Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  305             23 февруари 2018  година           град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на петнадесети февруари, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Христов

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Й. Б.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 265 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Спийд ТП“ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление-гр.Бургас, ул.“Константин Величков“ №59а, представлявано от  Т.С.П. против решение № 11 от 03.01.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 4448/2017 г. по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № 22-0000206 / 12.07.2017 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“-Бургас, с което за нарушение на чл.10, § 5, буква а /ii/ пр. 1 от Регламент /ЕО/ № 561/ 2006 г. на  Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г., на основание чл.104, ал.7 от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/ на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В касационната жалба излага доводи, че решението на районния съд е постановено в нарушение на материалния закон и на процесуалните правила. Моли да се отмени, както и потвърденото с него наказателно постановление.

 Ответникът по касационната жалба - началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не взел становище по касационната жалба.

 Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд - Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд - Бургас, с решение № 11 от 03.01.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4448/2017 г. по описа на съда е потвърдил наказателно постановление № 22-0000206/12.07.2017 г., издадено от началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“-Бургас, с което за нарушение на чл.10, § 5, буква а /ii/ пр. 1 от Регламент /ЕО/ № 561/ 2006 г. на  Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006г., на основание чл.104, ал.7 от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/ на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е за установено от събраните по делото доказателства, че „Спийд ТП“ЕООД, в качеството си на превозвач, не е осигурил съхранението на записите от дигиталния тахограф на товарен автомобил марка „ДАФ“ с рег.№ ***за месеците от октомври 2016 г. до май 2017 г., за което законосъобразно е ангажирана отговорността му на основание чл.104, ал.7 от Закона за автомобилните превози.

Санкцията е наложена на „Спийд ТП“ЕООД за това, че на 04.07.2017 г., в Областен отдел „Автомобилна администрация“ - Бургас, при извършване на тематична проверка, било установено, че дружеството, извършващо обществен международен превоз на товари с лиценз на Общността №4450, не е осигурило съхранението на записите от дигиталния тахограф на товарен автомобил марка „ДАФ“ с рег.№ рег.№ ***за месеците от октомври 2016г. до май 2017г. в нарушение  на чл.10, § 5, буква а /ii/ предл. 1 от Регламент /ЕО/ № 561/ 2006г. на  Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006г. Затова на „Спийд ТП“ЕООД е съставен АУАН № 231315/5.07.2017г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателното постановление, с което дружеството е санкционирано, на основание чл.104, ал.7 ЗАвПр. 

Основните възражения в касационната жалба са, че в АУАН и в НП не се съдържа информация относно датата и мястото на извършване на нарушението, с което е нарушено правото на защита на „Спийд ТП“ЕООД.

Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно.

          Съдът е установил всички релевантни за спора факти въз основа на редовно събрани и обсъдени доказателства по делото, след като обсъдил и възраженията на жалбоподателя и изложил мотиви за тяхната неоснователност. Предвид това, възражението на касатора, че оспореното решение е постановено в нарушение на процесуалните правила е неоснователно. 
Установената от районния съд фактическа обстановка се подкрепя от събрания доказателствен материал и не се оспорва от касатора, поради което настоящият касационен състав я споделя изцяло. Изводът на районният съд относно съставомерността на установеното деяние е формиран в съответствие с приложимия материален закон. 

Безспорно се установява, от събраните писмени и гласни доказателства, че „Спийд ТП“ЕООД, в качеството си на превозвач, не е осигурил съхранението на записите от дигиталния тахограф на товарен автомобил марка „ДАФ“ с рег.№ ***за месеците от октомври 2016 г. до май 2017 г., с което дружеството е осъществило от обективна страна състава на административното нарушение, установен в чл.104, ал.7 ЗАвПр.  Нарушението е описано детайлно в АУАН и в НП, и е подведено под точната санкционна разпоредба, която предвижда имществена санкция във фиксиран размер - 5000.00 лева за превозвач или лице по чл.12б, ал.1ЗАвПр, извършващо превози за собствена сметка, които не съхраняват тахографските листа, разпечатките и извлечените данни от дигиталния тахограф или картата на водача за период от 365 дни или отказват да ги предоставят за проверка на контролните органи.

Доводите на касатора за отмяна на решението представляват повторно изложение на възраженията за незаконосъобразност на наказателното постановление, развити в жалбата, с която е сезиран районния съд.

Неоснователни са възраженията на касатора, че в АУАН и НП не се съдържа информация за мястото и датата на извършването на нарушението. След като с разпоредбата на чл.104, ал.7 ЗАвПр е установено задължение за превозвачите да съхраняват в указания едногодишен срок извлечените данни /записи/ от дигиталния тахограф, то мястото, където е извършено нарушението, е мястото на дължимото действие - администрацията на превозвача. Следователно, предвид естеството на нарушението и описанието му в акта и НП, става ясно кое е мястото на нарушението. Що се отнася до датата на извършване, това е тази, на която контролните органи са констатирали нарушението и която е посочена в АУАН и НП,  а именно - 04.07.2017 г.

Изложеното налага извода, че актосъставителят и наказващият орган в достатъчна степен са индивидуализирали нарушението. Не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените при съставяне на АУАН и НП, тъй като не е налице неяснота относно фактическата рамка на повдигнатото обвинение.

При това положение и поради липса на касационни основания за отмяна, оспореното решение следва да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК,  Административен съд - Бургас, ХIV - ти  състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 11 от 03.01.2017 г., постановено по административно наказателно дело № 4448/2017 г. по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно.

                          

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

  

 

 

                                                                                               ЧЛЕНОВЕ:     1.                                                

 

                                                   2.