ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 24.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети и четвърти октомври            две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2651по описа за 2018година

На именното повикване в 14:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.П.Т., редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща процесуален представител адв.К., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТСЕКРЕТАР НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, се представлява от ю.к.Ц., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Ц.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството е образувано по жалба от З.П.Т., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощник адв.К. против Отказ за издаване на удостоверение  с изх.№ 94-01-11700/3/17.08.2018 г. на Секретаря на Община Бургас, с който е отказано да бъде издадено удостоверение за идентичност на административен адрес.

Съдът докладва постъпилата административна преписка, както и допълнително служебно изискана заповед за възлагане на секретаря на Община Бургас да издава или откзава издаване  на удостоверения и др. документи въз основа на регистъра на населението, както и Заповед №2333/2018 година на Кмета на Община Бургас за заместване на главния секретар на общината, поради ползван платен годишен отпуск.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на жалбоподателя е да установи наличие на предпоставките за издаване на отказаното удостоверение, а именно наличие на предпоставките за отказаното удостоверение, включително обстоятелство, че същата е собственик на имот, означен с административен адрес, относно който се търси удостоверенението,  а в тежест на ответния орган е да докаже проведена процедура по промяна на административен адрес на посоченото жилище в случай, че такава е проведена.

АДВ.К.: Поддържам жалбата. Моля да приемете доказателствата представени с нея. Моля да бъде допуснат до разпит един свидетел, който водим и който ще даде показания относно фактическото положение на номерацията на апартаментите във входа. В случая апартаментите са номерирани от дясно на ляво, а не от ляво на дясно. Да каже фактическото положение и дали има други апартаменти с друга номерация.

Ю.К.Ц.: Моля, да се отхвърли  оспорването. Считам, че отказа е издаден законосъобразно, проучени са фактите и обстоятелстват по делото. Да се преме административната преписка. Моля  съда да приеме справка за лицето Николета И.а Маврова – издадена от Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” на Община Бургас и свидетелство за деклариран от нея на същия адрес. Представям удостоверение за идентичност на адреса на същото лице,  с което е удостоверено, че адреса по нотариален акт е идентичен с ап.15.

 

АДВ.К.: Становището ми е, че такова удостоверение ние имаме от 2011 година, кое е вярното, това е предмета на делото според мен.Да се приемат.

По доказателствата, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната преписка, както и така представените писмени доказателства като допустими и относими към предмета на спора.

 

Ю.К.Ц.: Ако е възможно да се упражни правомощието си по чл.162 АПК  за лицето Н. М., за което представям доказателства. Тя не е уведомена за акта и не е в течение с цялото административно производство. Решението  би засегнало нейните права и интереси.

 

АДВ.К.: В случая говорим само за промяна на един апартамент, не на входа, не на блока.Същите тези документи ги имаме от 1977 година, а самата община праща съобшения за данъци.

По повод направеното искане за коституиране на заинтересована страна в настоящето производство съдът намира същото за неоносвателно предвид обстоятелството, че макар да съществува спор между Н. М.а и З.Т. коя от тях обитава апартамент №15 от посочената сграда, целта на настоящето производство е да установи причините за отказа на секретаря на община Бургас да издаде удостоверение за идентичност на  адрес касаещ жилище собствено и обитавано от З.Т.. В тази връзка липсва правен интерес в полза на лице, необитаващо и непритежаващо вещни права върху посочения имот.

 

Ю.К.Ц.: Възразявам срещу разпита на свидетел. Считам, че законосъобразно са определени номерата на апартаментите, съобразно ръководството, от ляво на дясно.

 

Съдът намира, че  водения в днешното съдебно заседание свдетел  следва да бъде разпитан с оглед установяване на обстоятелството относно номерирането на всички жилища, находящи се на адрес: град Бургас, к-с „Славейков” бл.62, вх.1.

 

В тази връзка, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел водения от страна на жалбоподателя Ж. И., на когото снема самоличност, както следва:

 

Ж.С.И.: Роден на *** година,  ЕГН**********, българин, български гражданин, неосъждан, без родство с жалбоподателката. Съседи с жалбоподателката.

 

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Къде живеете и къде сте съседи?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Живея в град Бургас, к-с „Славейков”, бл.62 вх.1, ет.3 ап.десен, апартамент №7.

ВЪПРОС НА СЪДА: Как върви номерацията на апартаментите от първи до последния етаж?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Според мен на етаж върви от дясно на ляво.На първи етаж десния апартамент е с номер едно. Това са големи апартаменти на отчуждени от к-с Изгрев. Всички ние обитаваме десните апартаменти, те са най-големите. Те са номерирани като първи номера, средния е номер две,  а левия е номер три. На втория етаж десен е апартмен четири, средния епети, ляв е шести. Аз съм на третия етаж- от дясната страна е моя апартамент –номер седем, в средата е осми,  а отляво е девети. В същата последователност предполагам, че последователността е същата. По нотариален акт десните са първи на всеки етаж. Номерацията не е  обща за входа, а е по етаж като всеки десен апартамент е №1.На всеки етаж средните са №2 , а левите са №3.

ВЪПРОС НА СЪДА: З.Т. къде живее?

СВИДЕТЕЛЯТ И.:З. е на ет.5, ляв апартамент.

ВЪПРОС НА СЪДА: На петия десен познавате ли кой живее там?

СВЕДЕТЕЛЯТ И.: Николета живее там, по баща мисля, че е И.а.

ВЪПРОС НА СЪДА: Кога и били ли сте уведомени кога е станала тази промяна от номерация по етажа да се премине към номерация на входа?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: При нас няма промяна.Откакто сме влезли през 1976  година във всики служби и институции се водя в ап.№7.

ВЪПРОС НА СЪДА: На някой да е променян номера на апартамента през годините?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не, не съм се интересувал. Н сме променяли нищо.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: З.Т. в кой номер апартамент живее?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Старите пощенски кутии, които бяха преди санирането в самия вход, З. беше с №15, аз лично съм поправял бравата на кутията. От както са влезли е така. Пощенските кутии вече са отвън. Вървяха по вертикала до номер петнадесет.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Николета в кой апартамент живее?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Николета си спомням, че беше в ап.13 и  пощенска кутия №13 ползваше.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Във Вашия вход да се сменили номерата на апартаментите?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Никой не се е оплакал. Иам и продадени  апартаменти,  но подробности не знам.

ВЪПРОС НА Ю.К.Ц.: Във другите входове така ли вървят апартаментите?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Аз не мога да отговоря за това. Не съм обърнал внимание, аз съм специалист по топла вода. Аз съм бил в седми клас и откакто сме влезли до сега е така.В моя нотариален акт– там ни водят първи апартамент на етажа. Номерацията е от дясно на ляво.

ВЪПРОС НА Ю.К.Ц.: Промяната в номерацията от етажната собственост ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Като са се правели домови книги,  предполагам, че е имало стереотип на номерацията. Не сме правили общо  събрание.

АДВ.К.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Ц.: Аз също няма да соча други доказателства.

 

Съдът указва на процесуалния представител на ответния административен орган, че не сочи доказателства, че  е проведено производство за промяна на административния адрес.

 

Ю.К.Ц.:Намерих едно писмо, което е изпратено от общината до Агенцията по геодезия, картография и кадастър град Бургас,  в което  се казва, че променят номерацията, като вместо номер на апартамент №15 да се чете апартамент ляв.Представям заверено копие на писмото.

 

АДВ.К.: Считам, че настоящето уведомление, което  е представено в днешното съдебно заседание не сочи на извършване на производство за промяна на административен адрес а е само уведомяване на някакви направени. Да се приеме.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата намира, че същите са допустими и относими към предмета на спора

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  писмо № 94-00-26409/3/03.12.11 г.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът като счете, че фактическата обстановка по делото е изяснена,

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.К.: Уважаеми господин съдия, моля да уважите жалба по съображенията, които сме изложили подробно в нея, но моля при постановяване на решението да вземет под внимание следното: Приложили сме доказателства, от които е видно, че номерацията на въпросния вход на бл.62 в к-с „Славейков“ от построяването е вървяла от дясно на ляво. Това е видно от нотариалния акт,  който сме представили за собственост, където е посочено,  че става въпрос за апартамент, находящ се на пети етаж под №3, вх.1, бл.№62. Тези обстоятелства се потвърдиха и от разпита на сведетеля, в който неговия апартамент е бил под номер едно. По тази логика номера на апартамента на пети етаж е  номер 15 и винаги е бил такъв. В потвърждение сме приложили уведомлението от МДТ до доверителката ми за заплащане на дължимите общински вземания на процесния апартамент, който е за №15 и в общината знаят, че доверителката ми живее на номер 15  и тогава е била с този номер, нищо че в момента не го обитава. Приложили сме копие на  личн карта,  от която е видно, че към момента, в който  е живяла там е бил №15. Майката на доверителката ми продължава да бъде на №15 и тези адресни регистрации, видно от копията на личните карти доста преди извършване на  атакуваната корекция, която корекция не е ясно защо е извършена.  Приложил сме удостоверение от 2011 година, от което е видно, че общината е удостоверила идентичност на левия апартамент с ап.15. В следващата година обаче се издава друго  удостоверение и се казва, че това не е  вярно, но на база на какви доказателства,  в кориците няма доказателства от където да се направи извод, че номера на апартамента трябва да бъде променен на номер 13. Единственото нещо е кадастъра, кога са раздали номерата на самостоятелните обекти, първоначално са допуснали грешка и са записали, че самостоятелен обект с кадастрален номер 13 е собственост на Н. М., а самостоятелен обект с кадастрален номер 15 е собственост на Т.. В крайна сметка това не е така, защото по кадастралната скица доверителката ми е собственик на левия апаратмент и той трябва да е с цифри 13  заради това се прави извод, че номера на апартамента  вече на едната става 13, а на другата 15, защото  това им били кадастралните номера.  Но такава зависимост няма.  Имаше въпрос как са номерирани останалите входове. Аз съм в живял в бл 58, на и там номерацията вървеше за целия блок. Когато е строен блока, нотариалните актове, които са издавани от тях е видно, че номерацията е вървяла на етажи- първи етаж-1, 2 и 3, втори етаж-  1, 2 и 3и т.н.

 В момента имаме заварено положение, но то стои така в рамките на 40 години, в един момент се променя номерацията на два апартамента. Кой и защо го приема, на база на какви доказателства? В преписката няма едно доказателство, че се налага промяната.  Само едно писмо от кадастъра. Няма зависимост между кадастралните номера и номерата на апартаментите.

Представеното в днешното съдебно заседание уведомление не е ясно с какви документи са били прдеставени, за да се издаде това удостоверение,  как в едната година Ваня Маврова е била собственик  на №15, а на другата З.Т.. От представеното уведомление става ясно, че вместо 15 да се чете апартамент ляв. Ако е по документ за собственост рябвада се чете №3. Това са уведомления, които са произволни, защото не можем да направим извод на база на документи е извършено. Липсва извършено производство за промяна на административен адрес и на отсрещния апартамент. В момента всички са адресно регистрирани на апартамент 15. Моля да уважите жалбата. Не се доказаха обстоятелствата, които се твърдят в отказа и от всечки документи, приложени по преписката не става ясно защо е постоновен този отказ.  Не може да се аргументира.

Моля да отмените изцяло издадения отказ.

 

Ю.К.Ц.: Моля, да отхвърлите жалбата. Не е налице твърдяното  нарушение, както и противоречеие с материалноправните разпоредби. При постановявне на отказа се водило от правилата за определяне на входовете и административните адреси, уредени в ръководство за поддържане на класификатора на административно- териториалното деление,  издадена от ЕСГРАОН. Съгласно цитираното ръководство етажите се намерират с цифров номер, а апартаментите с число възходящо от едно, при спазване на правилото да бъде отляво надясно. В настоящия случай апартамента на Т. е ляв, съобразно правилата и отговаря на по-малък номер. По аналогичен начин е прието да се номерират и самостоятелните обекти в сградите по класификатора, който се води в СГКК, което се потвърждава от писмото приложено по преписката с изходящ №20-31171 от 18.05.2018 година.

Моля да отхвърлите оспорването като неоснователно и недоказано.

 

АДВ.К.: Във връзка с последното писмо. Искам да отбележа, че в това писмо от кадастъра пише как се определят кадастралните номера, но не административните. Представям списък на разноските.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: