Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  533            08.03.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на двадесет и първи февруари две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 265 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на “Мария 04” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. *** със законен представител И.Г. против решение №1751/21.11.2012г., постановено по НАХД №2808/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №02-0203079/06.07.2012г. на директора на “Дирекция инспекция по труда”, с което на основание чл.416, ал.5 от Кодекса на труда (КТ) във връзка с чл. 414, ал.1 от КТ на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение по чл. 403а, ал.1 от КТ, за това, че на 07.06.2012 г. в пицария “Корнер”, находяща се в гр. ***, стопанисвана от касатора, същият не е изпълнил задължението си да държи на разположение на контролните органи в проверявания обект екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа - поименни графици за работа на персонала. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на процесуалните правила и явна несправедливост на наложеното наказание. В съдебно заседание касаторът не се явява, представлява се от адв. С., който поддържа касационната жалба без да сочи допълнителни доказателства по делото.

Ответникът - изпълнителният директор на ИА “Главна инспекция по труда” не се явява,  не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата, като иска от съда да потвърди обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

 Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на търговеца против наказателно постановление №02-0203079/06.07.2012г. на директора на “Дирекция инспекция по труда”, с което на основание чл.416, ал.5 от Кодекса на труда (КТ) във връзка с чл. 414, ал.1 от КТ на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение по чл. 403а, ал.1 от КТ, за това, че на 07.06.2012 г. в пицария “Корнер”, находяща се в гр. ***, стопанисван от касатора, същият не е изпълнил задължението си да държи на разположение на контролните органи в проверявания обект екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа - поименни графици за работа на персонала – нарушение на чл.403а, ал.1 КТ. Съставен е акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено атакуваното наказателно постановление. При постановяване на спорното първоинстанционно решение съдебният състав не е допуснал съществени процесуални нарушения. Правно значимите обстоятелства са установени чрез събраните в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства.

 

 Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Касационната инстанция счита, че недоказани в настоящия спор са възраженията на жалбоподателя относно факта, че правилника за вътрешният трудов ред и поименни графици на работещите са се намирали в заведението. Тези твърдения се оборват от дадените писмени обяснения към датата на извършената проверка от управителя на заведението на стр.11 по първоинстанционното дело. От една страна ако такива са били налице, същите е следвало да бъдат представени при проверката, а не биха били държани на стената, а от друга страна предвид следва да бъде взето и обстоятелството, че съгласно разпоредбата на чл.416, ал.1 КТ нарушенията на трудовото законодателство се установяват с актове, съставени от държавните контролни органи. Редовно съставените актове по този кодекс имат доказателствена сила до доказване на противното. Нормата на чл.403а от КТ предвижда, че в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред, списък на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време. Следователно, няма значение какви са причините, поради които описаните документи са липсвали, след като в търговския обект се полага наемен труд за работодателя възниква задължение да има правилник за вътрешния трудов ред, на разположение на проверяващите органи. След като са налице работници, полагащи труд, то за тях и за проверяващите органи трябва да съществува яснота кога следва да престират този труд, поради което работодателят е длъжен да състави и държи на разположение на контролните органи поименен график.

С оглед вида обществени отношения, които се охраняват чрез нормата на чл.403а от КТ тази инстанция не счита, че е налице маловажен случай, поради което не следва да бъде приложен чл.415в от КТ, така, както е поискал касаторът. Първоинстанционният съд е изложил мотиви във връзка с липсата на доказателства за отстраняването на констатираното нарушение “веднага” след установяването му, след като посочените документи са липсвали в заведението на 07.06.2012г., а на 11.06.2012г. е изготвен протокол №1433 от 11.06.2012г. с предписание за отстраняване на същото нарушение до 15.06.2012г., което обстоятелство от една страна е индиция за това, че към същата дата нарушението не е било отстранено, а от друга страна липсват данни и за това предписанието да е било оспорено.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №1751/21.11.2012г., постановено по НАХД №2808/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление №02-0203079/06.07.2012г. на директора на “Дирекция инспекция по труда”, с което на основание чл.416, ал.5 от Кодекса на труда (КТ) във връзка с чл. 414, ал.1 от КТ на касатора “Мария 04” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. *** със законен представител И.Г. е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение по чл. 403а, ал.1 от КТ.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.