ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 26.03.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и шести март                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: Й.Б.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2650 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕКСПРЕС 2Д” ЕООД, редовно уведомен, се явява адвокат Г., с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на МИТНИЦА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. и юрисконсулт Л., с представено по делото пълномощно.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА С.А. и Д.Л., които са депозирали заключенията си в законоустановения срок.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът като прецени, че няма пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

АДВОКАТ Г.: Да се изслушат заключенията на вещите лица.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се изслушат заключенията на вещите лица.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се изслушат заключенията на вещите лица.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице Л., на което снема самоличността, както следва:

Д.В.Л. - 62г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Искам да попитам, правилно ли разчитаме в заключението Ви, където твърдите че няма данни да бъдат определени тарифни номера за стоките, а в Приложение І, графа 1 в „забележка” е  отбелязано, че наличните данни са достатъчни за определяне на код по тарифа.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Моля да се има предвид в заключението, че съм записала в отговор на първи въпрос, че по делото не са достатъчни данните за определяне на тарифните номера за част от стоките. В самото заключение съм индивидуализирала налице ли са достатъчно данни за стоките. За всяка стока съм отбелязала дали са налице достатъчно данни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На лист 3 от заключението, сте записали, че при преглед на приложените анализни удостоверения е констатирано, че липсват данни за „Хранителна информация” и „Химичен анализ”. Какво сте имали предвид?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  Л.: Имала съм предвид, че липсва „Хранителна информация” и „Химичен анализ”?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В самия  сертификат ли липсват такива данни ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Имала съм предвид, че липсват данни въобще.

В анализния сертификат няма данни за продукти от позиции т.б, липсват данни от отдел „Хранителна информация”.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: А в някое анализно удостоверение има ли данни за „Хранителна информация”?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Отговорила съм по последната задача, че има много обща информация  в „Хранителната информация” и „Химичен анализ”, като няма резултати от изследвания.  Има норми, а в сертификатните  удостоверения, както са назовани, където има резултати за теститарне няма границите. Как да кажем граница ли е този посочен резултат. За да се изчисли кода по Мьорзинг трябва да има изследване за  млечни протеини, млечни мазнини и т.н., които липсват в „Химическия анализ” на стоките. За мен това не са анализни удостоверения. Това е технологична документация за узаконяване на продукта, защото няма партиден номер и тези данни не мога да ги свържа с конкретна партида и дали е към тази партида.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Л., на което определя възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения депозит.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит вещото лице А., която е със снета самоличност по делото от преходно съдебно заседание, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Депозирала съм допълнително заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУТ Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

По доказателствата съдът,

 

                                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице А., на което определя възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения депозит.

 

АДВОКАТ Г.: Представям и моля да приемете като доказателства – договор за адвокатски хонорар и  справка за разноските. Представям и моля да приемете заповед на директора на Агенции Митници № ЗАМ-279 от 2006година, която касае реда за оформяне на митническите декларации. На стр. 9 и стр. 10 от заповедта, съдът ще намери информация какво означават код J „Контрол от получаващо митническо учреждение” и как се попълва същата клетка на гърба на митническата декларация. Считам същите от съществено значение с оглед твърдяното от нас, че стоките са били правилно декларирани, което е видно от констатациите на инспектора.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.:  По отношение на представената  заповед, в момента не мога да взема отношение, защото не знам дали е актуална. Ще взема становище с писмените бележки.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Присъединявам се към казаното от юрисконсулт Т.

Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема г-жо съдия,  моля да отмените атакуваното решение като незаконосъобразно и постановено в разрез с материалния закон и относимите процесуални правила. По същество митническите органи не доказват твърденията си за това, че стоките са със различен тарифен номер и не доказват твърдения от тях код по Мьорзинг за всяка една от стоките, което се потвърждава от приетата по делото съдебно-техническа експертиза. От друга страна видно от отбелязванията по митническата декларация клетка „j”, митническите служители  приели декларацията са удостоверели недвусмислено, че стоката е именно тази, която е декларирана от доверителя ми. Това е станало на два пъти, един път от митническия инспектор дал разрешение за вдигане на стоката, който е извършил документален и физически контрол и втори път от митническия служител попълнил гърба на митническата декларация, който е извършил отново документален и физически контрол, т.е. видял е че реално това е стоката, която е декларирана. С оглед горното моля да се отмени решението на началника на Митница Бургас и  ни присъдите направените по делото разноски.

Моля за възможност за представяне на писмени бележки в указан от Вас срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана, а решението на началника на Митница Бургас  за правил и законосъобразно. Считам, че самия закон  дава право на митническата администрация да осъществява последващ контрол на декларираното, както е направено в конкретния случай. На база  на тази проверка митническата администрация е установила, че „Експрес 2Д”ЕООД неправилно е описала стоките, така както има несъответствия между  описаните по ЕАД, анализни сертификати и по фактура. В хода на съдебното производство и от извършената химическа експертиза, вещото лице доказа, че следва  тарифните номера да са тези, които повторните е определил митническия орган. Тези тарифни номера се потвърждават или по-точно вещото лице е отбелязало, че са налице достатъчно данни за определяне на такива тарифни номера, с които се установява, че търговецът „Експерс 2Д”ЕООД  не може да ползва тарифна кота за това е определен код на Мьорзинг и от там допълнителното мито.

Моля да ни бъдат направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Считам, че подадената жалба е носнователна и недоказана, и моля да я оставите без уважение. Безспорно е установено, че са налице нарушения  в сертификата за движение на стоките и ЕАД-тата, фактурите и счетоводната отчетност на дружеството. Определени са нови тарифни кодове за част от стоките, като за тези които е изчерпана квотата  е изчислено допълнително мито. Моля с оглед изложеното да потвърдите решението на началника на Митница Бургас и ми предоставите възможност за писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законоустановения срок, като дава на страните 15-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: