ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 2157       Година 13.09.2017        град Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на тринадесети септември две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 2650 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по молба на З.Д.Д. с ЕГН **********, с адрес ***, с искане на основание чл.60, ал.4 от АПК да се отмени разпореждането с което е допуснато предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0769-002208/05.09.2018г. издадена от полицейски инспектор към ОД на МВР гр.Бургас, сектора „Пътна полиция“. Алтернативно прави искане на основание чл.166, ал.2 от АПК да се спре предварителното изпълнение на заповедта.

Предварителното изпълнение на  заповед № 18-0769-002208/05.09.2018г. е допуснато по силата на закона - чл.172, ал.6 от ЗДвП, съгласно която норма подадената жалба не спира изпълнението на приложената административна мярка. Тази норма дерогира суспензивния ефект на подадената срещу административния акт жалба, като предвижда неговата предварителна изпълняемост, при наличието на презумирани предпоставки за това. След като предварителното изпълнение не е допуснато с разпореждане на административния орган, то може да бъде спряно единствено по ред и при условията на чл.166, ал.4, във връзка с ал.2 от АПК, като това разпореждане не подлежи на отмяна по реда на чл.60, ал.4 и 5 от АПК. Ето защо, искането за отмяна на разпореждането с което е допуснато предварителното изпълнение на ПАМ е процесуално недопустимо и следва да бъде оставено без разглеждане.

Исканото за спиране на предварителното изпълнение на заповед № 18-0769-002208/05.09.2018г. е основателно и следва да бъде уважено, по следните съображения:

Законът за движение по пътищата, като специален закон, не съдържа в себе си изрична законова регламентация, при наличието на която да бъдат преценявани материалноправните предпоставки за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение, като в тази връзка следва да намери приложение общата норма на чл.166, ал.2 и ал.4 от АПК.

За да наложи процесната ПАМ, административния орган е приел, че водачът И. *** Демирев не притежава свидетелство за управление на МПС – неправоспособен. Същевременно по делото е представено свидетелство за правоуправление на МПС издадено на 30.09.2017г. от Кралство Великобритания на И. Демирев, което е със срок на валидност до 29.09.2027г..

По характер спирането на допуснатото по закон предварително изпълнение на индивидуален административен акт представлява допускане на обезпечение на оспорването, поради което на преценка подлежи вероятната основателност на жалбата срещу издадената ПАМ. Така представеното свидетелство за правоуправление води до извода за вероятна основателност на жалбата, поради което спирането на предварителното изпълнение се явява подходяща обезпечителна мярка на оспорването до разглеждането му по същество с влязъл в сила съдебен акт. Също така, с оглед така представеното свидетелство за правоуправление следва да се приеме, че евентуалното лишаване на З.Д. от възможността да ползва собствения си автомобил за срок от шест месеца, безспорно ще и́ причини значителни и трудно поправими вреди. Ето защо, направеното искане за спиране на предварителното изпълнение на наложената ПАМ е основателно и следва да бъде уважено.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на З.Д.Д. с ЕГН **********, с адрес гр.Бургас, кв.“Рудник“, ул.“Кирил и Методий“ № 10, на основание чл.60, ал.4 от АПК да се отмени разпореждането с което е допуснато предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0769-002208/05.09.2018г. издадена от полицейски инспектор към ОД на МВР гр.Бургас, сектора „Пътна полиция“.

СПИРА допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на принудителна административна мярка наложена със заповед № 18-0769-002208/05.09.2018г. издадена от полицейски инспектор към ОД на МВР гр.Бургас, сектора „Пътна полиция“.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: