РЕШЕНИЕ

 

     1986                          7 ноември 2018г.              град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,   ІII-ти състав,

в публично заседание на двадесет и четвърти октомври 2018г.,  в следния състав:

 

                                                                         Съдия:  ЧАВДАР ДИМИТРОВ                                       

Секретар: И. Ламбова

Прокурор: …………………….

 

Като разгледа адм. дело № 2651 по описа за 2018 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 145, ал.1 и ал.2, т.1 от АПК.

 

Образувано е по жалба на З.П.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** срещу отказ за извършване на административна услуга – издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес, №94-01-11700/3/17.08/.2018г. на главния секретар на Община Бургас.

Наведени са доводи за незаконосъобразност на обжалвания административен акт. Жалбоподателят сочи, че е собственик на жилище в сграда с административен адрес гр. Бургас, к-с Славейков, бл.62, вх.1, ет.5. Обяснява, че в н.а. №109, том.Х, дело 6075/98г. жилището е описано под номер три на съответния етаж пет, но от години административният адрес регистриран за него в община Бургас е бил №15. Счита, че без правно основание и уведомление дл. лица при Община Бургас са изменили последователността на изброяване, като са определили №15 за жилището срещу това на жалбоподателя, а за нея са определили №13. Отправено е искане за отмяната на обжалвания отказ и изпращане преписката на компетентния административен орган, за произнасяне. Претендират за присъждане на всички сторени съдебно – деловодни разноски.

Ответната страна Главен секретар на Община Бургас, редовно призован не взема участие в производството, представлява се от юрисконсулт.

Административният съд, след като се запозна с твърденията, изложени в жалбата, като обсъди и анализира събраните по делото доказателства и при спазване разпоредбата на чл. 168 от АПК, прие за установено следното:

От жалбоподателят е било отправено искане вх.№ 94-01-11700/04.04.2018г., за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес.

Съгласно н.а№109, том.Х, дело 6075/98г., жалбоподателят е придобила правото на собственост върху недвижим имот с административен адрес гр. Бургас, к-с Славейков, бл.62, вх.1, ет.5, ап.3. Видно от лична карта на жалбоподателя №105983742, издадена на 08.10.2001г., валиднa до 08.10.2011г., както и от безсрочна лична карта на нейния праводател по н.а. и майка Дамяна Стоянова П., издаденa на 08.10.2001г., безсрочнa, както и от съобщения за дължими местни данъци и такси към Община Бургас и не на последно място от Удостоверение за идентичност на административен адрес изх. №91-00-10/26.08.2011г. се установява, че през периода 2001-2011г. като административен адрес на същия жилищен обект е бил считан следния: гр. Бургас, к-с Славейков, бл.62, вх.1, ет.5, ап.15.

Видно от Заповед №КД-14-02-1993/15.11.2011г. на началника на СГКК Бургас, постановена по образувано със заявление вх.№94-19465 от 16.08.2011г. на З.П.Т. и Решение за поправка на същата заповед с № 94-19465-РД-20-02-3/20.01.2012г. е било проведено производство по реда на чл.54, ал.1 от ЗКИР за изменение на КК и КР поради грешка, изразяваща се в това, че на СОС на жалбоподателя е предоставен идентификатор 07079.602.345.1.15, вместо 07079.602.345.1.13, а на СОС, собственост на В.Маврова реципрочно вместо  07079.602.345.1.15, получила 07079.602.345.1.13. Видно от приложени към същата заповед справки двете страни са „разменили“ идентификаторите на притежаваните СОС, но са запазили предходните си адреси, като в самата справка за идентификатор 07079.602.345.1.13 е посочен  гр. Бургас, к-с Славейков, бл.62, вх.1, ет.5, ап.15. Този адрес е бил запазен и през 2012г. когато е цитиран от общината при ответния орган в приходна квитанция от 05.03.2012г. (л.29). Въпреки това на 07.02.2012г. началникът на отдел ГРАО издал Удостоверение изх.№ 94-Н-63/1/07.02.2012г. на Н.Маврова за идентичност на адрес, в което удостоверила идентичността на административния адрес на СОС гр. Бургас, к-с Славейков, бл.62, вх.1, ет.5, ап.1 със спорния гр. Бургас, к-с Славейков, бл.62, вх.1, ет.5, ап.15, като е посочила, че същият фигурирал като такъв в личните документи на лицето, в класификатора на адресите на Община Бургас, ЛБД и електронният регистър на населението НБД „Население“ към 07.02.2012г.

По делото е бил разпитан в качеството на свидетел Ж.С.И., роден през 1964г. – съсед на жалбоподателя Т., който обяснява, че от построяване на сградата през 1976г. административните адреси във входа на жилищния блок не са променяни. Същите противно на правилата и логиката започвали с броене отдясно наляво, вместо отляво на дясно, като обяснява, че и към настоящия момент са запазени и не са били уведомявани от страна на Община бургас за промяна на реда и начина на индивидуализиране на отделните жилища.

С оглед установеното от фактическа страна, съдът прави следните правни изводи:    

Жалбата е депозирана в законоустановения срок (по чл.140 АПК) и форма, от страна с надлежна процесуална легитимация, поради което е процесуално допустима, разгледана по същество е основателна.

Предмет на обжалване е изричен отказ да се издаде индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 ал.2 от АПК, респ. да се извърши услуга по издаване на удостоверение за констатиране на вече възникнали права и задължения – удостоверяване автентичност на адрес.

Искането за издаване на удостоверение за автентичност на административен адрес на самостоятелен обект в сграда е направено от лице с правен интерес за това, легитимиращо се като собственик на жилище в посочената сграда.

От съществено значение на първо място е това да бъде намерен отговор на въпроса, дали искането е направено пред компетентен да се произнесе адм. орган – кмета на съответната община, респ. упълномощено от него дл. лице или това е началникът на СГКК Бургас, на когото е вменено задължение по поддръжка на КК и КР в актуално състояние.

Не се спори между страните, че за процесния имот е одобрена кадастрална карта. Съгласно чл.27, ал.1, т.1  от ЗКИР, основни кадастрални данни  за поземлен имот са: „идентификатор; граници, определени с геодезическите координати на определящите ги точки; площ; трайно предназначение; начин на трайно ползване; адрес. По смисъла на §1, т.10 от ДР на ЗКИР, "адрес на недвижим имот" е описанието на неговото местонахождение, което се състои задължително от името на областта, общината и населеното място или селищното образувание и включва наименование на улица, съответно площад или булевард, жилищен комплекс, квартал, номер, вход, етаж, самостоятелен обект в сграда, а за недвижими имоти в земеделски земи, гори и земи от горския фонд - съответно наименование на местността.

Създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър е нормативно регламентирано в Закон за кадастъра и имотния регистър. Кадастърът според чл.2 от ЗКИР е съвкупността от основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България набирани, представяни, поддържани в актуално състояние и съхранявани по установен от ЗКИР ред.  Кадастърът обхваща и данни за правото на собственост върху недвижимите имоти;  данни за другите вещни права върху недвижимите имоти; данни за държавните граници, границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение; данни за зони на ограничения върху поземлените имоти. Тези цитирани данни  се нанасят върху кадастрална карта и се записват в кадастрални регистри. Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти и в него се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, възбраните и ипотеките върху тях, както и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които закон предвижда вписване.

Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри се осъществява чрез издаване на заповед на изпълнителния директор на Агенцията по Геодезия, картография и кадастър, която съгласно чл.35 от ЗКИР съдържа наименованието и границите на района, за който ще се изработят кадастрална карта и кадастрални регистри, правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри, и графика за извършването на тази дейност. Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, кадастрални планове, приложени подробни градоустройствени планове, приложени подробни устройствени планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за устройство на територията, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, имат характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл. 31;  са набрани чрез геодезически измервания и изчисления;се съдържат в одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри или в кадастрални планове, одобрени по реда на § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Данните за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, се набират от регистрите към картите и плановете; представените актове по чл. 38, ал. 1, т. 3; регистрите на общинската и държавната собственост; регистрите на органите по приходите към общинските администрации; регистър на населениетонационална база данни "Население";  службите по вписванията.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като се изменят при установяване на:  изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри; непълноти или грешки; явна фактическа грешка. Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 1 се извършват от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота,  въз основа на заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа на служебно постъпила информация от ведомство или община.

От горната цитирана регламентация в ЗКИР  за съда се налага извод, че създаването на кадастрална карта и поддържането й в актуално състояние, в частност отразяването на промени в адреса на конкретен поземлен имот,  безспорно са от изключителна компетенция на съответната служба по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на съответния недвижим имот. Дейността обаче по създаване и поддържане в актуално състояние на КК и КР касае отразяване на автентични данни, съхранявани или създавани от съответния компетентен орган и съдържащи се вече в съответни документи- карти, планове, кадастрални планове, подробни градоустройствени планове,  регистри и други документи, изчерпателно изброени в закона. Съдържащите се в тези документи данни единствено механично се пренасят, отразяват  в КК и КР, която се създава, за да добие вид насъвкупностот основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България. По същия начин се процедира и при изменения на вече създадена КК, които се отразяват върху съществуващата, отново въз основа на данни, създадени от други органи, за да се поправи грешка, за да се допълни съществуваща непълнота, за де отрази извършена от друг орган промяна и т.н. Следователно, съответната СГКК е компетентна единствено да отрази в КК и КР вече извършена промяна на административния адрес на един имот, но не и на собствено основание да извърши промяна на административния адрес на сградата и поземления имот. Предвид изложеното, съдът счита, че искането за издаване на удостоверение за идентичност на адм. адрес правилно е било адресирано до общинската администрация в гр. Бургас, като видно от Заповед №1621/16.06.2016г. на Кмета на Община Бургас, същият е възложил на Гл. Секретар на общината да издава или отказва издаването на удостоверения и др. документи въз основа на регистъра на населението ….. От друга страна, видно от Заповед №2133/03.08.2018г. за периода 07.08.2018г. - 31.08.2018г.  функциите на секретар на Община Бургас, ведно с всички правомощия, вкл. и делегирани, са били възложени по заместване на З. Георгиева, поради което постановеният от нея отказ в качеството и на изпълняващ функциите на Секретар на Общината се явява валиден, като издаден от компетентен орган.

С Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 43 от 8.06.2012 г., изм. и доп., бр. 4 от 14.01.2014 г., в сила от 14.01.2014 г., изм., бр. 2 от 9.01.2015 г., в сила от 9.01.2015 г., доп., бр. 64 от 21.08.2015 г., в сила от 21.08.2015 г., изм. и доп., бр. 22 от 22.03.2016 г., в сила от 22.03.2016 г., са утвърдени  редът и начинът за създаване и поддържане на регистрите на актовете за гражданско състояние и на Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние;  редът и начинът за създаване и поддържане на регистъра на населението;  редът и начинът за формиране, даване и промяна на единен граждански номер (ЕГН) и създаването и поддържането на регистъра на единните граждански номера;  редът за предоставяне на достъп и на данни от регистрите на актовете за гражданско състояние, Националния електронен регистър на актове за гражданско състояние и регистъра на населението;  документите за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. С Наредбата изрично е регламентиран по чл.1, ал.1, т.3 и приложимостта на същата досежно  реда и начина за създаване и поддържане на националния класификатор на настоящите и постоянните адреси в Република България, както и  длъжностните лица, отговорни за поддържането на Единната система за гражданска регистрация и техните задължения. Това е сторено в глава V от Наредбата.

Съгласно разпоредбата на чл.121, Националният класификатор на настоящите и постоянните адреси, същият съдържа адресите в Република България, определени по реда на чл. 89, ал. 5 от Закона за гражданската регистрация за извършване на адресна регистрация, и се поддържа от главна дирекция "ГРАО" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството по данни, предоставени от общинските администрации.  Поддържането на националния класификатор на настоящите и постоянните адреси включва дейности по добавяне, заличаване и коригиране на адреси.  Националният класификатор на настоящите и постоянните адреси има следната структура: идентификационен код на населено място;  идентификационен код на локализационна единица;  номер на сграда;  вход на сграда (2 цифри или една буква и празна позиция);  район (за градовете с районно деление - 2 цифри);  избирателна секция (3 цифри). Кметът на общината определя адреси за включване в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси само когато в тях има жилищна сграда, общежитие, хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон и същите са годни за обитаване.

 Съгласно регламентацията на чл.122 от Наредбата, за поддържане на националния класификатор на настоящите и постоянните адреси се използват национални класификатори на населените места и на локализационните единици. Адресът в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси се състои от наименованието на областта, общината и населеното място, района (за градовете с районно деление), наименованието на локализационната единица, номер, вход. Според определението на чл.124 от Наредбата, локализационната единица е площад, булевард, улица, жилищен комплекс, квартал, местност и други.  В електронните лични регистрационни картони в адреса освен данните по ал. 1 се съдържат и данни за етаж, апартамент, дата на адресна регистрация. За лицата, адресно регистрирани в общежитие, хотел, мотел, почивен дом или друго място за подслон, в електронните лични регистрационни картони вместо апартамент се отразява номер на стая. Когато вписаният в електронния личен регистрационен картон постоянен и/или настоящ адрес не се съдържа в Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси (НКНПА), след данните за адреса се отразява индикация "извън НКНПА", с изключение на случаите, когато настоящият адрес е чужбина.

 Съгласно чл.125 от Наредбата, класификаторът на локализационните единици съдържа локализационните единици в населените места в Република България. Поддържането на класификатора на локализационните единици включва дейности по: създаване на нова локализационна единица; закриване на локализационна единица; промяна на наименование на локализационна единица. Актуализационният документ за поддържане на класификатора на локализационните единици е "Съобщение за корекции в класификатора на локализационните единици" съгласно приложение № 8. Актуализационният документ по ал. 3 се предоставя от общината/района на териториално звено "ГРАО" за отразяване в класификатора на локализационните единици.

Изрично е регламентирано  в чл.2 от Наредбата, че поддържането на Единната система за гражданска регистрация се осъществява от общинските администрации и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) и териториалните й звена. В чл.126 от Наредбата е разписано, че компетентните структури в общинската администрация, отговорни за териториално-селищното устройство, предоставят информация за адреса на всички новопостроени сгради на структурите за гражданска регистрация от същата общинска администрация. Информацията съдържа наименование на локализационна единица, номер и вход на сградата. Компетентните структури в общинската администрация, отговорни за териториално-селищното устройство, предоставят информация и за настъпилите промени в адресите (закриване/преномериране/откриване на адрес; откриване/сливане/разделяне на локализационна единица; при промяна на териториалния обхват на населено място, както и при закриване на населено място). Информацията съдържа: основание за промяната; наименование на локализационната единица, номер и вход на сградата/сградите преди промяната;  наименование на локализационната единица, номер и вход на сградата/сградите след промяната. При промяна в териториалния обхват на населено място или при неговото закриване освен информацията по ал. 2 се предоставя информация и за наименованието на населените места. Длъжностното лице въз основа на описаните документи изготвя предложение до кмета на общината за промени в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси. Кметът на общината въз основа на документите определя адресите на територията на общината, на които може да се извършва адресна регистрация.  В зависимост от настъпилите промени в националния класификатор на настоящите и постоянните адреси длъжностното лице незабавно изпраща до териториално звено "ГРАО" един от следните актуализационни документи: 1. "Съобщение за присъединяване, разделяне или закриване на населено място" съгласно приложение № 9, когато адресите от едно населено място преминават към друго населено място; 2. "Съобщение за разделяне и сливане на локализационна единица" съгласно приложение № 10, когато промяната в адресите е следствие от промяната в обхвата на локализационната единица; 3. "Съобщение за откриване, закриване и корекция на адрес" съгласно приложение № 11; 4. "Съобщение за преномериране на райони и секции" съгласно приложение № 12; 5. "Съобщение за преномериране на адреси и коригиране на грешен номер" съгласно приложение № 13. В легендата към приложение 11, относимо при корекция на адрес, се сдържат следните записи:  Начин на попълване на документа: В показателите: област, община, район (ако има) и населено място, се попълват данните на населеното място, за чиито адреси са настъпили промени. В "Основание за промяната" се попълват данните за издадената заповед  на кмета на общината и кратко описание на причината за промяна.  В "Дата на промяната" се попълва датата, от която промяната влиза в сила.  Попълва се името за всяка локализационна единица, като задължително се посочва прeд името дали се отнася за улица, булевард, площад, ЖК, местност и т.н.В лявата колона за всеки адрес се попълва: "откриване", "закриване" или "корекция", в зависимост от промяната за съответния адрес.  В колоната "№" се записват номерата на сградите. Ако сградата има входове, при "откриване" за всеки "вход" се попълва нов ред в бланката. Ако една сграда участва в промяната с всичките си входове, за нея се попълва един ред, като полето "вход" не се попълва. В колона "р-н" при "откриване" се попълва номерът на района за градовете, които са разделени на райони, при "корекция" се попълва само ако се променя. В колона "секция" при "откриване" се записва номерът на секцията, в която е включен адресът, при "корекция" се попълва само ако се променя.

Следователно, от всичко изложено, се налага извод, че промяната на административния адрес, на който се намира един имот, съставлява корекция на адрес на локализационна единица по смисъла на Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и е от изключителната компетентност на кмета на съответната община.

По делото не се установява от страна на жалбоподателя да е било отправяно искане за изменение на част от основните данни и по-конкретно за изменение на адреса на собствения й СОС, нито бе установено същата да е била уведомявана за инициирането на подобно производство, респ. за постановена заповед на кмета на община Бургас в този смисъл. Съдът изрично в о.с.з. е указал на процесуалния представител на жалбоподателя, че не сочи доказателства, нито прави твърдения за проведено такова производство, вследствие на което да е бил променен номерът на жилишето на жалбоподателя от №15 на №13. По делото не се представя и изричен акт на кмета на общината в този смисъл.

На следващо място, изложено следва да бъде и това, че позоваването на адм. орган на Наредби №РД-02-20-5 от 15.12.2016г. и №РД-02-20-3 от 29.09.2006г. е неправилно, доколкото същите касаят поддържането актуалното състояние на КК и КР, чиито данни са дериват (както бе обяснено по-горе) от други автентични източници и в този смисъл идеята е същите да следват и отразяват точно данните от първоизточника, при който както се установи промяна не е била надлежно реализирана. Това обстоятелство изрично е било подчертано от Началника на СГКК в негово писмо изх.№ 94-01-11700/2/ от 23.05.2018г., където (л.17) органът изрично и правилно е уведомил Директорът на Дирекция ГРН при Община Бургас за това че „идентификаторът на самостоятелен обект в сграда не определя неговия административен адрес“.

При така установените обстоятелства настоящият съдебен състав намира така постановеният отказ за неправилен и незаконосъобразен. Според събраните по делото доказателства налице са били всички предпоставки за снабдяване на заявителя с исканото удостоверение, поради което отказът да бъде сторено същото е незаконосъобразен. Доколкото предмета на оспорения пред настоящата съдебна инстанция административен акт не позволява тя да реши сама делото по същество, следва то да се изпрати като преписка на компетентния административен орган за решаване на въпроса по същество при съобразяване с мотивите на настоящия съдебен акт, с указания за произнасяне в сроковете по чл.57, ал.2 АПК.

Жалбоподателят е претендирала присъждане на сторените разноски в производството. Предвид изхода на спора и съобразно чл.143 ал.1 от АПК претенцията й за присъждане на платена държавна такса в общ размер на 10,00 лева и възнаграждение за адвокат в размер на 300 лева е основателно.

Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал.2, чл. 173, ал. 2 и чл. 143, ал.1 от АПК съдът

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразен отказ за извършване на административна услуга – издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес, №94-01-11700/3/17.08/.2018г. на главния секретар на Община Бургас.

ИЗПРАЩА делото като преписка на кмета на Община Бургас, респ. упълномощените дл. лица за произнасяне по компетентност, относно искане вх.№ 94-01-11700/04.04.25018г., за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес, съобразно мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА  Община Бургас да заплати на З.П.Т. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, разноски по делото в размер на 310 (триста и десет) лева.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването на страните, че същото е изготвено.

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: