ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2662 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦът Н.С.Д., редовно призован, явява се лично и с  адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ОД МВР гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д., с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от Н.С.Д. с право на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, по силата на която молба е формулирано искане да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от общо 8 684,61 лв., от които главница 7 000,00 лв. и лихви 1 684,64 лв.  представляващи обезщетение за причинените му неимуществени вреди в следствие на незаконосъобразни действия по издаване на НП № 991/13/  от 03.10.2013 г., издадено от началника на РУП Поморие, и НП № **8/02.08.2013 г. на началник сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР гр. Бургас, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане от ответника, както и направените в настоящето производство разноски.

Съдът докладва, че по делото е постъпил писмен отговор с вх. № 11040/19.10.2017 г. от ответника, в който е изразено становище по същество на спора.

 

адв. К.:  Поддържам исковата молба. Водим един свидетел, който моля да бъде допуснат до разпит, като същият ще уточнява факти, свързани с неимуществените вреди – стрес, притеснение и неудобство, които ищецът е преживял във връзка с издадените НП.

 

юк. Д.: Оспорвам исковата молба. Представила съм писмен отговор, в който съм изложила основанията, на които оспорвам исковата молба. Нямам доказателствени искания към настоящия момент. Не се противопоставям на искането за разпит на свидетел.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима. Моля да приемете приложените до момента писмени доказателства и да ги приобщите към делото. Не възразявам да се разпита воденият свидетел. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с исковата молба и приобщени по повод съдебно разпореждане документи като писмени доказателства по делото.

 

Допуска до разпит в качеството на свидетел воденото от ищеца и неговия процесуален представител лице, на което снема самоличността, както следва:

 

Н.Г.К. - ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

Свидетелят на въпроси на адв. К.:

 

въпрос: Разкажете какво знаете по случая, какво знаете за тези НП и как ги е преживял ищецът?

 

отговор: На ищеца не му беше приятно във връзка с НП, защото полицаите ходиха предимно до тях, а там винаги бяха майка му или баща му. Ищецът не беше там, като впоследствие притеснението на майка и баща му се отрази и на него.

 

Въпрос: Какво притеснение по-конкретно?

 

отговор: Всеки родител се притеснява за детето си, че може да влезне в затвора например. Мислят си най-лошото.

 

Въпрос на ищеца: Спомняш ли си конкретни случки, нещо свързано с получаването на НП?

 

Отговор: Когато майка ти беше приела едни НП. Точно не мога да кажа кога е станало.

 

Въпрос на съда: Знаете ли къде живеят майка му и баща му?

 

Отговор: В един блок живеем с тях. С ищеца се познаваме от 5-годишни.

 

Въпрос на съда: Към момента на получаване на НП Вие там ли живеехте?

 

Отговор: Към момента, в който са връчени НП аз не живеех в блока, където живеят родителите му.

 

Въпрос на съда: Как разбрахте тогава какво се е случило?

 

Отговор: От деца сме постоянно заедно с ищеца. Майка му ми звъни, казва ми.

 

Въпрос на съда: Тя ли Ви каза че, са й връчени НП?

 

Отговор: Да, защото ищецът беше в гр. Карнобат при баба си и когато полицаите идваха, смисъл жената се притесняваше от това, което й връчваха, от тези наказателни актове.

 

Ищецът и неговият проц. представител: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Въпрос на юк. Д.: Знаете ли тези НП от кого са издадени?

 

Отговор: Едното е издадено от рпу – Поморие, другото – от Второ или Първо РУ.

 

Въпрос на юк. Д.: Понеже говорите все едно сте свидетел на връзването виждали ли сте полицаите, когато са идвали?

 

Отговор: Не, но има конкретна случка, когато колата на ищеца беше при мен на паркинга пред моя блок. Ищецът беше дошъл да си вземе нещо от колата и аз му хвърлих ключовете през терасата. Отваря той колата, минават полицаите, веднага спряха колата и го попитаха: „Ти защо караш колата?” В този момент аз слязох, те му връчиха акт и аз се подписах на този акт като свидетел, че той не е карал колата. Колата е била при мен.

 

Въпрос на юк. Д.: Тази случка по някой от тези актове ли е?

 

Отговор: Не, за друг акт става на въпрос.

 

юк. Д.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът, с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля освободи същия.

 

адв. К.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         

Съдът, с оглед изчерпване на доказателствените искания на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. К.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите исковата молба и да осъдите ответника да заплати претендираните обезщетения в пълен размер и да ни присъдите разноските по делото, защото претенцията е за безплатна правна помощ по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за адвокатурата. Моля да ни присъдите разноските на това основание.

 

юк. Д.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите исковата молба като изцяло неоснователна и недоказана. В същата и в хода на съдебното дирене не бе уточнено в кой период са претърпени тези неимуществени вреди от ищеца. Показанията на свидетеля не бяха ясни, конкретни и точни, не пресъздадоха някаква реална представа нито за периода, през който са твърдени и със свидетелските показания е недопустимо да се изправя тази нередовност, поради което считам, че исковата молба е неоснователна и недоказана, и като такава моля да бъде отхвърлена. Моля да ни присъдите разноските за производството. Възразявам срещу размера на договорираното адвокатско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н председател, считам, че исковата претенция не бе доказана от ищеца по съответния ред, поради което моля да я отхвърлите като неоснователна. На първо място също считам, че не е конкретизиран периодът за вредата, на второ място считам, че не бе установено с доказателствата по делото, че вредата се явява пряка и непосредствена. От разпита на свидетеля в настоящето съдебно заседание по-скоро стана въпрос за неимуществени вреди, касаещи евентуално причинен стрес, относим към родителите на ищеца, а не към него. Останалите предпоставки на чл. 4 и чл. 5 зодов също не са налични. Считам, че по никакъв начин по делото не са налични доказателства за причинени преки и непосредствени вреди на ищеца от отменените НП, а би следвало да се конкретизира обстоятелството, че едното от тях е само частично отменено. Моля за решение в този смисъл.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: