Р Е Ш Е Н И Е

 

  1776                                   17.10.2018г.                                гр.Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Х. Х.В

                                       ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                          2. МАРИНА НИКОЛОВА

 

секретар:  И. Л.

прокурор: Тиха Стоянова

 

сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова КАНД номер 2662 по описа за 2018   година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба на „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД, ЕИК: 121266165, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Янтра“ № 3Б, представлявано от управителя Н. Здравков против Решение № 86/28.6.2018 г. постановено по н.а.х.д. № 124/2018 г. по описа на Районен съд – Карнобат, с което е потвърдено Наказателно постановление № Р-10-159/20.02.2018 г. на Заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, с което на касатора, на основание чл. 635,ал.8 от КЗ е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева. С жалбата съдебното решение се обжалва като неправилно и незаконосъобразно.

         В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

         Ответната страна – Комисия за финансов надзор – София се представлява от ю.к. Генова, която моли Решението да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище за неоснователност на касационната жалба.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на процесуалния представител на ответника и на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

С обжалваното решение Районен съд – Карнобат е потвърдил Наказателно постановление № Р-10-159/20.02.2018 г. на Заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, с което на касатора, на основание чл. 635,ал.8 от КЗ е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева. За да постанови решението си съдът е приел, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на последното. РС – Карнобат е посочил, че нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление и е обсъдил неприложението на чл. 28 от ЗАНН.

Така постановеното съдебно решение е валидно, допустимо и правилно.

Съгласно нормата на чл. 635, ал.8 от КЗ на застрахователен посредник – юридическо лице или едноличен търговец, който предоставя права на лице, което не е негов служител, както и застрахователен агент – физическо лице, който предоставя права на друго лице да извършва дейност по продажба на застрахователни продукти и събиране на застрахователни премии или вноски, включително като му осигури достъп до информационна система на застраховател или като му предостави бланка за издаване на полица или за събиране на премия или вноска, се налага: 1. глоба от 2000 до 10 000 лв. – за физическо лице;  2. имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.

От събраните пред първата съдебна инстанция доказателства, безспорно се установява, че „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД, е застрахователен брокер, вписан по реда на Кодекса на застраховането. По делото не се спори, че Х. Георгиев не е служител на дружеството, считано от 03.05.2016 год. В хода на проверката проверяващите са констатирали, че на Х. Георгиев е осигурен пълен достъп до информационна система на застрахователя. В тази насока са събраните по делото доказателства - извършената на място проверка, съставения АУАН и обясненията на актосъставителя. Нещо повече, по делото са представени писма до застрахователни компании, опериращи на територията на страната, с изискана информация за сключени полици с пароли, които са дадени на лицето Х. Георгиев, в резултат на което е установено, че за периода от 03.05.2016 г., когато е прекратено трудовото правоотношение с Георгиев до 20.02.2017г., чрез осигурения му акаунт и парола са сключени над 500 застрахователни полици. Ето защо, възраженията на касатора в посока недоказаност на извършеното нарушение се явява неоснователно, тъй като по делото безспорно е установено, че Георгиев е имал пълен достъп до помещението, ползвано от касатора, достъп до служебните му компютри и до информационната система, инсталирана на тях.

С оглед изложеното съдът намира, че „Ай Енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД е извършило нарушение на чл.635, ал.8 от КЗ като е осигурил достъп на Георгиев до информационната система на застрахователя, поради което и правилно е ангажирана отговорността му.

Настоящият съдебен състав приема, че АУАН и НП са съставени/издадени от компетентни органи и в предвидените от ЗАНН срокове, като от формална страна са спазени изискванията на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН. По същество описаната фактическа обстановка се установява от събраните в производството писмени и гласни доказателства, като установеното нарушение, за което е съставен АУАН и е издадено оспореното НП, действително е осъществено от наказания правен субект.

Нарушението е констатирано от компетентен орган, спазени са процесуалните разпоредби, регламентиращи установяването на това нарушение, поради което е неправилен извода на районния съд за незаконосъобразност на оспореното пред него наказателно постановление.

Относно размера на наложената санкция – същата е в предвидения в закона минимум.

В случая не следва да намери приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като търговецът е длъжен да спазва всички изисквания съгласно действащото законодателство. Конкретното нарушение  е на просто извършване, което означава, че обществените последици са настъпили със самия факт на неговото осъществяване

         Предвид горното, следва да се заключи, че като е потвърдил издаденото НП, районният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да се остави в сила.

Поради изложеното, на основание чл.221, ал.2, предл. 1 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86/28.06.2018 г. постановено по н.а.х.д. № 124/2018 г. по описа на Районен съд – Карнобат.

 

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

    2.