ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи ноември                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2658 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Сами МСД“ЕООД, нередовно призован, се представлява от адвокат Д., с пълномощно по делото

 

АДВОКАТ Д.: Въпреки нередовното призоваване на дружеството, не възразявам делото да се гледа в днешното съдебно заседание. Аз като негов пълномощник съм призована редовно. На 23.10.2017г. съм получила съобщението за насрочване на делото.

 

Съдът констатира, че неправилно като ответник е конституиран заместник директор на Агенция „Митници“ вместо началника на Митница Бургас, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ЗАЛИЧАВА като ответник в производството Заместник директора на Агенция „Митници“.

КОНСТИТУИРА като ответник в производството Началник на Митница Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта, с която е заличен като ответник Заместник директора на Агенция „Митници“, подлежи на обжалване, с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7- дневен срок от уведомяването му

 

СЪДИЯ:

 

За НОВОКОНСТИТУИРАНИЯ ОТВЕТНИК Началник на Митница Бургас, нередовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно от днес.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Въпреки, че сме нередовно призовани, не възразявам да се гледа днес делото. Представям пълномощно от Началника на Митница Бургас. Запознати сме с делото.

 

СЪДЪТ с оглед така направените изявление от страните, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Сами МСД“ЕООД против решение №32-203062/21.07.2017г. на началника на митница Бургас, с което е определен на нова митническа стойност  за стока „влакна от целулозен ацетат“ поставена под режим свободно обращение с крайно потребление с митническа декларация МРН 17ВG001007Н0023947/20170531 и определена нова данъчна основа, както и нов размер на дължимите публични вземания.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на ответника, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на обжалваното решение.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам подадената от доверителя ми жалба. Имам доказателствени искания, с молба до съда, като представям и моля да приемете писмени доказателства под опис, които представляват цялата търговска кореспонденция плюс документите по сделката. С оглед представените от ответната страна доказателства, моля да бъде допълнена административната преписка с доказателства, които също съм посочила в молбата, представляващи такива касаещи извършване на последващ контрол, за да се установи какви проверки са правени, с оглед изследване стойността на внесената стока. На второ място да се представи митническа декларация за внос от Китай от 24.01.2017г., която е цитирана в процесното решение и е послужила за база за определяне на митническата стойност по декларация за внос по настоящия случай. Молим също така на основание чл.195 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, да бъде допусната на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като направи преглед на счетоводните документи находящи се по делото, а при необходимост и да се изискат допълнително такива от доверителя ми, да отговори на поставените три въпроса в молбата, която представям и моля да приемете. Представям молбата с препис за другата страна. Всички документи са представени с преводи. Искаме доказателства за последваща проверка, тъй като с уведомително писмо рег.№ 32-256358/15.09.2017г. на Митнически пункт „Пристанище Бургас-център”, пунктът на оформяне на процесния внос, е посочено, че  по повод друга наша молба по отношение лихвите, че в случая е проведена проверка по последващ контрол по процесната декларация. Представям копие от това писмо. Твърдението е за извършване на проверка за последващ контрол, от което ние установяваме че има такава проверка и ние искаме тази преписка по последващ контрол на декларацията, за да стане ясно какви проверки са правени, дали са правени проверки на счетоводството, данни за идентични или сходни вносове в рамките на страната или други страни, дали съществува доклад, който да сочи изобщо за извършените проверки и в този смисъл е направено искането.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Във връзка с така представената в днешното съдебно заседание молба от пълномощника на жалбоподателя, моля да ми бъде дадена възможност да извърша справка по административната преписка, тъй като считам, че част от така представените доказателства, с молбата са вече налични в административната преписка. Искам да се направи справка дали същите не се повтарят и дали по всички има превод на български език. По отношение на така цитираното писмо с рег.№ 32-256358/15.09.2017г., моля да ми бъде дадена възможност да извърша справка в информационната система на Митница Бургас, касаеща административното обслужване и дали така цитираното писмо касае същото дружество и по конкретно дали касае вноса предмет на настоящия спор. В Административен съд Бургас има образувани няколко дела със същите страни по различни вносове и искам да извърша проверка за кой внос е това писмо. Във връзка с искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, моля да ми бъде дадена възможност да изразя изрично становище, по така поставените въпроси.

 Моля за възможност да представим заповед №1123/24.08.2017г., с която директора на Дирекция „Митници“ е упълномощила зам.директора във връзка с оспорване на компетентността на същия да издава индивидуални административни актове.

 

АДВОКАТ Д.: Относно поисканата възможност за справка за писмото от 15.09.2017г. от ответника, очевидно е, че е адресирано до доверителя ми и очевидно касае настоящия случай, с оглед цитираните решения от Митницата плюс митническата декларация като номер и датата и считам, че е безсмислено извършването на справка.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника най-късно седем дни преди следващото съдебно заседание, да представи митническа декларация за внос от Китай на „ацетатно влакно“ от 24.01.2017г., която е послужила за база за определяне на митническата стойност по процесното ЕАД.

 

ДАВА възможност на ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, да изрази становище по другите доказателствени искания направени от процесуалния представител на жалбоподателя, а именно по искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза и искането да се задължи да представи документи по последваща проверка на митническата декларация. По тези доказателствени искания, съдът ще се произнесе в закрито заседание, след изтичане на срока за ответника за представяне на писмено становище.

 

УКАЗВА на ответника, че съгласно чл.14, ал.1 от АПК, настоящото производство се води на български език и съгласно чл.14, ал. 3 от АПК, документите представени на чужд език трябва да бъдат придружени с точен превод на български език.

 

СТРАНИТЕ: нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.02.2018г. от 11,30ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.08часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: