ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,18.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осемнадесети октомври                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Деян Петров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2654 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Г.И.С., редовно уведомен, не се явява. За него - адв.С., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Регионална Дирекция по горите - Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., представя днес пълномощно.

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Петров.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

         Производството е образувано по искова молба на Г.И.С. срещу Регионална дирекция по горите гр.Бургас за обезщетение в размер на 150 (сто и петдесет) лева, представляващи имуществена вреда, вследствие на издаденото срещу него наказателно постановление (отменено с Решение № 565/15.04.2016г.  по НАХД № 6075/2015г. на Районен съд гр.Бургас, влязло в сила на 05.05.2016г.)

 

Дава възможност на страните да изразят становище по исковата молба и направят доказателствени искания.

 

         Адв.С.: Поддържам исковата молба. Моля да се приеме ведно с представените към нея писмени доказателства.

Главницата е платена, но отмененото наказателно постановление е от месец май 2016г. и законна лихва е в размер на 30лв, която сме поискали с молба.

         Спорът ни е относно разноските по това производство. За тези  разноски представям списък съобразно нормата по ГПК и държа да ги присъдите.

 

Юрисконсулт М.: Регионалните дирекции по горите са юридически лица съгласно чл.158, ал.2 от Закона за горите и могат да бъдат валиден ответник по смисъла на ЗОДОВ.

Не оспорваме допустимостта на иска.

         Не оспорваме иска в частта главница, както лихвите - мораторна и законова, съответно при отмяна на наказателното постановление. Платили сме към настоящия момент главницата и ще представя писмени доказателства за това.

Считаме, че пред настоящата инстанция не дължим разноски. Ще изложа аргументите си по същество.

         Представям доказателство за плащането, което е извършено по посочената сметка на адвокатското съдружие.

 

Адв.С.: Не оспорвам това, че на 16.10.2017г.  главницата по иска в размер на 150 лева е платена. 

Но ние претендираме лихвите, както и разноските направени за завеждането на това производство.

         Заявявам, че оттеглям искането за главницата.

Като единствената ни претенция е за присъждане на лихва върху 150лв. от датата на отмяната на наказателното постановление, която е 01.05.2016г. до окончателното изплащане, както и разноските по делото.

 

Юрисконсулт М.: За лихвата не споря, споря само за разноските в настоящата инстанция.

 

         Адв.С.:  Оттеглям искането на основание чл.214 от ГПК за присъждане на главница съобразно предявената искова молба и моля същата да се счита за предявена за заплащане само за лихва върху сумата от 150лв., считано от 01.05.2016г. до датата на направеното плащане, която сега е в размер на 22.25лв, за което представям справка за изчисляване на законната лихва върху 150 лева.

Претендираме присъждане на разноските с оглед обстоятелството, че всички плащания и предприетите действия са такива след завеждане на настоящия иск и след заплащане от доверителя ми на възнаграждение по сключения договор за процесуално представителство в настоящата инстанция.

 

Юрисконсулт М.: Не възразявам да се приемат представените доказателства.

         Категорично оспорваме исковата молба в частта за присъждане на разноски за настоящата инстанция.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам възражения да се приемат представените писмени доказателства и документите представени с исковата молба, както и тези, представени в днешно съдебно заседание и приложеното АНД.

        

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства и административната преписка.

 

ПРИЛАГА НАХД № 6075/2015г. по описа на Районен съд гр.Бургас към настоящото административно дело

 

Адв.С.: Не възразявам да ни се даде възможност да постигнем спогодба с ответника.

Юрисконсулт М.: Също не възразявам.

ПРОКУРОРЪТ: Да се предостави възможност на страните да постигнат спогодба.

 

Съдът като съобрази изявленията на пълномощниците в днешно съдебно заседание, че има възможност да се договорят и постигнат спогодба и приключване на делото с такава

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на страните да постигнат спогодба.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.11.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.26 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: