Р Е Ш Е Н И Е

 

  1934                                    31.10.2018г.                                  гр.Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на четвърти октомври две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                   2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  И. Л.

прокурор: Тиха Стоянова

 

сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова КАНД номер 2661 по описа за 2018   година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

         Образувано е по касационна жалба на Митница Бургас, чрез старши юрисконсулт Л. срещу решение № 245/10.07.2018г. постановено по а.н.д. № 395/2018г. по описа на Районен съд – Несебър, в частта с която е отменено наказателно постановление (НП) № 2575/2017г. от 18.04.2018г., издадено от началника на Митница Бургас, с която на основание чл.126, ал.1, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) на „Съни Бест Холидейс“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв., както и в частта с която, на основание чл.124а, ал.1 във вр. с чл.126 от ЗАДС дружеството е лишено от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки в търговски обект, представляващ  наргиле-бар, намиращ се на адрес: к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, пред хотел „Европа“, ЗА СРОК от 1 /един/ месец.

         В касационната жалба се излагат възражения, че оспореното решение е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Иска се отмяна на решението в оспорената част и потвърждаване на НП.

         В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

         Ответната страна – „Съни Бест Холидейс“ ЕООД, не изпраща представител. По делото е постъпило писмено становище относно касационната жалба, в което се излагат аргументи за неоснователност на същата.

         Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава становище основателност на касационната жалба.

Административен съд - Бургас, ХІХ-ти състав след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално ДОПУСТИМА като подадена в срока по чл. 211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК.

Разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, настоящият съдебен състав намира жалбата за ОСНОВАТЕЛНА по следните съображения:

         С наказателното постановление ответното дружество е санкционирано за това, че при извършена проверка на 01.09.2017г., около 17:00 ч. е установено, че е държало в стопанисвания от дружеството търговски обект, представляващ наргиле-бар, намиращ се на адрес: к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, пред хотел „Европа“, акцизна стока - тютюн за наргиле - 3 броя отворени кутии с надпис „MAZAYA“, с тегло общо 526 грама, без данъчен документ по ЗАДС или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.

         Обстоятелствата установени от извършената проверката са отразени в протокол за извършена проверка. Въз основа на резултатите от проверката е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН), предявен и подписан от управителя на дружеството с възражения. На основание съставения АУАН е издадено процесното НП.

         За да постанови оспореното съдебно решение, Районен съд – Несебър е приел, че НП е издадено от компетентен орган в кръга на правомощията му. В решението е посочено, че АУАН и НП притежават необходимото съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН съдържание. По същество съдът намира, че неправилно е приложена материалноправната норма. Според изложеното в решението, АУАН и НП съдържат взаимоизключващи се твърдения, които сами по себе си са противоречиви и водят до ограничаване възможността жалбоподателя да разбере какво точно нарушение му се вменява да е извършил. РС-Несебър излага изводи, че административнонаказващия орган не е обсъдил наличието на чужд бандерол, издаден от Република Германия, върху трите кутии с тютюн за наргиле. Съдът приема, че макар кутиите да са били в отворено състояние, по същите е имало доказателства за поставен акцизен бандерол, както и че би могло да се приеме, че количеството е такова за лична употреба, независимо къде е открито. Отделно от всичко първоинстанционният съд приема, че случая има белезите на маловажен, поради което са налице основания за отмяна на НП и по чл.28 от ЗАНН.

         Така постановеното решение е неправилно.

         Настоящата касационна инстанция намира за основателни изложените в касационната жалба доводи.

         В настоящата хипотеза не е спорно обстоятелството, че съобразно извършената в обект – наргиле-бар, намиращ се в к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, пред хотел „Европа“ проверка, проверяващите са установили наличието на акцизна стока по смисъла на чл.12, ал.2 от ЗАДС. Безспорно е и това, че откритите в търговския обект 3 броя кутии, съдържащи тютюн за наргиле, не са били облепени с акцизен бандерол, издаден от Министерство на финансите на Република България, а с такъв изготвен от Република Германия.

         Както се посочи, ответното дружество е санкционирано за това, че „държи“ акцизна стока без данъчен документ по ЗАДС или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. В случая, както е отбелязал и РС-Несебър съд, административнонаказващия орган не е изследвал наличието на бандерол издаден от друга държава-членка и дали това обстоятелство би се отразило върху съставомерността на извършеното деяние. Настоящият касационен състав намира обаче, че наличието на бандерол от Република Германия върху процесната стока е ирелевантно, тъй като дружеството е санкционирано, не за това, че държи акцизна стока без бандерол по смисъла на чл.123, ал.2 от ЗАДС, а че не разполага с документ удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.

         Съдът намира за правилно посочено от касатора, че в случая е неприложима разпоредбата на чл.4в от Правилника за прилагане на ЗАДС, цитирана в мотивите на оспореното решение, дотолкова доколкото същата се отнася до закупени тютюневи изделия в друга държава членка от физически лица. Санкционираното дружество обаче е юридическо лице. Също така касационният съд не приема изложените в хода на производството възражения, че процесните 3 броя кутии с акцизна стока са били за лична употреба, доколкото същите са намерени  в търговския обект, чиято дейност е била свързана с тяхното използване и доколкото така изложената теза остана недоказана. Според разпоредбата на чл.21, ал.1, т.5 от ЗАДС от плащането на акциз се освобождават тютюневи изделия, алкохол и алкохолни напитки, закупени в друга държава членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях в количества, определени с правилника за прилагане на закона. Остана недоказано и това, че процесните стоки са били закупени от държава-членка, каквото е именно защитното твърдение.

         В този смисъл е и Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16.12.2008г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО. В настоящия случай Директивата няма директен ефект, т.к. същата е транспонирана в националното законодателство на Република България, и по-точно в специалния ЗАДС - вж. §79 от ДР на ЗИД на ЗАДС /ДВ, бр.95 от 2009г., в сила от 01.01.2010г., изм., бр.19 от 2011г., в сила от 08.03.2011г./. В законовите текстове на чл.21, ал.1, т.5 от ЗАДС във вр. с чл.4в, ал.1, т.1, б.ф) от ППЗАДС лимитивно са определени количествата тютюневи изделия за лични нужди на физическите лица, които са закупени в друга държава-членка и са превозени в страната. Текстът на националната законова регламентация коректно отразява разпоредбата на чл.32, т.1, т.2 и т.3, б.а) от Директивата. Той обаче е неотносим към казуса, т.к. не е установено, че стоките, намерени в търговския обект са закупени от физическо лице и от друга държава-членка на ЕО.

         Не се споделят и мотивите на районния съд, с които е приел, че в настоящата хипотеза са налице основания за прилагане хипотезата на чл.28 от ЗАНН – маловажен случай. В конкретния случай е неприложима нормата на чл.126б, ал.1 от ЗАДС, тъй като двойният размер на дължимия акциз за стоките, предмет на посочените в НП нарушения, надхвърлят 100 лв. Неоснователно въззивният съд се е позовал на  разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, доколкото нормата на чл.126б от ЗАДС е специална и изключва приложимостта на общата норма на чл. 28 ЗАНН.

         Предвид изложеното като е отменил процесното НП, Районен съд – Несебър е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

         Водим от горното и на основание чл.221,ал.2 от АПК вр. чл.63, ал.1 от ЗАНН, настоящият състав на Административен съд - Бургас

 

Р     Е     Ш      И:

 

      ОТМЕНЯ Решение № 245/10.07.2018г. постановенопо а.н.д. № 395/2018г. по описа на Районен съд – Несебър, в частта с която е отменено наказателно постановление № 2575/2017г. от 18.04.2018г., издадено от началника на Митница Бургас, с която на основание чл.126, ал.1, т.2 от ЗАДС на „Съни Бест Холидейс“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв., както и в частта с която, на основание чл.124а, ал.1 във вр. с чл.126 от ЗАДС дружеството е лишено от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки в търговски обект, представляващ  наргиле-бар, намиращ се на адрес: к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, пред хотел „Европа“, ЗА СРОК от 1 /един/ месец и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

 

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2575/2017г. от 18.04.2018г., издадено от началника на Митница Бургас, с която на основание чл.126, ал.1, т.2 от ЗАДС на „Съни Бест Холидейс“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. и на основание чл.124а, ал.1 във вр. с чл.126 от ЗАДС,  дружеството е лишено от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки в търговски обект, представляващ  наргиле-бар, намиращ се на адрес: к.к. Слънчев бряг, общ.Несебър, пред хотел „Европа“, ЗА СРОК от 1 /един/ месец.

 

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ:      1.       

 

 

                                                                                                      2.