ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 06.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на шести декември                                 две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор: Христо Колев

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2663 по описа за 2017 година.                 

        На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Н.С.Д., редовно уведомен,  се явява лично и с  представлява от адвокат К., с пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА ОД на МВР Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото на л.22.

За Окръжна прокуратура-гр.Бургас се явява прокурор Христо Колев.

 

АДВОКАТ К.: Моля да не давате ход на делото, очевидно ищецът е в много лошо здравословно състояние и би желал да се гледа делото  в момент, в който да се чувства по-добре и да следи по добре за защита на правата си.  В същото време неговата свидетелка също се чувства много зле здравословно и няма как да бъде разпитана в днешното съдебно заседание, а  бихме искали едновременен разпит на свидетелите с тези на ответната страна, за това моля да отложите делото за друга дата, за да можем да доведем свидетелката.

 

ИЩЕЦЪТ Д.:  Настинал съм, не се чувствам добре.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Противопоставям  се на искането за недаване ход на делото, тъй като  не са налице процесуални пречки да бъде даден ход в днешното съдебно заседание, още повече че ищецът се явява лично. По отношение на свидетеля на ищеца, който не посочен като име и какви обстоятелства ще установява, в исковата молба не са уточнени тези обстоятелства и отделно няма никакви писмени доказателства относно влошеното му здравословно състояние и  не възможността му да не се  яви в днешното съдебно  заседание, поради което моля да не се уважава искането за недаване ход на делото. Няма процесуални пречки и моля да се даде ход на делото, още повече, че имаме доказателствени искания.

 

АДВОКАТ К.: Свидетелят е допуснат и не са необходими писмени доказателства, тъй като самия ищец излага обстоятелството,  че здравословното състояние не е добро на свидетелката, ако имате съмнения за това, моля да кажете. Свидетелката е С.М. и е присъствала на действията по задържането.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото, тъй като няма процесуални пречки за това.  В предходното съдебно заседание  е допуснат при режим на довеждане свидетеля и в тежест на ищеца е да го доведе.

 

АДВОКАТ К.: Предходното отлагане на делото,  беше пак по причина, която не е залегнала  в АПК, затова мисля, че може да се направи компромис и да се отложи делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като липсват доказателства ищецът и адвокатът му да  са възпрепятствани да се явяват в днешното съдебно заседание. Двамата се явяват лично и не сочат доказателства за наличието на здравословни проблеми у Д., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ К.: Госпожо съдия правя едно уточнение, като заявявам, че претендираме законна лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното и изплащане, както и мораторна лихва по всяка една от претенциите, така както сме посочили.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

 

Производството е по реда на чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ), във вр. с чл. 203 и сл. от АПК.

Образувано е по искова молба на Н.С.Д.,***, като ищеца претендира да получи сума в общ размер на 10 935.28 лв.

 

ИЗПРАТЕНО е по делото адм.д.№2059/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

 

По делото е ПОСТЪПИЛ писмен отговор вх.№11325/26.10.2017г. от ответника по исковата молба, като се оспорва иска като неоснователна. Иска се присъждане на разноски за настоящото производство и възнаграждение за процесуален представител.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия

 

АДВОКАТ К.:  Поддържаме исковата молба, така както сме я предявили, с направеното уточнение към нея. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Желаем да водим свидетеля С.М. за следващото съдебно заседание, която е присъствала към момента на действията по задържане. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам исковата молба по съображения изложени в отговора ни, представен по делото.  С  оглед  представеното административно дело при преглед на същото установих, че административната преписка при оспорване на заповедта за задържане не е представена в цялост, поради което представям и моля да приемете като доказателства по делото талон №14719 за извършен медицински преглед на ищеца, извършен непосредствено след задържането му, тъй като е  изразил изрично желание за това. От това удостоверение се установява, че е клинично здрав и може да бъде задържано лицето и не се доказват твърденията, изложени исковата молба. Представям и извлечение от книга за извеждане на задържано лице извън местата за задържане, което е  относно освобождаването  на ищеца от помещението за задържане. От това извлечение се установява, че той е клинично здрав при напускане на помещението за задържане на лице. Отделно от това от приложеното административно дело не се установяват обстоятелствата, посочени в исковата молба,  че на задържания не е осигурен адвокат, предвид на което, моля да допуснете в днешното съдебно заседание един свидетел, който водим, а именно Георги Иванов Ташев - полицейски орган извършил задържането. С неговите свидетелски показания ще изясним обстоятелствата, защо задържания не е ползвал адвокатска защита, въпреки изразеното в декларацията за ползване на такава. Моля в днешното съдебно заседание да бъде разпитан този свидетел, тъй като идва от нощна смяна и довечера пак застъпва нощна и не знаем за следващото съдебно заседание служебната му ангажираност.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е допустима по отношение на основанията на чл.1 от ЗОДОВ и тълкувателно решение. По отношение на размера, същата е неоснователна и по отношение на лихвите също, с оглед от момента, в който се претендират. Да се приемат представените писмени доказателства по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Правя възражение за преклудиране на иска за имуществени вреди, претърпени от подаване на жалбата за оспорване на заповедта за задържане представена пред Административен съд Бургас. Претендират се разноски в размер на  10 лева държавна такса за подаване на жалбата и 0.97лв. лихва за забава. Считам, че е преклудирана възможността на ищеца да търси разноски, които можеше да  претендира единствено и само  по оспорване на заповедта за задържане, като считам, че по отношение на тази претенция, искът е недопустим.

 

АДВОКАТ К.:  По последното относно имуществените вреди за държавна такса и  лихва за забава, предоставям на съда.  Относно искането да бъде разпитан в днешното съдебно заседание водения  от ответника свидетел по причини, които бяха изложени, а именно че е бил нощна смяна и довечера пак е нощна смяна, считам че това не е причина, предвидена в закона.. Още повече едва днес за първи път се иска  разпита и е посочено името му, поради което моля да не бъде уважавано искането  за разпит  в днешното съдебно заседание. Държим на едновременен разпит на свидетелите. Моля да задължите  другата страна, да представи копия от представените в днешното съдебно заседание доказателства  и за нас, като ни бъде дадена възможност да се запознаем с тях и в следващото съдебно заседание да вземем становище по тях. В настоящото съдебно заседание не е необходимо да изложим становище, предпочитаме спокойно с доказателствата, да ги огледаме и прегледаме, и изразим становище в следващото съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Талонът се намира по кориците на представеното административно дело, но е в незаверен вариант и за това го представям днес в заверен вариант. Същият талон е бил по обжалването на оспорваната заповед за задържане и страната би следвало да е запозната с него. С представеното извлечение от книгата могат да се запознаят и в днешното съдебно заседание и изразят становище, то е два листа.  Относно разпита на свидетел, искането ни е във връзка с това, че  след като се запознах с приложеното административно дело, по което се обжалва заповедта за полицейско задържане, установих, че от доказателствата събрани в хода на административното производство, не може да се докаже, ползването на адвокатска защита, и само във връзка с  това обстоятелство, което може да бъде установено само от полицейския орган на задържането, ще бъде разпита му. Разпитите на свидетелите не са за едни и същи обстоятелства и считам, че не е необходим едновременен разпит.

 

АДВОКАТ К.: Имаме една незаконосъобразна заповед за задържане, въз основа на която ищецът е претърпял неимуществени вреди и не знам каква е връзката дали е имал адвокатска защита, дали му е била  предложена такава. Имаме незаконосъобразна заповед и са причинени неимуществени вреди от тази заповед, за което се претендира обезщетение. Считам, че  не следва да се уважава искането на ответника.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Разпитът на свидетел е във връзка  обстоятелствата,  заявени  в исковата  молба като отрицателен факт  и това не е част от производството по обжалването на законосъобразността  на  заповедта за полицейско задържане. В производството по законосъобразност се изследват обстоятелствата дали са били налице основания за издаване на заповедта. Ползването на адвокатска защита и съпътстващи документи в тази връзка, нямат отношение. Ако се оттегли заявеното в исковата молба, че му е била отказана адвокатска защита, ще оттеглим искането за разпит на свидетел. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

АДВОКАТ К.: Считам, че заявеното е  по същество на спора. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ПРОКУРОРЪТ: По отношение на представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства, сме се запознали с единия екземпляр, намиращ се в кориците на административното дело, приложено към настоящото производство. По другото представено доказателства, следва да се запознаем също с него. Относно искането за разпит в днешното съдебно заседание от страна на ответника, считам, че същия следва да бъде допуснат, тъй като страните са с равни права и всяка от тях следва да докаже факти, от които да черпи права. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът по доказателствата

                                         О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с исковата молба писмени доказателства.

ПРИЛАГА към делото адм.д.№2059/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

 ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от днес да представи копия за другите страни от представените в днешното съдебно заседание доказателства.

След представяне на доказателствата от ответника, същите да бъдат връчени на ищеца и Прокуратурата, които в  3-дневен срок от получаването им следва да изразят становище по тях.

По приемането на представените от ответника доказателства, съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание с оглед предоставената на страните възможност да се запознаят с тях .

 

По искането за разпит на свидетели, съдът

 

     О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОСТАНОВЯВА едновременен разпит на свидетелите на ищеца и ответника за датата на следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на ищеца, че последващо искане за отлагане на делото  във връзка с  разпит на свидетел  нямат да бъдат кредитирани от съда и делото ще бъде приключено с оглед наличните доказателства.

ОТНОСНО допустимостта на иска за имуществени вреди в размер на  10 лева - държавна такса за подаване на жалбата  и 0.97лв. лихва за забава съдът ще се произнесе с крайния съден акт.

ОТЛАГА  делото и го НАСРОЧВА за 07.02.2018г. от 13,10 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днешното съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.29 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: