ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 07.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седми юни                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 265 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха: 

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - „Блек сий естейт мениджмънт” ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. М., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

         АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед становищата на страните и с оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02000215003527-091-001/04.11.2015г., на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, в частта му потвърдена с Решение № 7/13.01.2016г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” -Бургас при ЦУ на НАП.

В съдебно заседание на 12.04.2016г. съдът допусна извършването на съдебно-икономическа експертиза, която е извършена от вещото лице А. и представена в срок по делото.

 

 

АДВ. М.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

СНЕМА самоличност на вещото лице както следва:

С.В.А. - ** години, български гражданин, омъжена, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 400 лв. – 07.06.2016 г.)

 

АДВ. М.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Представям Ви списък за разноските по чл. 80 от ГПК с доказателства с препис за ответната страна.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането им.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: Моля да уважите жалбата по съображенията изложени в нея и да отмените ревизионния акт, както и да присъдите направените съдебно-деловодни разноски съобразно представения списък.

Моля да ми дадете възможност за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаеми господин административен съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 4277 лв.

АДВ. М.: Възразявам срещу размера на юрисконсултското възнаграждение.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: