ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 20.11.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесети  ноември                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2652 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ  Г.И.С.,  редовно и своевременно призован, не се явява. За него се явява процесуален представител адв.С.,  надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща за представител ю.к.М., надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС са явява прокурора Ч.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.М.:Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРА Ч.  : Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

           На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по искова молба от Г.И.С., ЕГН ********** ***, чрез адвокат М.С.С. против РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – гр.Бургас с искане ответникът да бъде осъден да заплати сумата от 300.00 лева, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от незаконосъобразно Наказателно постановление № 1106/20.12.2016г. на директора на РДГ – гр.Бургас, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на отмяна на НП до окончателното плащане на задължението за обезщетение.  

Указва на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

                АДВ.С.: Поддържам исковата молба. Нямам възражение по доклада. Нямам за сега други искания, но съобразно становището на ответната страна ще взема допълнително.

Ю.К.М.: Оспорвам исковата молба, в частта с която се иска заплащане на адвокатски хонорар. Оспорваме исковата молба в частта само за разноските за тази инстанция. Извършили сме плащане на главницата и лихвата и тези плащания са извършени след образуване на делото. Ще представя писмени доказателства за това. Представям два броя платежни нареждания  за заплатени 300 лева главница и  заплатена лихва.

ПРОКУРОР Ч.: Исковата молба е процесуално допустима. Да се приложат писмените доказателства, както и тези представени в днешното съдебно заседание. Предвид факта, че изискуемата  претенция е заплатена считам, че е налице прекратително основание  предвид  безпредметността на иска. Фактът, че те са извършени преди, същите са относими и по същество следва да бъдат признати в минимален размер по наредбата.

Съдът  намира, че представените в днешното съдебно заседание по делото писмени доказателства от процесуалния представител на ответната  страна са относими към спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото два броя бюджетни платежни нареждания с наредител РДГ-Бургас, по сметката  на Адвокатско съдружение „***“ по клиентска сметка.

АДВ.С.: Представям извлечение от банковата сметка на  адвокатско съдружие „****“, от което се виждат датите на постъпване на вноските и моля да бъдат приети.

Ю.К.М.: Не възразявам да бъде прието.

ПРОКУРОР Ч.: Не възразявам да бъде прието.

Съдът  намира, че представеното  в днешното съдебно заседание по делото препис-извлечение от банкова сметка *** „****“ от процесуалния представител на ищеца е относимо към спора, поради което

                   О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представеното извлечение от банковата сметка на адвокатско съдружие „****“.

СТРАНИТЕ:  Нямаме други искания по  доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.С.: Относно направените плащания, аз съм съгласен да оттегля исковата молба, относно искане за заплащане на обезщетение предвид направеното плащане. Оттеглям исковата претенция в частта за  заплащане на сумата от 300.00/триста/ лева представляващи  обезщетение за имуществени вреди  и законната лихва от датата на отмяна на НП, като Ви моля да се произнесете само относно разноските, дължими и направени за настоящето съдебно производство. По същество за тези разноски ще Ви моля, като представям списък на тези разноски с копие на договора, направените плащания по банков път и издадена фактура. В тази връзка Ви моля да имате предвид обстоятелството, че тези случаи не са уредени от закона. Производството  е  образувано след изпратена покана до РДГ-Бургас, тази покана е от месец  юли,  в нея  изрично сме дали срок за доброволно плащане на тези задължения. След близо два месеца сме завели и настоящия иск за осъждане на ответника,  като плащанията  направени по настоящето дело са извършени след сключване на договора ни с ищеца, след издаване на фактура за дължимата сума и след образуване на настоящето производство. Предвид  обстоятелството, че исковате по тази глава се разглеждат по чл.203 и сл. от АПК и за неуредените случаи се прилага ЗОДОВ и правилата по него, за неуредените и там случаи се прилага и ГПК. Въпросът за дължимостта на разноските следва да се разглежда по чл.78 на същия. Това е единствеата правна регламентация за недължимост на разноски направени в съдебно производство. Законът  предвижда ако ответника с поведението си  не  е дал  повод за завеждане на делото и ако признае иска, разноските да  се възлагат на ищеца. Смятам,  че настоящият случай се различава поради изпращане на доброволна покана преди иска и в която се съдържат всички елементи на исковата молба. Моля да разгледате това плащане като такова, извършено след сторените разноски и постановите с решение, което може да е във вид на определение, с което да уважите разноските, като опишете, че сме оттеглили  иска за  главницата и лихвите. Ще взема  отношение  съобразно  становището на ответника.

Ю.К.М.: Изложената хронология от процесуалния представител на ищеца е достоверна. Не оспорваме тези факти, но следва да се приложи чл.78, ал.2 от ГПК предвид следното: След получаване на поканата за доброволно плащане от ищеца с наше писмо №3224/01.08.2017г. сме уведомили ищеца, че РДГ е треторазреден разпоредител с бюджетни средства, с бюджет, с който не се заложени разходи по ЗОДОВ. Към това писмо сме приложили и писмо от 28.07.2017 година, с което изискваме от второстепенния разпоридител Изпълнителна агенция по горите да се изплатят суми по подобни случаи. Считам, че РДГ Бургас е предприела необходимите действия за прилагане на разпоредбата на чл.78, ал. 2 от ГПК предвид на факта, че е предприело всички действия след получаване на поканата за доброволно изпълнение. Освен разпоредбата на чл.78, ал.2 ГПК следва да се има предвид  още едно разпоредбата на чл.519, ал.2 ГПК,  която попада  в глава Изпълнително производство и която указва в случая как трябва да процедират бюджетните разпоредители при дължимост на исковата претенция. С оглед тази разпоредбата считам, че попадаме в хипотезата на чл.78, ал.2 от ГПК,  ние сме предприели всички действия, признли сме дължимостта им. Моля да не се присъждат разноските в тази инстанция. Има решение на Административен съд град Бургас №1812/ 06.11.2017 година по адм.дело №2376/2017 година.

ПРОКУРОР Ч.: Поддържам изразеното становище, че е  налице прекратително основание. Във връзка с претенциите за адвокатското възнаграждение,  поддържам изложеното.

АДВ.С: Уважаеми административен съдия, във връзка с казаното от ответната страна за недължимост на тези разноски с цитиране на обстоятелството, че същия е бил признат не са налице основанията за адвокатското възнагреждение по делото моля, да се запознаете с писмата приложени по делото. В посоченият отговор на РДГ липсва точен момент на изпълнение на задължението предвид на обстоятелството, че се касае за общо задължение, което се признава от ответника за основателно. Делата по ЗОДОВ са срещу бюджетни учреждения. Предвид обстоятелството, че РДГ са такива, не знам дали могат да признават искове срещу държавата, дали има такова качество и права. Вън от горното, исковете за бюджетни средства нямат връзка с изплащане и претенция за изплащане на кредит, ако няма такива правомощия. В конкретният  случай липсва признание по размера на иска,  второ  липсва признание по размера на лихвата, трето не са налице правомощия за признание на тикива вземания и четвърто  – в целия този кузас не би следвало да се прилага чл.519, тъй  като това касае принудително изпълнение, което няма никаква връзка с уважаване на претенцията по ЗОДОВ. Бюджетните организации,  когато се касае по исковете по ЗОДОВ -  те се субституент на държавата, като ответника  и изключва възможността за доброволно  признаване и изплащане на задълженията. Моля да уважите претенцията, така както е заявено. Относно  възможността следва да се представят доказателства дали или,  а такива не са представени към датата на  искането дали е бил налице кредит в РДГ, дали са имали свободни средства или са нямали, изпращането на писмото не е доказателство  дали са имали  средства. Не са представили документи за изплащане от висшестояща организация.

Ю.К.М.: Не споделям казанато от процесуалният представител това противоречи на писмените доказателства. Цитираният  абзац от писмо с изх.№ 04-05-425/  28.07.2017година е с оглед бъдещо завеждане на дела по ЗОДОВ и с предстоящето им изплащане Ви молим да бъде увеличен бюджета с 10 000 лева. Няма как през тази година да сме предвидили  средства, тъй като  тълкувателното решетние  е от февруари , а  бюджета се определя в началато м. януари. Оносно това дали можем да признаем искове, няма логика макар органа да е държавен да не може да признава искове. Относно  разпоредбата на чл.519 ал. 2 ГПК, тя е единставена която се среща в законодателството как може и следва да се прецени бюджета когато органът дължи суми.  Тази разпоредба ни вкарва в хопотезата на чл.78, ал.2 от ГПК.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: