ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и първи ноември                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2659 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Б.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Созопол, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице П.С.Ш..

 

 Съдът счита, че не са процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Р.Б.К. против заповед заповед №8-Z-940/04.08.2017  г. на кмета на община Созопол, с която е наредено да се премахне временен обект „Дървен навес“, находящ се в собствения на жалбоподателя поземлен имот с идентификатор ***, находящ се в ***, в срок до 15.10.2017 г., като му е указано, че ако не премахне доброволно в посочения срок въпросния обект, ще бъдат предприети действия по принудително премахване.

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение /27.10.2017 г./ по съдебно-техническата експертиза на вещото лице П.С.Ш..

 

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

П.С.Ш. – 60 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Във Вашето заключение сте посочили, че навесът е изпълнен над басейн. Басейнът функционира ли?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Да, над пода на басейн. Басейнът не функционира. Дупката и стените на басейна си стоят. Те са използвали това пространство и слагат 2 павилиона. Просто няма басейн вече, но дъното с облицовката е запазено.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Ш..

Да се изплати на вещото лице определения депозит (200 лева).

 

Съдът докладва искане от жалбоподателя Р.Б.К. с вх. №11426/30.10.2017 г., с което заявява, че оттегля депозираната жалба.

Съдът счита, че не следва да разглежда спора по същество, предвид направеното изявление, затова на основание чл. 159, т.3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Б.К. против заповед №8-Z-940/04.08.2017  г. на кмета на община Созопол, с която е наредено да се премахне временен обект „Дървен навес“, находящ се в собствения на жалбоподателя поземлен имот с идентификатор ***, находящ се в ***, в срок до 15.10.2017 г., като му е указано, че ако не премахне доброволно в посочения срок въпросния обект, ще бъдат предприети действия по принудително премахване.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело №2659/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: