ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

2370

 

 03.10.2018 г., гр.Бургас

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на трети октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 2654 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба вх. № 0461/22.03.2018 г. на Т.С.К., ЕГН: **********,***, с посочване „евентуално до Районен съд“, като в петитума на жалбата е посочено, че се иска от „Компетентните общински служители да отменят обжалваната санкция „скоба“, в размер на 25 лева и съпътстващите я актове, а „В случай на отказ, жалбата да бъде изпратена по компетентност на Районен съд – Бургас.“

На 14.06.2018 год., ОП „Транспорт“ при Община Бургас са препратили жалбата до Районен съд Бургас и са поискали да се образува производство.

С Молба от 09.07.2018 год., във връзка с образувано пред РС- Бургас НАХД № 2706/2018 год. по описа на съда, процесуален представител на К. е направил уточнения, във връзка с указания на съда, като е поискал „Да бъдат отменени обжалваните административни актове“ и да им бъде „възстановена неправомерно платената сума от 25 лева“.

С Протоколно Определение от 03.09.2018 год. РС – Бургас е прекратил производството по НАХД № 2706/2018 год. по описа на съда и е изпратил делото на Административен съд Бургас.

С писмо вх. № 10897/02.10.2018 год. юр.к Димитров при Община Бургас е посочил, че жалбата е изпратена на РС-Бургас, тъй като в нея се съдържа такова искане. Относно първото искане – за отмяна на мярката, не е посочено да е извършено такова произнасяне, нито е приложено копие на такъв акт. Единствено е посочено, че по искането за отмяна на мярката, същата не е отменена.

Съдът, като прецени събраните доказателства, намира за установени следното:

На 19.03.2018 г. по отношение на лек автомобил „Рено“, с рег. № А 5501 МХ е била наложена принудителна административна мярка (ПАМ) – техническо средство за принудително задържане на ППС “Скоба”.

На 22.03.2018 год. с жалба вх. № 0461/22.03.2018 г., адресирана до Община Бургас, Т.С.К., ЕГН: ********** е поискала „Компетентните общински служби да отменят обжалваната санкция „СКОБА“ в размер на 25.00 лева и съпътстващите я актове, а в случай на отказ, жалбата да бъде изпратена по компетентност до Районен съд Бургас.“

На 14.06.2018 год., ОП „Транспорт“ при Община Бургас са препратили молбата до Районен съд Бургас и са поискали да се образува производство.

Въз основа на тази фактическа обстановка, от правна страна съдът намира, че спорът не му е подведомствен по следните съображения:

Според чл. 126 от АПК съдебните административни производства започват по искане на заинтересованите страни. Цитираната разпоредба установява принципа на диспозитивното начало в административния процес – защитата срещу административните актове е обусловена от изрично изразена от лицето, легитимирано да я търси, воля да сезира съда.

В случая подателят на жалбата е упражнил право на оспорване по административен ред, като изрично е подал жалба с вх. № 0461/22.03.2018 г. против наложената ПАМ „Скоба“, адресирана до Община Бургас, в чиято структура, по силата на чл. 93, ал. 1 от АПК е непосредствено по-горестоящият административен орган, на органа издател на акта. Обжалваният акт не е изключен от обхвата на оспорването по административен ред, предвиден в чл. 82 от АПК. С оглед на това съдът намира, че след като решението подлежи на оспорване по административен ред /чл. 81, ал. 1 от АПК/ и жалбата е адресирана до административен орган, съдът не е надлежно сезиран по указания в чл. 126 АПК ред, поради което спорът не му е подведомствен. Нещо повече в самата жалба, с която е сезиран административния орган, е посочено, че се иска същата да бъде изпратена, по компетентност на РС-Бургас, в случай на отказ. Т.е. жалбоподателят е избрал да упражни правото си на обжалване по административен ред. Ирелевантно в случая е какво би било произнасянето на горестоящия административния орган, тъй като такова не е налице и той не е спазил реда по чл. 97 от АПК.

Подведомствеността е процесуална предпоставка от категорията на абсолютните. Съдът е длъжен да следи за нея служебно, изхождайки от твърдяните в жалбата белези на спорното право и формулираното от страната искане. С оглед естеството на обжалвания акт и правилото на чл. 81, ал. 1 от АПК компетентен да се произнесе по жалбата е горестоящият на издателя административен орган, комуто следва да се изпрати преписката. Предметът на жалбата се определя от жалбоподателя и съдът е обвързан от него, като е длъжен да се произнесе по искането за правна защита и съдействие, с което е сезиран, без да тълкува и променя волята на страната, като по този начин подменя предприетия от нея способ за правна защита. В този смисъл е и практиката на Върховния административен съд - Определение № 7749 от 31.05.2012 г. на ВАС по адм. д. № 6877/2012 г., VII отделение.

Поради това, съдът счита, че образуваният пред него спор не му е подведомствен, а следва да бъде разгледан и решен от компетентния горестоящия административния орган в Община Бургас. С оглед изложеното и на основание чл. 130, ал. 4 от АПК, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, производството по делото да се прекрати, а преписката да се изпрати по компетентност на Кмета на Община Бургас, за произнасяне по жалбата по реда на чл. 97 от АПК.

По изложените съображения и на основание чл. 130, ал. 4 от АПК, Административен съд – Бургас, ХVІІІ-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Т.С.К., ЕГН: **********,***.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2654 по описа за 2018 г. на Административен съд – Бургас.

 

ИЗПРАЩА преписката по компетентност на Кмета на Община Бургас, за произнасяне от горестоящия административния орган.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд  в 7-дневен срок от съобщаването му

 

 

                                                                   СЪДИЯ: