ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер                            Дата 31.03.2009 год.                  Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,      ІХ-ти    състав,

в   закрито заседание на 31 март 2009 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: П.С.

         

    Секретар: …………………..

     Прокурор: …………………

                                        

 разгледа адм. дело  265 по описа за 2009  година,

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството се развива по реда на чл.197 и сл. от АПК, във връзка с чл.219, ал.3 от ЗУТ.

         Образувано е по жалба на В.Т.Я. *** против Заповед № ДК-02-БС-3/30.01.2009 год. на Началник на РДНСК – Бургас, с която е прекратено образуваното пред него с констативен акт № 18/25.06.2008 год. административно производство относно незаконен строеж, представляващ външен канализационен канал, изпълнен от В.И.И. в поземлен имот с идентификатор 39164.502.571 по кадастралната карта на селищно образувание “Чолакова чешма”, бивш УПИ ХVІ-63, кв.15 по плана на “Чолакова чешма”, землище на с.Кошарица, община Несебър.

         Съдът, като взе предвид съдържащите се по делото писмени доказателства и след като съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

С Констативен акт № 18/25.06.2008 год., изготвен от съответните длъжностни лица от община Несебър, е извършена проверка на строеж външен канализационен канал, изпълнен от В. Илиев Илиев в поземлен имот с идентификатор 39164.502.571 по кадастралната карта на селищно образувание “Чолакова чешма”, изпълнен от PVC тръби, Ф 160, с дължина около 40 метра, положени на дълбочина 0,60 м. Констатирано е, че строежът е изпълнен през 2008 год., като за него няма издадено разрешение за строеж.  

Срещу констативния акт било подадено възражение от “Информат” ООД, гр.Стара Загора, с твърдение, че канализационното отклонение е част от обект – жилищни сгради, строящи се в ПИ 39164.502.568, за който има одобрен проект от 14.05.2007 год., като за жилищните сгради са издадени разрешения за строеж, а за преминаването на канализацията през имота на жалбоподателя има нотариално заверена декларация за съгласие.

         В мотивите на оспорената заповед, административният орган е изложил съображения, че съставения констативен протокол страда от съществени пороци и не може да послужи за образуване на административно производство. Позовал се, също така и на обстоятелството, че за жилищната сграда, за която е предназначен да обслужва канализационния канал, има надлежно разрешение за строеж, а жалбоподателят В.Я. е дал нотариално заверено съгласие за преминаване на тръбата през неговия имот и при тези съображения издал оспорената заповед, с която прекратил образуваното пред него административно производство.

         Заповедта е незаконосъобразна.

         Разпоредбата, на която се е позовал административният орган, за да прекрати производството – чл.56 от АПК, в случая е неприложима. Административният орган прекратява производството на основание чл. 56, ал. 1 и 2 от АПК при искане на страната, по чиято инициатива е започнало административното производство, и в случаите, в които заявителят не е отстранил в дадения му срок недостатъците по искането си за издаване на индивидуален административен акт, които обстоятелства в случая не са налице.

Оспореният административен акт е издаден без да са били изяснени изцяло правнозначимите факти, с което е нарушена разпоредбата на чл.35 и чл.36 от АПК, вменяващи задължение на административния орган да събере и обсъди фактите и обстоятелствата, от значение за случая.

Първо следва да се отбележи, че констатираните от началника на РДНСК – Бургас пороци на констативния акт, в никакъв случай нямат характеристиките на съществени. Евентуалните неточности, свързани с адресите на жалбоподателя и изпълнителя на строежа или непосочване на срок за подаване на възражения, или дали проверката е извършена в присъствие или отсъствие на извършителя, са очевидно несъществени. Що се отнася до мотивите, че не става ясно от кой имот започва канала, през кои имоти преминава и каква е степента на завършеност на строежа, именно началника на РДНСК е този, който следва да установи тези обстоятелства, в изпълнение на задълженията си по чл.35 от АПК и ако намира, че констативният акт не съдържа достатъчно данни, административният орган разполага с достатъчно правомощия и ресурс да установи правнозначимите обстоятелства, а не да прекратява производството на това основание. Освен това, позоваването на разрешение за строеж за жилищна сграда № 1 е неотносимо към процесния строеж, за който е необходимо да се изследва дали за него е налице разрешение за строеж, а не за сградите, които предстои да обслужва.

Всички така изложените съображения от административния орган съдът не възприема като такива, които да обосноват извод за прекратяване на административното производство, поради което оспорената заповед е издадена при съществено нарушение на административнопроизводствените правила. Следва да се има предвид, че в производството по реда на чл.197 от АПК, съдът не разглежда спора по същество, поради което след отмяната на заповедта преписката следва да бъде изпратена на началник РДНСК Бургас за установяване на правнозначимите обстоятелства и съобразно тях, в случай на необходимост, да бъде постановен или не, съответният акт.

Ръководен от горните съображения и на основание чл.200, ал.1, предл. 2-ро от АПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-БС-3/30.01.2009 год. на началник на РДНСК – Бургас, с която е прекратено образуваното пред него с констативен акт № 18/25.06.2008 год. административно производство относно строеж, представляващ външен канализационен канал, изпълнен от В.И.И. в поземлен имот с идентификатор 39164.502.571 по кадастралната карта на селищно образувание “Чолакова чешма”, бивш УПИ ХVІ-63, кв.15 по плана на “Чолакова чешма”, землище на с.Кошарица, община Несебър.

         ИЗПРАЩА преписката на началник на РНДСК Бургас за продължаване на административното производство, съобразно указанията на съда.

 

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                           СЪДИЯ:……………...