ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми  май                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2658 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Сами МСД“ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№2271/22.02.2018г. от жалбоподателя, с приложени към нея доказателства под опис.

 

АДВОКАТ Д.: Да се приемат представените от нас доказателства. Нямам други доказателствени искания

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Не възразявам да се приемат представените от адвокат Д. доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№2271/22.02.2018г. писмени доказателства под опис.

 

ПРИЕМА писмените доказателства представени от адвокат Д. в проведено на 13.02.2018г. открито съдебно заседание.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо съдия, моля обжалвания административен акт да бъде отменен изцяло, като незаконосъобразен. Считам, че решението на началника на Митница Бургас на първо място е немотивирано достатъчно, така че да обоснове наличието на основателни съмнения за неприемане на декларираната митническа стойност. Също така, административният орган не е успял да докаже липсата на основания или предпоставки за определяне на стойността по метода на договорната стойност. Неправилно считам, че се е позовал на решение на съда на Европейския съюз постановено по дело С-291 от 2015г., като при анализа на мотивите на това решение не се установява припокриване на фактическата обстановка на главното производство по това дело и настоящия случай, тъй като жалбоподателят по главното производство по въпросното дело на Европейския съюз е представил единствено и само фактура и удостоверение за извършен банков превод до доставчика си, което не е така в конкретния случай. На следващо място, административният орган в процесния акт е направил една доста свободна интерпретация на разпоредбата на чл.140 от Регламент за изпълнение 2015/2447, чиито текст въобще не е със съдържанието което е цитирано в решението на ответника. Всъщност в решението се посочва отменения текст на чл.181а от Регламент 2454 от 1993г., отменен с настоящия Митнически кодекс на Европейския съюз. Именно и по повод на този вече отменен текст е постановеното решение на съда на Европейския съюз заел такава голяма част от мотивите на решението на началника на Митница Бургас. На следващо място, административният орган неуместно и неправилно е преписал качеството на сходност на стоките внесени с ЕАД от 24.01.2017 г., сравнявайки ги с процесните стоки. Събраните по делото доказателства доказват, че внесените на 24.01.2017 г., стоки не могат и няма как да бъдат счетени за сходни на внесените от доверителя ми далеч по-късно стоки по чл.1, §2, т.14 от Регламента за изпълнение 2015/2447. Това обстоятелство се доказва от писмото на доставчика на стоката, в което същият е разяснил основните различия на стоките, а именно остойностяваните по процесния внос стоки са със значително по-ниско качество. Наред с това трябва да се има предвид, че внесената стока на 24.01.2017 г. е произведена и доставена от съвсем различно лице, макар и ситуирано в Китай, а както е посочено в чл.141, §5 от Регламента за изпълнение, при остойностяване по метода на сходните стоки следва да се търси преди всичко договорната стойност за стоки произведени от същото лице, което е произвело стоките, която стойност се определя. Предвид горното, моля да отмените обжалваното решение на началника на Митница Бургас изцяло и да задължите началника да постанови връщане на събраната сума в размер 7355.23лв., която дружеството ни е внесло с платежно нареждане от 31.05.2017г., факт, който е описан и в самото решение. Моля да осъдите ответната страна да ни заплати направените разноски по делото, като представям опис на разходите. Моля за срок за писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Считам, че решението на началника на Митница Бургас е издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма, съгласно Закона за митниците и АПК и е мотивирано. В решението ясно и точно ответникът е изразил своето становище позовавайки се на решението на СЕС, като решение С291 е произнесено по преюдициално запитване касаещо определяне на митническа стойност, действително платена цена, съмнения, основания за истинност на декларираната цена, декларирана цена, която е по-ниска от цената която се заплаща при други сделки във връзка със сходни стоки. Считам, че по безспорен начин се доказа, че регистрираният внос от дружеството-жалбоподател на стока „влакна от целулозен ацетат“ е изчислена митническа стойност 0,91 лева, а регистриран внос на сходна стока на същия получател от Китай на 24.01.2017г. в митнически пункт Варна-запад е с цена 2,15лв./кг., което е породило съмнения в митническите органи, за тази по-ниската цена. Митническите органи не оспорват фактурата и плащането, а именно разликата в цените е достатъчна за да обоснове съмнения за отхвърляне на декларираната митническа стойност. Именно на това основание е издаден административният акт, като са направени сравнения с данни от интернет, на сайтове за продажби за сравнителни цели и именно на това основание е преизчислена декларираната митническа стойност. Във връзка горното, моля да приемете, че решението на началника на Митница Бургас е правилно и законосъобразно, издадено в предвидените срокове, същото е взето под отчет и е връчено на дружеството и моля да го потвърдите като такова. Моля да ни бъдат присъдени направените разноски и юрисконсултско възнаграждение. Моля за срок за писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.24 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: