ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 15.11.                                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                               VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети ноември                           две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2653 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

За ищеца Г.И.С. - редовно уведомен, се явява адв. С. - представя пълномощно.

          За ответника - Регионална дирекция по горите - Бургас - редовно уведомен, се явява юк. М. - представя пълномощно.

          За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът докладва постъпилите като доказателство административно наказателно дело № 353/2017 г. по описа на Районен съд - Бургас и касационно административно наказателно дело № 1311/2017 г по описа на Административен съд - Бургас.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА исковата молба на Г.И.С. ***  против Регионална дирекция по горите/РДГ/ - Бургас за присъждане на обезщетение в размер на 100.00 лв., представляващи имуществени вреди, изразяващи се в изплащане на адвокатско възнаграждение, ведно с законната лихва от датата на отмяна на НП до окончателното изплащане на сумата, настъпили в резултат на отменено като незаконосъобразно с решение № 1332/13.07.2017 г., постановено по касационно административно наказателно дело № 1311/2017 г. по описа на Административен съд- Бургас, наказателно постановление /НП/ № 1105/20.12.2016 г. на директора на Регионална дирекция по горите гр. Бургас, както и направените по настоящето дело разноски.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в производството е съобразно нормата на чл. 154 ГПК.

 

Адв. С.: Поддържамe исковата молба. Правя уточнение относно претендираната от нас законна лихва. Моля уточнението да е в следния смисъл, а именно искът да се счита предявен в тази си част от момента на влизане в сила на решението, с което е отменено като незаконосъобразно НП, описано в исковата молба. Представям и моля да приемете разпечатка от сметката на адвокатското дружество, в която е отразено кога са постъпили заплатената главница и лихва. Моля да се приемат представените с исковата молба писмени доказателства, както и всички представени до момента доказателства. Други доказателства няма да сочим. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юк. М.:  Не оспорваме исковата молба в частта, в която се претендира адвокатски хонорар, заплатен по обжалваното НП, както и дължимата лихва. Представям разпечатка от интернет, че сме превели главницата и лихвата. Оспорваме иска в частта, в която се иска адвокатско възнаграждение по настоящето дело по ЗОДОВ пред настоящата инстанция. В хода по същество ще изразя аргументите ми относно това оспорване. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима. Да се приемат всички документи, постъпили като доказателство по делото, както и днес представените такива. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

реплика на Адв. С.: Не оспорвам обстоятелството, че към настоящия момент с два превода - съответно на 16.10.2017 г. е заплатена главницата и на 03.11.2017г. е заплатена лихвата, видно от представената разпечатка от сметката на адвокатското дружество.

 

дуплика на Юк. М.: Не оспорваме заявеното от процесуалния представител на ищеца. Моля да бъде приета представената разпечатка от сметката на адвокатското дружество, както и не оспорваме твърдението, че на заявените от адв. С. дати са постъпили сумите.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с исковата молба доказателства, административно наказателно дело № 353/2017 г. по описа на Районен съд - Бургас и касационно административно наказателно дело № 1311/2017 г. по описа на Административен съд - Бургас.

Приема представените в днешно съдебно заседание доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

адв. С.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите иска така, както е предявен, като имате предвид наличието на признание от ответната страна чрез изпълнение на задължението и не оспорване на дължимите суми по заведеното административно дело. Изложеното от фактическа и правна страна не се оспорва и е доказано в представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства. Единственият спорен въпрос е относно дължимостта на разноските по настоящето производство. С оглед направените плащания преди влизане в сила на решение по настоящето дело считам, че съда следва да разглежда настоящия спор в светлината на неуредените случаи на гпк относно кой следва да понесе разноските в производство, при което е налице признание и предварително изпълнение в течение на висящо дело и какъв е редът на погасяване на задълженията, претендирани с исковата молба. Редът за погасяване на задълженията според правилата на гпк се покриват първо разноски, лихви и след това главницата.  От получения отговор  по отправената от нас на 26.07.2017 г. покана до РДГ гр. Бургас за доброволно изпълнение на задължението, предмет на иска, не може да се установи момента, в който задължението ще бъде изпълнено или би било изпълнено от ответника, поради което и доверителят ми след близо два месеца е завел исковата си молба. Смятам, че това е достатъчно основание за присъждане на разноски в настоящето производство понеже такива са направени преди изпълнение на задължението. Видно от представените по настоящето дело договор за правна защита и съдействие ведно с пълномощно същите са от дата 11.10.2017 г., а най-ранното направено плащане от страна на ответника е на 16.10.2017 г., т.е. при вече образувано административно дело, поради което считам, че ответната страна съобразно поредността на плащанията и изпълнението на задълженията следва да понесе отговорност за настоящето производство и за разноските по него. Съгласно Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения минималният хонорар в настоящето производство е в размер на 300.00 лв. Представям списък на разноските с включен адвокатски хонорар и държавна такса в размер на 10.97 лв. ведно с фактурата, издадена на 11.10.2017 г., вносна бележка за внесена държавна такса и платежното нареждане от банката за изплащане на адвокатския хонорар. Моля да ни бъдат присъдени разноските по настоящето дело в общ размер на 310.97 лв.

 

Юк. М.: Не оспорваме всички факти, изложени подробно и хронологично от процесуалния представител на ищеца. Моля при постановяване на решението Ви в частта относно разноски да имате предвид следното: на първо място разпоредбата на чл.78, ал. 2 гпк, съгласно която разноски не се дължат от ответника, ако не е дал повод за завеждане на настоящето дело. В случая РДГ - Бургас след получаване на поканата за доброволно изплащане на сумите е предприела необходимите законови действия за изискване на същите от първостепенния разпоредител с кредити чрез второстепенния. Отговорено е и на жалбоподателя в този смисъл. Относно твърдението, че не е посочен срок  кога ще бъде извършено самото плащане заявявам, че няма как третостепенен разпоредител с кредити да определи сам срок за извършване на някакво плащане след като той само изисква от по-горе степенните разпоредители и същите се превеждат едва след постъпването им. В подкрепа на изложеното моля да вземете предвид и факта, че съгласно гпк срещу държавни учреждения, каквото е РДГ - Бургас по Закона за горите не може да се налага принудително изпълнение,  а дължимите суми се залагат като разход за последваща година. Считам, че рдг- Бургас не само, че предварително е изискала тези суми, а не в края на годината, както го изисква ГПК и по този начин с действията си безспорно не е дала повод за завеждане на настоящето дело, с оглед на което считам, че не се дължат разноски в частта пред настоящата инстанция.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е основателна и доказана по основанията в нея. Изплатеният адвокатски хонорар в размер на 100,00 лв. отговаря на фактическата и правна сложност на административното дело, по което е отменено НП. В този смисъл е Тълкувателно решение № 1 от 2017 г. Към настоящия момент видно от представените доказателства сумата е изплатена ведно с лихвите. Що се касае до претендирания адвокатски хонорар по настоящето дело предоставям на съда.

Реплика на Адв. С.: Във връзка с изявлението от процесуалния представител на ответника относно обстоятелството, че същият представлява бюджетно учреждение и сумите за принудително изпълнение следва да се заявят в предходната за следващата година за бюджета му искам да направя едно уточнение. В настоящето производство не се интересува законът, от апк, както и зодов дали учреждението, срещу което се води иска, е бюджетно или не е предвид на обстоятелството, че се касае за отговорност на държавата, като абсолютно всички тези учреждения са бюджетни и няма някакво ограничение относно обстоятелството дали със самото изявление, в което казваш - „да, аз дължа пари” представлява основание да не завеждаш дело, защото в това изявление то е неопределено по срок като начин на изпълнение. Поради това и принудителното му осъществяване чрез завеждане на иск представлява нормално развитие на обстоятелствата съгласно чл. 203 и следващите от АПК, който предвижда обезщетение за незаконосъобразни административни актове. Всички производства  по ЗОДОВ са срещу държавни органи, така както е изявлението, че дължиш без да можеш да вземеш и да се разпоредиш с това вземане прави изискуемостта му и възможността да го претендиращ принудително  пред съда нормална и обичайна практика по реда на зодов и гпк за неуредените случаи.

дуплика на Юк. М.: Както казах в гпк единствените възможни действия при дължимост на суми що касае бюджетни учреждения са същите да бъдат заявени на по-горе степенния разпоредител с кредити и съответно предвидени като разход през следващата година. В конкретния случай не е изчакан края на годината, въз основа на поканата своевременно са заявени сумите от по-горе степенния разпоредител, поради което считам, че попадаме под хипотезата на чл. 78, ал.2 гпк, тъй като сме предприели единствените и възможни законови действия за изплащане на сумата.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: