ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети февруари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2658 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 12:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Сами МСД“ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

ПОСТЪПИЛО е становище с вх.№12783/28.11.2017г. от ответника.

 

ПОСТЪПИЛО е становище с вх.№13351/11.12.2017г. от жалбоподателя.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№1580/06.02.2018г. от ответника, с приложен към него заверен препис на МД 17BG 002002H0008010/24.01.2017г..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Представям заповед №ЗАМ-1123/32-236335 от 24.08.2017 г. на директора на Агенция „Митници“, с която Борислав Борисов е упълномощен да изпълнява функции на директор на Агенцията на 25.08.2017г.. Представям го във връзка с издаденото от него решение №Р-606/32-238099 от 25.08.2017г. и че това е влизало в правомощията му. Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ Д.: Да се приемат така представените доказателства и изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства, а именно МД 17BG 002002H0008010/24.01.2017г. и заповед №ЗАМ-1123/32-236335 от 24.08.2017 г. на директора на Агенция „Митници“

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

С.В.А. - години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Д.: По отношение на отговора на първи въпрос, видно от него е, че процесната стока е отразена в счетоводството и заприходена на стойност 24 962,37лв, а стойността декларирана в митническата декларация върху която е начислено митото е 21 788,61лв.. Искам да се поясни на какво се дължи според Вас разликата между тези стойности?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Доставната стойност по счетоводни данни е формирана от фактурираната стойност по представената инвойс фактура плюс транспортни разходи за вътрешен транспорт, доколкото условията по доставката е транспорт за сметка на продавача. Това е условието на доставката и съответно към формираната счетоводна отчетна стойност е добавено и митото изчислено по митническата декларация.

 

АДВОКАТ Д.: Тоест включва мито, фактурираната стойност и транспорт.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Международният транспорт е за сметка на продавача, а вътрешният транспорт в страната за сметка на купувача- жалбоподателя.

 

АДВОКАТ Д.: Вътрешният транспорт означава ли, че се начислява само към основата за ДДС плюс митото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, така би трябвало да е.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Въз основа на какви документи изготвихте експертизата, на тези които фигурират в административната преписка или на такива предоставени от счетоводството на жалбоподателя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изготвила съм заключението не на база на приложените към административната преписка документи, а на такива представени от счетоводството на жалбоподателя, които съм описала в заключението си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Има ли документи, които сте ползвали и са различни от тези по административната преписка.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Данъчно дебитно известие, което е издадено от дружеството издало фактурата за транспорт „Дискордия“ АД, мисля че го няма приложено по преписката. Има една справка приложена от счетоводството на жалбоподателя, която като стойност е различна от стойността, която беше представена на експертизата като формирана доставна стойност на стоката. Да обясня, защото в справката представена на експертизата беше коригирана счетоводна грешка допусната от счетоводителя, който е осчетоводявал фактурите за транспорт като първоначалното осчетоводяване евентуално е представено на митническия орган. Първоначално фактурата е била осчетоводена в лева, а едната фактура за транспорт е за евро. На по-късен етап е била коригирана тази грешка. Грешката е установена в счетоводството. Това е фактура №0500004271 от 30.05.2017г. за 936 евро, а първо е осчетоводена като 932лв.,за това има дебитно известие.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Казвате, че е било записано 936 лева първоначално, а след това е коригирано на 936евро

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

 

АДВОКАТ Д.: Представям дебитното известие цитирано от вещото лице №0500004284/02.06.2017г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Какво се случва като е открита грешката?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Коригирана е със счетоводна операция стойността на стоката по доставката след установяване на грешката

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Къде е налице корекция, по кои сметки?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В издадената документна карта на артикул – счетоводната себестойност е формирана цената на стоката в сметка 304 като тази сметка 304 в кореспонденция със сметка 401 доставчици е извършена корекция като фактурата, която е посочена в лева е била евро и е добавено превалутиране.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Коя е тази карта, тъй като по приложените документи има две карти?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не знам кои са тези справки, по време на проверката са Ви ги представили тях. На мен ми беше представена тази карта на артикул от счетоводството като на ред доставка има посочена общо стойност, допълнителни разходи и последната колона стойност наличностите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Тези документи явно не са налични в административната преписка и не са били представени от жалбоподателя нито пред митническия орган, нито в съдебното производство. В тази връзка искам да запитам вещото лице какъв е вида на транспорта, тъй като същата се е запознала с тези документи? Какво е описанието за извършената услуга, какъв е видът на транспорта отразен в дебитното известие.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Транспортни услуги България- България.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Това дебитно известие как се издава?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Дебитното известие е издадено към фактура № №0500004271 от 30.05.2017г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Това дебитно известие представено ли е пред Митница Бургас и дали сумата по него е отразено в митническата декларация и следва ли да се включи в данъчната основа и отразено ли е в стойността?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не знам дали е представено пред митническия орган. Мисля, че го няма по преписката и също понеже не съм правила анализ на митническата декларация какво е включва, мисля че е не включена в стойността облагаема с ДДС.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с отговор на въпрос 1, е записано, че стоката влакна от целулозен ацетат е заприходена в сметка 304 – стоки, с единична цена на 1 кг – 1,04463лв., а видно от справката счетоводната себестойност на единична цена е в 1,01343лева. На какво се дължи разликата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На това което обясних току-що, а именно на дебитното известие, то променя доставната стойност на стоката, а оттам цената на единица стока.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с така дадените отговори от вещото лице, моля да задължите жалбоподателя да представи документите на база на които е работило вещото лице.

 

АДВОКАТ Д.: Не възразявам по направеното искане. Ще представим документите въз основа на които вещото лице е изготвило своето заключение. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам заключението на вещото лице. Считам същото за неточно и моля да ми бъде дадена възможност след представяне на документи от жалбоподателя и запознаване с тях да взема отношение по приемане на заключението и какво точно оспорвам.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А., като му определя възнаграждение в размер на 300лв., платими от внесения депозит /л.201 от делото/.

 

АДВОКАТ Д.: Имам доказателствени искания. Не успях да разбера, защо се иска да не се приема заключението на вещото лице, предвид фактът че видно от заключението, то е работило със счетоводни документи, които аз ще представя, но няма как да бъде оспорено на този етап и без да се видят с какви документи е работено, а те са представени действително от счетоводството на дружеството. На следващо място представям и моля да приемете протокол №П-22221317155817от 06.12.2017г. на ТД на НАП София, на данъчната администрация по седалището на дружеството жалбоподател. С този протокол е направена пълна данъчна проверка на дружеството за периода 01.01.2017г. до 31.07. 2017г. включително и заключението е, че са налице съответствие между издадените и получените от жалбоподателя счетоводни документи, включително и тези по процесния внос и направените от него счетоводни записвания по този повод. На следващо място представям и моля да приемете писмо от доставчика на жалбоподателя по процесния внос, фирма „Джинан ацетат кемикъл Ко Ел Ти Ди, Китай, с което се прави разяснение за разликата между двата продукти ацетатни нишки за цигарени филтри с технически характеристики едната 2.5Y35000 и другите 2.5Y30000. Във връзка с митническата декларация за внос от 24.01.2017г. на база на която е извършено остойностяването за митническата декларация на процесния внос и предвид факта, че тази декларация, видно от самата нея е за внос направен от жалбоподателя пет месеца преди процесния, представям и моля да приемете придружаващата стоките документ,и а именно фактура и договор за доставка, от които е видно каква точно стока се внася с тази декларация. Представям ги с копие за ответната страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Във връзка с оспорването на експертизата, правя уточнение, че оспорването е във връзка с това, че съдебното-счетоводната експертиза е изготвена на база документи, с които митницата не е разполагала нито към датата на вноса, нито в хода на административното производство, а на жалбоподателя е била давана възможност да предостави документи различни от така представени към вносна. Дружество многократно е входирало възражения и документи, но не представя такива съдържащи се в заключението на вещото лице. Правя уточнение, че към датата на вноса е налице декларация от декларатора на фирма „Сами МСД“ ЕООД, където изрично е посочено „декларирам, че по декларация МРН 17BG001007Н023947 за вноса на стока влакна от целулозен ацетат - 23 896кг не са възникнали допълнителни разходи.“. Това са все обстоятелства, които противоречат на изготвеното заключение. Моля да ми бъде дадена възможност да се запозная и с днес представените документи от жалбоподателя и да взема отношение по тях.

 

АДВОКАТ Д.: По повод въпросната декларация, същата е с дата 31.05.2017г. т.е. датата на осъществения внос. Видно от датата на дебитното известие, то е издадено след тази дата, т.е към датата на деклариране доверителят ми не е знаел за това, че ще се увелича стойността на транспортните услуги, които са за престой по повод проверката по митническата декларация и са заплатени на „Дискордия“ ЕАД. Ще представя счетоводната информация въз основа на която е работило вещото лице и обръщам внимание става въпрос за дебитно известие, което впоследствие е добавено към така направеното осчетоводяване на стоката и изправена грешката. Става дума за объркване на валутата, записано е лева, а не евро и това не към „Дискордия“ ЕАД.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, да представи документите въз основа на които вещото лице е изготвило своето заключение.

По така представените доказателства ДАВА възможност на ответника да изрази становище по тяхното приемане в следващото съдебно заседание, когато съдът ще се произнесе по приемането им.

 

ОБРЪЩА внимание на жалбоподателя, че част на документите, които представя не са на български език, като в предходното съдебно заседание беше указано, че съгласно чл.14, ал.1 от АПК, настоящото производство се води на български език и съгласно чл.14, ал. 3 от АПК, документите представени на чужд език трябва да бъдат придружени с точен превод на български език за да могат да бъдат приети като доказателства.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА 20.03.2018г. от 10,40часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: