените имуществени вреди в размер на 30лв. главница и лихва за забава, считам същия за изцяло неоснователен. Разходите, които са направени във връзка допълнително изследване, не са свързани с предмета на иска, а са направени по усмотрение на ищеца. Същият е бил своевременно прегледан при задържането му и при освобождаването му, за което са представени доказателства, които са част от административната преписка по издаването на заповедта за задържане. Поддържам възраженията, които съм направила по повод претенцията за осъждане на ОДМВР- Бургас да заплати 10лева държавна такса за подаване на жалба в административно производство по обжалване на заповедта за задържане. Считам, че тези разходи, ако могат да бъдат претендирани,  то това може да стане в производството, където е оспорена тази заповед и разглеждането на този иск в настоящо производство е недопустимо. В случай, че приемете че този иск е допустим в настоящото производство, моля да го отхвърлите като неоснователен. Отделно от това по отношение иска за заплащане на неимуществени вреди в  този размер, считам същия за неоснователен и недоказан, а отделно ако приемете, че е частично основателен, то считам че  размерът е прекомерно завишен. Обичайната практика на съда по аналогични дела при присъждане на обезщетение за неуредените въпроси се прилагат гражданските и трудовите закони, а именно  чл.52 от ЗЗД. Практиката на Върховен административен съд е, че намира за основателен иска до размер не повече от 200лева за времето, в което е било задържането. Това е постановено от Върховен административен съд, Трето отделение по решение №3959 от 30.03.2017година по адм.д.№2846/2016г., където е отменил решение на Административен съд Бургас за присъдено обезщетение от 400лева и намалил същото на 200лева. Отделно от това искът, считам за изцяло неоснователен. В хода на производството от носещия доказателствената тежест ищец, не бяха ангажирани доказателства в подкрепа на твърденията, че е преживял болки и страдания, посочени в исковата молба, а именно „проявление на срам и неудобство пред моите близки и приятели“. Никакви доказателства в тази връзка не бяха ангажирани. Разпитаният днес свидетел установи безспорния факт на задържането, но месеца който посочи, че е осъществено задържането, не е този по заповедта за задържане. Тя говореше за края на ноември 2016година, а заповедта за задържане, която е отменена и в резултат, на която се претендират тези вреди, е октомври месец 2016г. и не се знае дали става въпрос за едно и също събитие. Ищецът е задържан многократно. Не се установиха твърденият за нанесени повреди по ищеца, тъй като от ангажираните и представените по делото писмени доказателства по безспорен начин се установи, че е бил клинично здрав при задържането и при освобождаването. Издаденият и представен медицински талон е няколко дни след освобождаването на ищеца и не може да установи твърдените вреди, че са причинени при задържането. Моля да ми бъдат присъдени разноски, а именно юрисконсултско възнаграждение. Не знам какъв е размерът на адвокатското възнаграждение, но правя възражение за прекомерност.

 ПРОКУРОРЪТ: Предявеният иск за имуществени вреди е неоснователен и недоказан.  Неимуществените вреди също останаха недоказани, но ако счетете че искът е основателен, с оглед отменената заповед за полицейско задържане, моля да го уважите по справедливост.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, мисля че искът за неимуществени вреди и без свидетелски показания може да се приеме, че е основателен, защото наличието на свидетелски показание е необходимо само когато се претендира прекомерно обезщетение. В случая такава прекомерност не е налице. Има практика на Върховен административен съд, която се съобразява и от съдилищата, т.е. няма причина да се отхвърля искът по съображения, че не са установени неимуществени вреди. Върховният административен съд приема, че се предполагат до определен размер, ако е налице прекомерност тогава трябват свидетелски показания, за да установяват неимуществените вреди.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.36часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: