ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На осми ноември                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2657 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.М.Х., редовно призован, се представлява от адв. Д.Г., с пълномощно на лист 19 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ : С.А.О.– пол.инспектор в РУ- Приморско при ОДМВР гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

         По хода на делото:

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба, депозирана в РУ – Приморско  при ОДМВР гр. Бургас, препратена в Административен съд Бургас, на М.М.Х., чрез адв. Д.Г.Д. против Заповед за прилагане на ПАМ № 18-4635-000207/19.08.2018 год. на С.А.О.– пол.инспектор в РУ- Приморско при ОДМВР гр. Бургас за прекратяване на регистрацията на автомобил „м“ рег. № ***.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с вх. № 10156/12.09.2018г. административната  преписка.

С определение № 2331/01.10.2018г. съдът е ЗАДЪЛЖИЛ ответника в срок до първото съдебно заседание да попълни административната преписка с всички снети сведения, обяснения и докладни записки, изготвени във връзка с издаването на оспорения административен акт, както и да приложи справка за собствеността на МПС „м“ рег. № *** и справка за нарушител - водач на М.М.Х.. Да представи и служебна бележка, от която да е видно като какъв е работил С.А.О.към датата на издаване на заповедта. Да представи копие на влязлата в сила присъда по НОХД № 490/2018 год. по описа на РС-Царево и да посочи дали наложеното на М.М.Х. наказание ЛПУМПС е приведено в изпълнение.

Съдът ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 12280/07.11.2018 год. в изпълнение на определението на съдът писмени доказателства, по описа, изпратени от ВПД Началник РУ-Приморско при ОДМВР гр. Бургас, както следва:

-копие от преписка с вх.№ 463500-1310/04.09.2018 г. по издаването на ЗППАМ № 18-4635-000207/19.08.2018 г. на полицейски инспектор РУ-Приморско към ОДМВР Бургас.

-копие от АУАН серия Д бл.№994662/19.08.2018 г.

-копие от Талон за изследване № 1115210

-копие от Протокол за предаване и приемане на документи и биологични проби по реда на Наредба №1 от 19.07.2017 г.

-копие от Протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол и друго упойващо вещество

-Справка за нарушител/водач

-ИИС справка за собственост по регистрационен номер

-Служебна бележка

 

Съдът дава възможност на процесуалния представител на жалбоподателя да изрази становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.Г.: Моля да ми дадете възможност да се запозная с материалите.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на адв.Г. да се запознае с представените материали.

 

АДВ.Г.: Запознах се с документите.

Поддържам изцяло жалбата, като в същата съм допуснал техническа грешка – посочил съм, че оспорвам ЗППАМ с № 18-4635-000207, а на практика обжалвам ЗППАМ  № 18-4635-00208. Двете заповеди са издадени на една и съща дата и по едно и също време. Описал съм в обстоятелствената част на жалбата какво се обжалва, а именно: прекратяване на регистрацията на ППС за срок от шест месеца. Не сме оспорвали другата заповед с последни цифри в номера 207 поради причината, че още на 23.08.2018 година по НАХД 480/2018 г. имаме сключено споразумение, където е наложено наказание на доверителя ми М.М.Х. отнемане СУМПС за срок от шест месеца. Правя искане да се изиска ЗППАМ № 18-4635-000208/19.08.2018 год., заедно с преписката към нея.

 

 

 

Съдът по доказателствата и доказателсвеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх.№ 10156/12.09.2018г. административна преписка, касаеща ЗППАМ №18-4635-000207, както и постъпилите с вх. № 12280/07.11.2018 год. писмени доказателства, по описа, изпратени от ВПД Началник РУ-Приморско при ОДМВР гр. Бургас.

Относно направеното уточнение и доказателствено искане от адв. Г., съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

 

За събирането на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  10.01.2019 г. от 15:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: