ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На единадесети октомври                            две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2657  по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  ЕТ“ ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р Д.И.“, редовно  призован, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р Д.Б. –МЦ МЕДИКАСИСТ“ЕООД- нередовно призована- не се представлява.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба входящ № 10713/10.10.2017 година, подадена от жалбоподателят EТ“Индивидуална практика за първична медицинска помощ д-р Д.И.“, с която заявява, че оттегля депозираната жалба и прави искане за прекратяване на производството по делото.

         

Съдът като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящият намира така депозираното заявление за допустимо и основателно по следните съображения:

          Съгласно чл.155, ал.1 от АПК при всяко положение на делото оспорващия може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или частично. В конкретният случай е налице писмена молба от оспорващия, с която същия заявява, че оттегля жалбата си.

На основание чл.159, т. 8 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него. Във връзка с това, сезиращата съда жалба на жалбоподателят EТ“Индивидуална практика за първична медицинска помощ д-р Д.И.“ следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.8 от АПК, Административен съд гр. Бургас, трети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на жалбоподателят EТ“Индивидуална практика за първична медицинска помощ д-р Д.И., представлявано от Д.Г.Ж.-И. с ЕИК 147155001, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Патриарх Евтимий“ №98, ет.3 против Заповед №1754/31.08.2017 година на Кмета на Община Несебър            

Прекратява производството по административно дело № 2657/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от  получаване на съобщението за постановяването му.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14:35  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: