Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

    659                                  06.04.2015 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на дванадесети март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.Ф., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 265 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Районно управление на полицията- Несебър против решение № 389 от 30.12.2014 г. по НАХ дело № 341/2014 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са наведени доводи за явна несправедливост на наложеното наказание, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.3 от НПК.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С оспореното пред Несебърския районен съд наказателно постановление № 2867 от 27.08.2013 г., издадено от началника на Районно управление на полицията- Несебър, са наложени на Н.Е.К.  ЕГН ********** административни наказания, както следва: на основание чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, и на основание чл. 183, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10 лева, за това, че на 23.08.2013 г. около 03.20 часа в курортен комплекс „Слънчев бряг” до „Хелена бийч” в посока гр. Свети Влас, при управление на лек автомобил с рег. № Е 47 20 КК, не спира на подаден сигнал със стоп-палка и не носи свидетелство за регистрация на МПС.

С решение № 389 от 30.12.2014 г. по НАХ дело № 341/2014 г. НРС е намалил размера на наложените за нарушението по чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП наказания, както следва: глобата от 150 лева на 50 лева и лишаването от право да управлява МПС от три месеца на един месец. За да постанови този резултат, съдът е приел, че наказанията са необосновано завишени и не съответстват на степента на обществена опасност на деянието и дееца.

Касаторът по същество не оспорва фактическите констатации, приети от първоинстанционния съд. Счита, че незаконосъобразно е намален размерът на наложеното наказание.

Жалбата е неоснователна.

Според нормата на чл. 348, ал. 5 от НПК, наказанието е явно несправедливо, когато очевидно не съответства на обществената опасност на деянието и дееца. В случая, такова очевидно несъответствие липсва. Доколкото не се установява завишена степен на обществена опасност на конкретното деяние, касае се за млад човек и липсват данни за извършени от същия предходни нарушения на правилата за движение по пътищата, а и не са настъпили вредни последици от деянието, правилно размерът на наказанието е определен от районния съд при превес на смекчаващите обстоятелства, в предвидения от закона минимален размер. Така определеното наказание напълно съответства на тежестта на нарушението и е достатъчно за постигане целите на наказанието.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата касационно основание, поради което решението на НРС следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 389 от 30.12.2014 г. по НАХ дело № 341/2014 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.